เมื่อวันที่ ๒๓-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว และสมาชิกจำนวน 15 คน ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาและดูงาน...
        เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสุพัฒน์  ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่นและสมาชิกชมรมฯ ร่วมกลุ่มจิตอาสาจากเทศบาลนครขอนแก่น ...
        เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ วัดถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี นำโดยคุณ...
           เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรม "โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน"  โดยร่ว...
        เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมบรรยายเรื่องการดำรงชีพตา...
            เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน นำโด...
      เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้ง ๓ อำเภอ จำนวน ๙๐ คน ร่วมกันเข้ารับการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จัน...
งานของในหลวง..ราชประชา
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved