นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดปี 2558 ในหัวข้อ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”       เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือนตลอดทั้งปี       ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ภายใต้ความร่วมมือของเกษตรกรในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการส่งเสริมเผยแพร่และกำหนดเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำในการปลูกพืชชนิดต่างๆ แก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ       เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองแ...

      จังหวัดน่านมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนประมาณร้อยละ 85 ของพื้นที่ทั้งหมดจัดเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นแหล่งต้นน้ำน่านและต้นน้ำยม ปริมาณน...

        ที่ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) บางเขน รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี มก. ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานเกษตรแฟร์...

       การปลูกผักในภาชนะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดหรือสภาพดินไม่เหมาะสม สามารถทำได้ เพียงทำความเข้าใจเทคนิคในการปลูกและการเลือกชนิดผักใ...

        ที่อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ปราชญ์เกษตร 72 ปี...

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานในศูนย์ศึกษาฯ ได้ร่วมกันจัดงาน 32 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 23–29 มกราคม 2558 นี้         โดยเป้าหมายในการจัดงานเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เม
       เยอรมนีเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ตลาดหนึ่งของโลก เนื่องจากประชาชน สนใจสุขภาพมากขึ้นและมีประวัติการเพาะปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์มานานกว่า 100 ปี        แต่เนื่องจากจำนวนผู้ผลิตสินค้าเกษตรทั่วไปลดลงตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ขณะที่จำนวนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์กลับขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว มีจำนวนฟาร์มที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ มากกว่า 12,740 แห่ง คิดเป็นสัดส่วน 3.2% ของพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรและ 2.9% ของจำนวนฟาร์ม พื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่จะอยู่ภาคกลาง ในแคว้นบาวาเรียทางภาคใต้ และในเยอรมนีตะวันออกเดิม        ส่วนพืชผักและผลไม้จากประเทศไทยที่ส่งไปจำหน่ายในเ
       ขึ้นไปจังหวัดน่านเมืองที่มีคำขวัญประจำจังหวัดว่า “แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง”      คราวนี้ไปในสัมผัสชุมชนที่เป็นต้นแบบการดำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน  ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันสร้างชุมชนของตนให้สะอาดปราศจากขยะสิ่งสกปรก  เป็นวิถีแห่งความสามัคคีกันอย่างแท้จริง โดยยึดมั่นการทำความดีตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      หน่วยงานที่ชวนไปเยือน คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในนามผู้ส่งเสริมสนับสนุน
        ปัจจุบันมีศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน กระจายอยู่ทั่วประเทศ ครอบคลุม 66 จังหวัด สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวได้เป็นอย่างดี       ระบบการดูแลนาข้าวทำได้ง่ายขึ้น หลังมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย มาช่วยในกระบวนการผลิต       ปัจจุบันได้มีการอบรมเกษตรกรผ่านโรงเรียนชาวนา เพิ่มความรู้ในการผลิตให้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งปราชญ์ชาวนา ให้ทำหน้าที่เป็นแม่ทัพในการรับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ และนำไปถ่ายทอดสู่ชาวนารายอื่นๆ ในพื้นที่ต่อไป       นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ปัจจุบันได้กำหนดให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มชาวนา 20 ราย ให้ทำแปล
       กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจและหน้าที่ที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือ การดำเนินตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ในการจัดสรรที่ดินให้กับราษฎรในรูปแบบของนิคมสหกรณ์       ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัย โดยรัฐบาลจะเป็นผู้จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นในการอยู่อาศัย เช่น ถนน แหล่งน้ำ และสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงการประกอบอาชีพทางการเกษตร       โดยสนับสนุนให้มีโครงการพัฒนาอาชีพให้แก่สมาชิกตาม “หลักเศรษฐกิจพอเพียง”       ซึ่งจะทำให้สมาชิกมีรายได้เสริมส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์นิคมมีความเป็นอยู่ที่ดีและให้มีการรวมตัวกันจัดตั
Page 1 of 4012345»...Last »
')
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved