เศรษฐกิจพอเพียง…ภูมิคุ้มกันเกษตรกร

เศรษฐกิจพอเพียง...ปรัชญาตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว  ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกรไทยได้นำไปประยุกต์ใช้ในการครองชีพที่ดีมั่นคงและยั่งยืน ถือเป็นภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งจะช่วยให้อยู่รอดได้อย่างมั่นคงในการก้าวย่างเข้าสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี (AEC) ในปี 2558

คุณวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า... กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ จึงขยายผลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างต่อ เนื่อง โดยมุ่งให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้แนวทางการจัดการฟาร์ม ในรูปแบบ... ไร่นาสวนผสม เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ และวนเกษตร หรือเกษตรเลียนแบบป่า...

...ขณะเดียวกันยังมุ่งพัฒนาเกษตรกรให้สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฟาร์มของตน เองได้ตามศักยภาพ โดยมีการจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” ไปแล้ว 882 ศูนย์ ใน 882 อำเภอ พร้อมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ในแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกรศูนย์ละไม่ต่ำกว่า 20 รายต่อปี รวมๆแล้วปีละประมาณ 17,520 ราย

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละอำเภอ คัดเลือกจากแปลงเกษตรกรที่ดำเนินการในลักษณะไร่นาสวนผสม คือต้องมีกิจกรรม 2 อย่างขึ้นไป ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง ซึ่งศูนย์จะเป็นแหล่งถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เกษตรกรในพื้นที่

นายถนอม เหล็กศรี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2554 สาขาไร่นาสวนผสม เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เล่าว่า...เริ่มทำการเกษตร ปี 2551 จากสภาพแรงงานคืนถิ่น โดยพัฒนาพื้นที่ทำไร่นาสวนผสมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง มีการจัดวางผังฟาร์มเป็นสัดส่วน ใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกื้อกูลกันหลากหลายกิจกรรม อาทิ ทำนา เลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว ผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร เลี้ยงไก่ไข่ เป็ดไข่ สุกร เพาะเห็ด เพาะพันธุ์ปลาและพันธุ์กบ...

“...การทำไร่นาสวนผสมตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียงดีกว่าทำเกษตรเชิงเดี่ยว เพราะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นหลายช่องทาง มีทั้งรายได้ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ลดความเสี่ยงในเรื่องตลาดและราคาขายผลผลิต ทำให้มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ พออยู่ พอกิน มีเงินออม สร้างครอบครัวอบอุ่น...”

“...เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ที่ดีและความมั่นคงในชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการยึด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้... เมื่อไทยก้าวไปร่วม AEC...!!!...” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรสรุปในตอนท้าย.

%%%%%%%%%%%%%%%%%หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน ไทยรัฐ 24-5-55


 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved