ชมรมฯ ขอนแก่น จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.บ้านไผ่

     เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการและผู้ประสานงานชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๒๐๐ คน โดยมีนายถาวร สรรสมบัติ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญาไทย อาจารย์ปรีชา แสนบุราน บรรยายเรื่องสืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ ๙ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจากนางสุภาพร สายสุด ปลัดออำเภออาวุโสอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๔๐ คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านภูเหล็ก ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved