เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่อำเภอสตึก ต้อนรับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ และพัฒนากรอำเภอสีขร พร้อมกลุ่มทอเสื่อกกกุดหวาย จำนวน ๒๐ คน มาศึกษาดูงานโครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนฯ รุ่นที่ ๑ โครงการทอผ้าเพื่อแปรรูปผ้าชิ้น กระเป๋า เสื้อสำเร็จรูป เพื่อกระตุ้นเตือนนำองค์ความรูปที่ได้รับไปปรับใช้ในกลุ่มของตน ซึ่งกลุ่มทอผ้าของชมรมฯ (กลุ่มรักสามัคคี) มีวิทยาการประจำศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และลงมือปฏิบัติไปพร้อมฯ กับการบรรยายเพื่อสัมฤทธิ์ผลตามกรอบงบประมาณและแนวหลักปฏิบัติของมูลนิธิบุคคลพอเพียงกำหนดไว้ มีสมาชิกชมรมฯ ร่วมให้การต้อนรับ ๓๐ คน      และในวันเดียวกัน เ...

     เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ อำเภอประโคนชัย จำนวน ๖๐ คน ร่วมกับชุมชนและสมาชิก อสม. อำเภอ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม พื้นที่อำเภอประโคนชัย ทำความสะอาดและปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตาโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑
      เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ อำเภอนาโพธิ์ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธี นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีเทศบาลอำเภอนาโพธิ์ มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๒๐๐ คน
        เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำสินค้าผลิตผลจากโครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนรุ่นที่ ๑ โครงการทอผ้าเพื่อแปรรูปผ้าชิ้นกระเป๋าและเสื้อสำเร็จในนาม "โอทอปกลุ่มรักสามัคคี" วางจำหน่ายงานธงฟ้าประรัฐอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอสตึก นำโดยนางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุลประธานชมรมฯ ประธานในพิธีนายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๓๐ น. จำนวนสมาชิกเข้าร่วม ๒๐๐ คน
       เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ นางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล "ประเภทผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม" ในนามของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ จากสำนักงานเทศบาลอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
      เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุลประธานชมรมฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการ รดน้ำขอพรมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก ที่บ้านพักนายอำเภอสตึก จำนวนสมาชิกเข้าร่วม ๑๒๐ คน
Page 1 of 2012345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved