เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำสินค้าผลิตผลจากโครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนรุ่นที่ ๑ โครงการทอผ้าเพื่อแปรรูปผ้าชิ้นกระเป๋าและเสื้อสำเร็จในนาม "โอทอปกลุ่มรักสามัคคี" วางจำหน่ายงานธงฟ้าประรัฐอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอสตึก นำโดยนางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุลประธานชมรมฯ ประธานในพิธีนายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๓๐ น. จำนวนสมาชิกเข้าร่วม ๒๐๐ คน ...

     เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ อำเภอประโคนชัย ณ โรงเรียนชุมแสง มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๒๕๐ คน ประธานในพิธี นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ นายอำเภอประโคนชัย
      เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ ออกตรวจเยี่ยมขยายผลโครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนรุ่นที่ ๑ โครงการทอผ้าเพื่อแปรผ้าชิ้น กระเป๋า เสื้อสำเร็จรูป ลงกี่ผ้าซิ่นตีนแดงลายใหม่ และประชุมสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่อำเภอสตึก เพื่อเตรียมพร้อมในการจดวิสาหกิจชุมชนในนาม "กลุ่มรักสามัคคี" เพื่อความสัมฤทธิ์ผลตามกรอบงบประมาณและมูลนิธิบุคคลพอเพียงกำหนดไว้ ต่อยอดชีวิตสร้างความสุขแบบยั่งยืนให้สมาชิกชมรมฯ และในชุมชน กลุ่มทองผ้า ตำบลชุมแสง บ้านตามา กลุ่มเย็บกระเป๋าตำบลเมือง
       เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ ออกตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑ โครงการทอผ้าเพื่อแปรรูปจากทุนก้อนที่ ๒ สร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้นขยายการผลิตกลุ่มชุมชนตำบลเมืองแก เพิ่มอีก ๑ ชุมชน จากเดิมผลิตในพื้นที่ตำบลชุมแสง ๓ หลัง รวมเป็น ๔ หลัง เป็นการต่อยอดและการผลิตผลผ้าซิ่นตีนแดงไม่ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค มีจำนวนสมาชิกเข้าร่วม ๕ คน
       เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ ออกตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนรุ่นที่ ๒ โครงการเกษตรแบบผสมผสาน จ.ส.อ.ธีระวัฒน์ วรรธนะโกเมศ อำเภอห้วยราช เวลา ๑๐.๐๐ น. มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๖ คน
       เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ ออกตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนรุ่นที่ ๒ โครงการเลี้ยงสัตว์ประเภทไก่งวง ไก่ จิ้งหรีด จิ้งโก่ง นายพสิษฐ์ รัตนชีวพงศ์ อำเภอลำปลายมาศ  เวลา ๐๙.๓๐ น. มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๔ คน
Page 1 of 1912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved