หลักการแก้ไขปัญหาน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ….น้ำ เป็นทรัพยากรสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และพืชแต่ปัจจุบันแหล่งน้ำธรรมชาติในหลายพื้นที่กลับประสบภาวะเน่าเสีย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้ในครัวเรือน การเกษตร และอุตสาหกรรม ในอัตราสูงและถูกปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำในลักษณะของน้ำเสีย ทำให้แหล่งน้ำมีคุณภาพแย่ลงและท้ายสุดกลายเป็นน้ำเน่าเสีย

อย่างที่คนไทยทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องน้ำเป็นลำดับต้นๆ นั่นเพราะน้ำเป็นทรัพยากรหลักในการดำรงชีวิต โครงการในพระราชดำริหลายโครงการจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำ รวมถึงการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียที่กล่าวไว้ข้างต้นด้วยซึ่งอาจยกตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้๑.ทฤษฎี “น้ำดีไล่น้ำเสีย” ได้ทรงนำหลักการบำบัดน้ำเสียโดยการทำให้เจือจางตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “น้ำดีไล่น้ำเสีย” โดยใช้หลักการตามธรรมชาติแห่งแรงโน้มถ่วงของโลก เป็นการใช้น้ำคุณภาพดีมาช่วยบรรเทาน้ำเน่าเสีย

๒.การบำบัดน้ำเสียด้วยผักตบชวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในการปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน้ำที่มีอยู่แล้ว เช่น บึงและหนองต่างๆ เพื่อทำเป็นแหล่งบำบัดน้ำเสีย โดยหนึ่งในจำนวนนั้นได้แก่ โครงการบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีหลักการบำบัดน้ำเสีย ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาโดยการกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวา

๓.การบำบัดน้ำเสียด้วยการผสมผสานระหว่างพืชน้ำกับระบบเติมอากาศ ด้วยทรงห่วงใยในปัญหาน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้นในหนองหาน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำเสียจากครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ที่มีสภาพเกินขีดความสามารถในการรองรับของเสีย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียด้วยการผสมผสานระหว่างพืชน้ำกับระบบการเติมอากาศ ณ บริเวณหนองสนม-หนองหาน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างวิธีธรรมชาติกับเทคโนโลยีแบบประหยัด โดยมีกรมประมงร่วมกับกรมชลประทานดำเนินการศึกษาและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในบริเวณดังกล่าว โดยมีระบบบำบัดด้วยพืชน้ำซึ่งเป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติในพื้นที่ ๘๔.๕ ไร่ และได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗๔.การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบ่อบำบัดและวัชพืชบำบัด โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักถึงปัญหาภาวะมลพิษที่มีผลต่อการดำรงชีพของประชาชน อันเนื่องมาจากชุมชนเมืองต่างๆ ยังขาดระบบบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะมูลฝอยที่ดีและมีประสิทธิภาพ จึงทรงให้มีการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวขึ้นในพื้นที่ ๑,๑๓๕ ไร่ โดยเป็นโครงการศึกษาวิจัยวิธีการบำบัดน้ำเสีย กำจัดขยะมูลฝอยและการรักษาสภาพป่าชายเลนด้วยวิธีธรรมชาติ        

๕.กังหันน้ำชัยพัฒนา ในปัจจุบัน สภาพมลภาวะทางน้ำมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องกลเติมอากาศเพิ่มออกซิเจนเพื่อการบำบัดน้ำเสีย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอุปกรณ์การเติมอากาศ และทรงค้นคิดทฤษฎีบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ โดยใช้วิธีทำให้อากาศสามารถละลายลงไปในน้ำเพื่อเร่งการเจริญเติบโตและการเพาะตัวอย่างรวดเร็วของแบคทีเรียจนมีจำนวนมากพอที่จะทำลายสิ่งสกปรกในน้ำให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ซึ่งเป็นรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่าย ประหยัด เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากแหล่งชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรม และได้มีการนำไปใช้งานทั่วประเทศ

๖.การกำจัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติ ทรงมีพระราชดำริให้ทำการศึกษาทดลองวิจัยว่า จะใช้ปลาบางชนิดกำจัดน้ำเสียได้หรือไม่ ปลาเหล่านี้น่าจะเข้าไปกินสารอินทรีย์ในบริเวณแหล่งน้ำเสีย ซึ่งปรากฏว่าปลาบางสกุลมีอวัยวะพิเศษในการหายใจ เช่น ปลากระดี่ ปลาสลิด เหมาะแก่การเลี้ยงในน้ำเสีย และชอบกินสารอินทรีย์ จึงช่วยลดมลภาวะในแหล่งน้ำ วิธีการนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการกำจัดน้ำเสียได้ ซึ่งจะมีต้นทุนต่ำ และสามารถเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำได้อีกทางหนึ่งจะเห็นได้ว่าแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานมานั้นมีกระบวนการที่เรียบง่ายประหยัดสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่ประสบปัญหา และยังเป็นการนำทรัพยากรที่มีในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ ซึ่งนอกจากจะบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียแล้ว ยังช่วยคืนสมดุลกลับสู่ธรรมชาติอีกด้วย

ปัจจุบันนี้ เราต่างก็ใช้ทรัพยากรน้ำกันอย่างฟุ่มเฟือย ทั้งในด้านการอุปโภค บริโภค และการประกอบอาชีพ เพราะคิดว่าน้ำไม่มีวันหมดจากโลก แต่ในความจริงแล้วต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ทรัพยากรน้ำกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตและกำลังขาดแคลน จึงต้องใช้อย่างรู้คุณค่าและประหยัด รู้จักการหมุนเวียนและใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ ควบคู่กับการอนุรักษ์และดูแลรักษาแหล่งน้ำ เพื่อที่เราจะได้มีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดไป..

*** ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน กปร.


———————————————————————-


ข้าพระพุทธเจ้า มูลนิธิบุคคลพอเพียง ชมรมคนรักในหลวง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved