สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นวันที่ 2


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นวันที่ 2

วานนี้(9 ส.ค.60) เวลา 16.41 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2558 รวม 3,422 คนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ และความต้องการของนักศึกษา กลไกการพัฒนาบริหารหลักสูตร การสร้างความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ การจัดกิจกรรมตามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัย ตลอดจนได้พัฒนาวิชาการและการให้บริการแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัย เพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยเพื่อนำผลไปใช้ในการแก้ปัญหาวิกฤตของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้ง ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ และองค์กรการศึกษาระดับนานาชาติ เพื่อขยายและกระชับความสัมพันธ์ในด้านวิชาการ การเรียนรู้ การบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาต่าง ๆ สำหรับในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 12,246 คน

ที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , ภาพจาก : FB_Wasant Studio และ เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty" เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved