ชมรมฯ ปทุมธานี ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ตำรวจ ทหาร ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕ ในวันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved