ชมรมฯ ศรีสะเกษ ร่วมประชุมขับเคลื่อน โรงเรียน/หมู่บ้าน/ตำบล ศีล ๕ “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”

              เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่โรงแรมพรมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติ "หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง" ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงานว่า  มีผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมเสวนา  ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และองค์กรเครือข่าย ร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการบรูณาการโครงการ. "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ กับโครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง"  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ได้ยึดหลัก "บ ว ร" บ้าน วัด โรงเรียน เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved