“ปิดทองไปข้างหลังพระเรื่อย ๆ แล้วทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง” จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงแฝงไปด้วยปรัชญาอันลึกซึ้ง เพื่อการมุ่งมั่นกระทำความดีอย่างไม่ย่อท้อ และไม่จำเป็นที่จะต้องประกาศการกระทำนั้นให้เป็นที่เปิดเผย        โดยพระองค์ทรง “ปิดทองหลังพระ” มาเนิ่นนาน ที่ก่อให้เกิดปรัชญาในการดำรงชีวิต ทฤษฎีในการปฏิบัติตน และโครงการพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ        ด้วยพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแบบอย่างจากพระราชกรณียกิจนี้เอง คือจุดกำเนิดของโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เมื่อปี 2551        โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ตรงจากแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ยกระดับฐ...

         กลับมาอีกครั้ง งานแฟร์การกุศล “งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” โดยองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และองค์ประธา...

       ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นายณรงค์ แก้วเฉย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ย...

      การจัดตั้งสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้มีโอกาสเข้าถึงวิทยาการด้านการพัฒนา...

     ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการเพิ่มผลผลิตด...

         สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานความช่วยเหลือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบ้านโป่งลึก-บางกลอย โดยพระราชทานแนวทางการส่งเสริมอาชีพในลักษณะศิลปาชีพ           รวมทั้งการจัดสร้างแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร การพัฒนาคุณภาพดิน การเสนอแนะและจัดหาพันธุ์พืชที่เหมาะสม การซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรีในพื้นที่ เพื่อสัญจรระหว่างบ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอยเมื่อก่อนหน้านี้           ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งผ่านมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ให้จัดทำโครงการเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนขอ
         นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ผู้แทนประมงจังหวัดสกลนคร พัฒนาการอำเภอ และผู้นำตำบล-หมู่บ้าน ร่วมประชุม ทำประชาคม           เพื่อเตรียมจัดทำโครงการ หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา “60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษา สร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต” ณ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบล … อ่านเพิ่มเติม →
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐยิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ได้เสด็จฯไปเยี่ยมเยียนราษฎรในทุก ๆ ภาคของประเทศอย่างสม่ำเสมอ ทรงรับทราบความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่ จากปัญหาทางด้านศักยภาพของทรัพยากรดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของดิน เช่น พื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน พื้นที่ดินทรายจัด พื้นที่ดินดาน และพื้นที่ดินพรุในภาคใต้ตอนล่าง           ทรงศึกษาถึงที่มาของสาเหตุและปัญหาวิธีการแก้ไขในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร ทั้งปัญหาที่มาจากสาเหตุธรรมชาติและปัญหาที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข
        ชั้นดินดาน หรือ ดินดาน หมายถึง ชั้นดินที่อัดตัวกันแน่นทึบหรือชั้นที่มีสารเชื่อมอนุภาคของดินมาจับตัวกันแน่นทึบและแข็งจนเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช การไหลซึมของน้ำและอากาศ       ลักษณะของดินดานมี 2 ชั้น คือ ชั้นดานเปราะซึ่งพบในดินทั่ว ๆ ไป เป็นชั้นดินดานที่มีความหนาแน่นสูงกว่าชั้นดินบนและล่าง มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ำ และชั้นดานแข็ง เป็นชั้นดินที่มีการเชื่อมตัวกันแน่นทึบและแข็ง เกิดขึ้นโดยการยึดเกาะกันระหว่างอนุภาคของเม็ดดินกับสารเชื่อมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในดิน        ดินดานเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะการปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มัน
        วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้เป็นเครื่องเตือนใจผู้บริหาร  ครูอาจารย์ ว่าต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อจุดหมายปลายทางคุณคุณค่าและคุณภาพเยาวชนเติบโตเป็นกำลังสร้างชาติ  บนพื้นฐานความรู้ความสามารถและด้วยสำนึกแห่งความเป็นคนดีของสังคม      หัวใจ คือ จัดระบบการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ สู่สถานศึกษารางวัลพระราชทานและให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      จัดการศึกษา ฝึกทักษะ พัฒนาวิชาชีพ และผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพให
Page 1 of 3912345»...Last »
')
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved