ชมรมฯ ปทุมธานี ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี นำโดย พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี ที่ปรึกษา รองประธาน กรรมการ และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๓๐๐ คน ได้ร่วมกัน รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

        ในการนี้ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกันทูลเกล้าถวายเงินจำนวน ๙๙,๙๙๙ บาท โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย ทูลเกล้าถวายของที่ระลึกจำนวน ๒๙ รายการ ร่วมกันออกซุ้มอาหารจำนวน ๑๑ ซุ้ม เพื่อดูแลสมาชิกชมรมฯ ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved