นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557 ขึ้นภายใต้แนวคิด “เกษตรยั่งยืนฟื้นฟูภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาอาเซียน” ในระหว่างวันที่ 22–31 สิงหาคม 2557 นี้บนพื้นที่กว่า 2,900 ไร่ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง       เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ให้เกษตรกร ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีโอกาสได้รับทราบและนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวัน      โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี … อ่านเพิ่มเติม →...

      สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ และศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมือง...

       นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมผู้บริหารสำนักงาน กปร. พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะสื่อมวลชนในโครงการ สื...

       ขึ้นไปจังหวัดน่านเมืองที่มีคำขวัญประจำจังหวัดว่า “แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง”      คราวนี...

       นายรังสรรค์ อัฐมโนลาภ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ได้ดำเนินการในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบ...

     “..การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ ให้เขาใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่าง แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ำ และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วยโดยรับน้ำฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ 4 คือสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ..” พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      จากพระราชดำรัสดังกล่าว หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำไปส่งเสริมให้เกษตรกร เช่นเดียวกับ กรมพัฒนาที่ดิน ที่ได้นำแนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ไปส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ ทำเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรได้เข้ามาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ขอ
        เขื่อนจุฬาภรณ์ ซึ่งมีชื่อเรียกในสมัยก่อสร้างว่า “โครงการน้ำพรม” เป็นโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างปิดกั้นลำน้ำพรมบนเทือกเขาขุนพาย บริเวณที่เรียกว่าภูหยวก ในท้องที่ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ       เมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ทางตอนล่างของเขื่อนจะมีอาชีพการเกษตรด้วยการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์      ทุกปีเมื่อถึงช่วงฤดูแล้งจะมีปัญหาเรื่องไฟป่าเพราะมีการจัดการพื้นที่เพื่อการปลูกข้าวโพดของเกษตรกร เป็นผลให้พื้นที่เสียหายต่อเนื่องทุกปี ต่อมาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปรณรงค์เพื่อแก้ไข
      นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานของดีชายแดนใต้ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดจัดงาน ของดีชายแดนใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด “พระบารมีแผ่ไพศาล หลั่งสายธารสู่ชายแดนใต้” ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สามารถขยายผล และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางเข้าถึงทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ
           สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน “โครงการอบรม-สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารสถานศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ สำหรับพัฒนาการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสกลนครขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗        โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเป
         นายเนาวรัตน์  ปานสุวรรณ ผอ.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สกย.จ.นครศรีธรรมราชเขต 2) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรชาวสวนยางในโครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณฯ  จำนวน 3 หมู่บ้าน  ใน จ.นครศรีธรรมราช        ประกอบด้วย บ้านเสม็ดจวน ม.4 ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ บ้านเขาตาว ม.7 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสงและบ้านโคกยาง ม.7 ต.ละอาย  อ.ฉวาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติที่มีหลายหน่วยงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ อบต.และสำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นต้นโดยมีผู้นำหมู่บ้านทำหน้าที่หลักในการดำเนินกิจกรรม  
Page 1 of 3312345»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved