ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ ออกเยี่ยมกลุ่ม OTOP กลุ่มรักสามัคคี ผลิตผลจากโครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนรุ่นที่ ๑ โครงการ...
       เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงอำเภอเชียงคาน และกรรมการ รวมจำนวน ๑๐ คน เดินทางโดยรถยนต์ตู้จากอำเภอเชียงคาน เพื่...
         เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนางสุจินดา บรรลือหาญ  ประธานชมรมฯ พร้อมกรรมการ และคณะทำงานชมรมฯ จัดกิจ...
      เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายสมศักดิ์ ประธาน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมบร...
        เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน นำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจและส...
        เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.) นายสถาพร  สิริพรหมมา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ รวม ๕ ...
       เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรม...
๗ ทศวรรษเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม : ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved