นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558         โดยจะส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา ตลอดถึงส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ทางวิชาการ         รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพทางการอาชีพ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย         และจะดำเนินการใน 2 กิจกรรมโดยยึดหลั...

       นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มอบข้าวเปลือกพระราชทานแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหัวฝาย ตำบลศรีดงเย็น อำเภ...

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐยิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ได้เสด็จฯไปเยี่ยมเยียนราษฎรในทุก ๆ ภาคของประเทศอย่างสม...

      ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระร...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานได้ประกาศงดส่งเสริมการทำนาปรัง ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในฤดูแล้ง ปี 2557/58 อย่างเป็นทางการไปแล้ว เมื่อวันก่อน นายสุเทพ น้อยไพโรจน...

     โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุดรธานี เป็นพื้นที่ขยายผลของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ภายใต้มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ       ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติการนำร่องแห่งแรกที่จังหวัดน่าน คือ โครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านตามแนวพระราชดำริ      โดยหลังจากที่ดำเนินการโครงการในจังหวัดน่านได้ 1 ปี 9 เดือน และเห็นผลความสำเร็จในระดับที่ชุมชนในพื้นที่สามารถอยู่รอดได้อย่างพอเพียงแล้ว คณะกรรมการสถาบันฯ จึงมีมติการประชุมครั้งที่ 5/2553 วันที่ 22 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมาเห็นช
โดย นายสวีสอง      “ชาน้ำมัน” มีถิ่นกำเนิดแถบประเทศจีน ว่ากันว่ามีสรรพคุณใกล้เคียงกับน้ำมันมะกอก ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ประกอบอาหารได้       น้ำมันจากเมล็ด มีสรรพคุณเป็นยา บรรเทาโรคหัวใจ       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการศึกษาและทดลองปลูกชาน้ำมันทางภาคเหนือของไทยมาตั้งแต่ปี 2549 จนปัจจุบัน       ชาน้ำมันเป็นไม้พุ่มขนาด อยู่ในวงศ์ THEACEAE สูงเต็มที่ราว 4 เมตร ลำต้นบิดคดเล็กน้อย เปลือกต้นสีเทา ตรงแตกกิ่งก้านเป็นทรงพุ่ม          ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับตามกิ่ง ทรงรี โคนใบแหลม ปลายแหลมมนมีติ่ง ขอบหยักเป็นใบเลื่อย มี
      นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า องค์การอาหารโลก (FAO) ประกาศให้ปี 2557 เป็นปีสากลแห่งการเกษตรแบบครอบครัว เพื่อผลักดันให้ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงการเสริมสร้างศักยภาพการทำการเกษตรแบบครอบครัว ซึ่งมีความเชื่อมโยงไปถึงความมั่นคงทางอาหาร ภาวะเศรษฐกิจในชนบท การลดความยากจน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน       ในโอกาสที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ FAO จัดกิจกรรม “วันอาหารโลก 2014” ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2557 นี้       … อ่านเพิ่มเติม →
       ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 15 หน่วยงาน ดำเนินการป้องกันแก้ไขลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2569 รวมกว่า 47 แผนงาน โดยใช้งบประมาณ 516 ล้านบาท       โดยในปี 2557 มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ เช่น ปลูกป่าทดแทนป่าไม้ที่ถูกน้ำท่วม กว่า 13,000 ไร่ เตรียมอพยพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก จัดหน่วยพิทักษ์ป่าและลาดตระเวนป่า จัดโครงการด้านสาธารณสุขในตำบลแก่งดินสอ … อ่านเพิ่มเติม →
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ โดยเป็นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ในลักษณะผสมผสานที่มีการปลูกไม้หลากหลายระดับ หลากหลายชนิดในแต่ละชั้นเรือนยอดที่สูงลดหลั่นกันให้มีความเป็นป่า       มีการปลูกป่าเป็นไม้ประธานควบคู่ไปกับปลูกไม้เศรษฐกิจเป็นพืชควบ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ลดการบุกรุกทำลายต้นน้ำลำธาร และช่วยให้ประชาชนมีรายได้จากการปลูกพืชควบอย่างเกื้อกูล        สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จึงร่วมกับ กรมป่าไม้ กรมการปกครอง และศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 6 กองอ
Page 1 of 3612345»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved