“แรงบันดาลใจให้บวชไม่สึก”


          เหตุที่ทำให้พระภิกษุไม่ลาสิกขาอาจแตกต่างกัน แต่สำหรับพระสังฆราชผู้ทำคุณแก่พระพุทธศาสนาอย่างอเนกอนันต์พระองค์นี้ มีเหตุที่ไม่เหมือนใคร เพราะความที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทรงกราบท่านด้วยความเคารพ ทั้งที่เป็นพระบวชใหม่ ทำให้ท่านละอายใจหากลาสิกขาไปเป็นฆราวาสให้พระราชาได้เห็น

           สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีศักดิ์เป็นพระกนิษฐา (น้องชาย) ของรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงบันทึกไว้ในพระประวัติตรัสเล่าว่า

           “(สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) เสด็จกุฎีเรา ทรงประเคนพุ่ม เราเห็นท่านทรงกราบด้วยเคารพอย่างเป็นพระแปลกจากพระอาการที่ทรงแสดงแก่พระองค์อื่นเพียงทรงประคองอัญชลี เรานึกสลดใจว่า โดยฐานเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ท่านก็เป็นเจ้าของเรา โดยฐานเนื่องในพระราชวงศ์เดียวกัน ท่านก็เป็นพระเชฏฐะของเรา โดยฐานเป็นผู้แนะราชการพระราชทาน ท่านก็เป็นครูของเรา เห็นท่านทรงกราบแม้จะนึกว่าท่านทรงแสดงความเคารพแก่ธงชัยพระอรหันต์ต่างหาก ก็ยังวางใจไม่ลง ไม่ปรารถนาจะให้เสียความวางพระราชหฤทัยของท่าน ไม่ปรารถนาจะให้ท่านทอดพระเนตรเรา ผู้ที่ท่านทรงกราบแล้ว ถือเพศเป็นคฤหัสถ์อีก ตรงคำที่เขาพูดกันว่า กลัวจัญไรกินเราตกลงใจว่าจะไม่สึกในเวลานั้น” ทิฏฐิมานะ บางทีก็เอามาใช้ให้เป็นคุณได้เหมือนกันนะครับ

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved