ชนเผ่ามลาบรี หรือ ตองเหลือง อาศัยอยู่ในพื้นที่ 2 จังหวัดในประเทศไทย คือ ที่หมู่บ้านห้วยหยวก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน บ้านทะวะ อำเภอสอง และบ้านห้วยฮ่อม อำเภอร้องกวาง จ.แพร่ ซึ่งชุมชนแต่ละที่เกิดจากการอพยพโยกย้ายไปมา จนก่อตั้งเป็นชุมชนในเวลาต่อมา       เป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในป่าไม่มีอาชีพดำรงชีวิตด้วยการหาของป่ากินไปวัน ๆ ภายหลังลงมาอาศัยอยู่กับชนเผ่าม้ง รับจ้างทำไร่ ทำสวน โดยได้ค่าตอบแทนเป็นอาหาร       เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ชุมชนเผ่ามลาบรี บ้านห้วยหยวก … อ่านเพิ่มเติม →...

       พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “20 ปี ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ณ สกายฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหา...

         นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พัฒนาการจ...

       นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานประเพณี “ปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” ณ โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระรา...

      ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระร...

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหลักการดำเนินชีวิตให้กับประชาชนคนไทย ด้วยเพราะพระมหากรุณาธิคุณอันเกิดจากพระราชหฤทัยไทยห่วงไยที่ไม่ทรงอยากเห็นราษฎรของพระองค์ต้องจมอยู่ในความทุกข์ ทุกข์อันเกิดจากความอดอยากยากจน ทุกอันเกิดจากการขาดแคลน       จึงพระราชทานแนวทางการแก้ทุกข์ดังกล่าว เปิดทางนำไปสู่ความสุขที่เป็นเป้าหมายสูงสุด แล้วถ้าคนไทยทุกคนเดินตามแนวพระราชดำริแล้วถึงจุดหมายปลายทาง คือ ความสุขทุกคนทุกครอบครัว ทุกชุมชนย่อมบังเกิดผลดีเป็นภาพรวมของชาติบ้านเมืองเลยทีเดียว      พระราชทานหลักการดำเนินชีวิตที่คนไทยคนคุ้นชินกันดี คือ หลักแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใ
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงงานมาเป็นระยะเวลากว่า 60 ปีนับแต่ที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์  พระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญาความสามารถ และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีกว่า 4,650 โครงการ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ครอบคลุมทุกภาคส่วนของชีวิต ทั้งในด้านการเกษตร พัฒนาชีวิต อุตสาหกรรม การศึกษา การแพทย์ การคมนาคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ      เพื่อให้เกิดการสืบสาน สานต่อพระราชปณิธานแนวพระราชดำริ และเพื่อเผยแพร่งานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปอย่างกว
           สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน “โครงการอบรม-สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารสถานศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ สำหรับพัฒนาการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสกลนครขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗        โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเป
      หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กปร. ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร.9 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ที่ได้พระราชทานพระราชดำริอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง       งาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9” ครั้งที่ 27 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน–10 ธันวาคม 2557 ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   … อ่านเพิ่มเติม →
      สังคมสุขใจจับมือทุกภาคส่วน จัดงาน วันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน ณ สวนสามพราน พร้อมโชว์ระบบผลิตพืชผักผลไม้ระบบอินทรีย์ หวังพลิกฟื้นและคืนชื่อเสียงสามพราน แหล่งปลูกและจำหน่ายพืชผักผลไม้คุณภาพดี                นายมนู สร้อยพลอย อดีตนายอำเภอสามพราน จ.นครปฐม ผู้ร่วมบุกเบิกโครงการสามพรานโมเดลเผยว่า อ.สามพรานเป็นพื้นที่เพาะปลูกและจำหน่ายผลไม้ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ คุณภาพเป็นที่ยอมรับ        แต่ด้วยปัจจัยจากสื่อโฆษณาทำให้เกษตรกรสำคัญผิดในเรื่องของการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต ทำให้มีการใช้สารเคมีกันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งต้นทุนการผลิตก็สูงตาม จากปัญหาเหล่
Page 1 of 3812345»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved