สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้


วานนี้(12 ก.ย.60) เวลา 09.02 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ ประจำปี 2559 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โท และตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 6,189 คน ในการนี้ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล 6 คน เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ 11 คน และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 3 คนโอกาสนี้ มีพระราโชวาทความว่า "ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายมาก เพราะเป็นเครื่องหมายแห่งการรับรองความรู้ความสามารถของแต่ละคน ในฐานะที่ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน ความสำเร็จทั้งนี้ส่วนหนึ่งย่อมมาจากตัวบัณฑิตเอง ที่มีความอุตสาหะพากเพียรในการเล่าเรียนมาโดยตลอด แต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้กัน มาจากบุคคลรอบข้าง เช่น ผู้ปกครองและครูบาอาจารย์ ที่คอยประคับประคองเกื้อกูล สนับสนุนส่งเสริมบัณฑิตในทุก ๆ ด้าน บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอุปการะอย่างสูง ควรที่บัณฑิตจะได้สำนึกระลึกถึงและตอบแทนคุณด้วยการดูแลสงเคราะห์ท่านตามควรแก่ฐานะ ตลอดจนดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานในทางที่ดีที่สุจริต โดยนำความรู้ความสามารถที่ได้สร้างสมอบรมจากการศึกษาเล่าเรียน มาใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์สร้างสรรค์อย่างเต็มที่ การตอบแทนคุณด้วยวิธีนี้ เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถกระทำได้ทันที ไม่ต้องรอวาระ รอโอกาสแต่ประการใด ทั้งยังจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ความดีความเจริญบังเกิดเพิ่มพูนขึ้น และแผ่กว้างไปไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วย"เวลา 15.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ" ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้สมุนไพร ผ่านกระบวนการอนุรักษ์และประยุกต์อย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ทั้งยังอ้างอิงและถ่ายทอดงานวิจัยสู่งานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์นานาชาติ บนพื้นที่ 140 ไร่ โดยได้รับการบรรจุอยู่ในแผนงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการถาวร "สมุนไพรภูมิปัญญาสู่สากล" จัดแสดงสมุนไพรที่พบตามสภาพป่าต่าง ๆ ในประเทศ และพื้นที่เรียนรู้สมุนไพร จัดแสดงภูมิปัญญาแห่งตะวันออกด้านแผนแพทย์ไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเภสัชกรรมไทย ในการใช้สมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาซึ่งพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปรักษาโรค สะท้อนภูมิปัญญาชาวบ้านที่ควรอนุรักษ์

จากนั้น ทอดพระเนตรสวนสมุนไพร แบบจำลองอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และลานสมุนไพรเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ ภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชาติ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ "ลานจัดแสดงสมุนไพรไทยเพื่อการเรียนรู้" เป็นการรวบรวมและอนุรักษ์สมุนไพรไทยในตำรับยา แบ่งเป็น 6 แปลง โดยมีสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางหูและสายตาด้วย อาทิ ผู้พิการทางสายตา สามารถศึกษาสมุนไพรผ่านการใช้ประสาทสัมผัส ได้แก่ การสัมผัส ดมกลิ่น และชิมรสชาติสมุนไพรบางชนิด เช่น หญ้าหวาน และฟ้าทลายโจร รวมถึงการฟังบรรยายผ่าน Audio Guide ตามจุดต่าง ๆ, "ศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรไทย" เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ภายในแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ ได้แก่ ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ห้องจัดแสดงเครื่องยาไทย และธนาคารพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทย และ "กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้" ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมกิจกรรมเรียนรู้สมุนไพรสำหรับประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้พิการ ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอุทยานแห่งนี้เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์และวันอังคาร

ที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn , FB_สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved