รัชชโลทร..ท้องน้ำขององค์พระมหากษัตริย์..บรรเทาน้ำท่วมชลบุรี..พอเพาะปลูก

484218_4950408518981_70513259_n


     โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี

เป็นอีกหนึ่งโครงการในด้านพัฒนาแหล่งน้ำที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

      กรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง ขึ้นที่ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี มาตั้งแต่ปี 2508-2509

และได้วางแผนที่เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2514 แต่ในปี 2515

ต้องชะลอโครงการเนื่องจากต้องศึกษาด้านวิศวกรรมและศึกษาความเหมาะสมโครงการเพิ่มเติม

ปรากฏว่ามีการร้องขอจากราษฎรในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำและเกิดอุทกภัยขึ้นบ่อยครั้ง

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงทราบและได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานในจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2525

ให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ กรมชลประทานได้น้อมนำพระราชดำริมาดำเนินการ

และวันที่ 28 เมษายน 2552 ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กรมชลประทานดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลวงได้

      โดยสร้างกั้นคลองหลวงซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำบางปะกง ที่บ้านคลอง ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี เป็นเขื่อนดินมีความยาวเขื่อน 3.829 กิโลเมตร มีความสูงประมาณ 13.30 เมตร ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย

มีพื้นที่ชลประทาน 16,915 ไร่และคลองส่งน้ำฝั่งขวา มีพื้นที่ชลประทาน 27,085 ไร่ พร้อมทั้งคลองระบายน้ำ ยาวประมาณ 50 กิโลเมตร และอาคารในคลองระบายน้ำอีก 48 แห่ง กำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการตามแผนงานในปี 2559

   โครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบางปะกงตอนบนและสาขา

เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภค

รวมทั้งช่วยป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำ ตลอดจนรองรับการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก

      สามารถกักเก็บน้ำได้ 98 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำให้กับพื้นที่เกษตรกรรมฤดูฝนได้จำนวน 44,000 ไร่ ฤดูแล้งจำนวน 8,500 ไร่

และสามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การประมงและอุตสาหกรรมในพื้นที่อีกประมาณ 11.90 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

นอกจากนี้ยังจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ อ.พานทอง อ.พนัสนิคม อ.เกาะจันทร์ อ.บ่อทอง และ อ.เมือง จ.ชลบุรี อีกด้วย

       อย่างไรก็ตาม แม้อ่างเก็บน้ำคลองหลวงจะมีความจุในระดับกักเก็บเพียง 98 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่สามารถกักเก็บในระดับสูงสุดถึง 140.16 ล้านลูกบาศก์เมตร

และแต่ละปีจะมีน้ำไหลเข้าอ่างฯ ประมาณ 112 ล้านลูกบาศก์เมตร และเมื่อรวมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่เดิม

จะทำให้กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ได้อย่างแน่นอน

       นอกจากนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในปี 2554  จังหวัดชลบุรี ได้จัดประกวดตั้งชื่ออ่างเก็บน้ำคลองหลวงขึ้นใหม่อย่างเป็นทางการ

ชื่อที่ชนะเลิศการประกวด และได้นำมาใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ “อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร”

ความหมายรวมได้แก่ “ท้องน้ำขององค์พระมหากษัตริย์ที่ชื่อคลองหลวง” (รัชชโลทร อ่านว่า “รัด-ชะ-โล-ทอน” คำว่า “รัช” หมายถึง กษัตริย์ และ “ชโลทร” หมายถึง ท้องน้ำ)

      ซึ่งในเวลาต่อมาสำนักราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว และได้เปลี่ยนชื่อจาก อ่างเก็บน้ำคลองหลวง เป็น “อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” อย่างเป็นทางการในทุกวันนี้.

…………………………………………..


ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved