ชมรมฯ อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด

            ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำ โดย นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมฯ และคณะร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอุบลราชธานี ( คสป.) ณ ห้องปทุมราช ชั้น ๔ ศาลากลาง เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๕๔ น.  โดยมีนายชัชพงษ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved