เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนางพัชรา มีภู่ ประธานชมรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ อำเภอเมืองนครราชสีมา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี และ พันเอก(พิเศษ) กานต์  ขวัญยืน ผู้บังคับศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๒ ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรม           - ฉายวีดีทัศน์สถาบันพระมหากษัตริย์           - การบรรยาย “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน” จากวิทยากร หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก (ขุนศึก ๖๒) บรรยายประ...

       เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนางพัชรา มีภู่ ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอเทพารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกับอำเภอเทพารักษ์ หน่วยทหารกองพันพัฒนาที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยายทอง โดยมีกิจกรรม ปลูกต้นไม้ หว่านเมล็ดพันธ์พืชประจำถิ่น ณ ป่าสาธารณประโยชน์ ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน
       เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนางพัชรา  มีภู่ ประธานชมรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการชมรมฯ จัดกิจกรรมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอเมืองนครราชสีมา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยมี พ.อ.กานต์ ขวัญยืน ผู้บังคับการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๒ ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธี มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากร จากหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (นปอ.) ขุนศึก ๖๒ “การบรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน” กิจกรรม       - ฉายวีดี
        เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนางพัชรา  มีภู่ ประธานชมรมฯ นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกับจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีกิจกรรม ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ หาดสุรนารี โรงเรียนอ่างห้วยยาง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีสมาชิกชมรมฯเข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน
       เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนางพัชรา  มีภู่ ประธานชมรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการชมรมฯ จัดกิจกรรมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอเมืองนครราชสีมา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี นางทัศนีย์ กรองแก้ว รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เป็นประธานในพิธี        กิจกรรม        - ฉายวีดีทัศน์สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย        - การบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย         - การบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        - พิธีมอบเ
      เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนางพัชรา มีภู่ ประธานชมรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมอำเภอเทพารักษ์ โดยมี นายเดชฤทธิ์ ภิตย์ฉาย นายอำเภอเทพารักษ์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรม      - ฉายวีดีทัศน์สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย      - การบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย       - การบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      - พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์      - กล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ      - ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี      โดยมีสมาชิกชม
Page 1 of 2312345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved