เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะอนุกรรมการ ฯ เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อร่วมประชุม รับทราบปัญหา อุปสรรค พร้อมเร่งรัดการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริรวมทั้งโครงการที่ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านเขว้า – หนองบัวระเหว โครงการ...

น้ำผักสะทอน...น้ำปรงุรสสมุนไพรไทย ผลผลิตจากการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง  “...ณ หน่วยงานพัฒนาต้นน้ำทุ่งจ๊อ ในปี พ.ศ. 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้มีการปลูกต้นไม้ 3 ชนิด ที่แตกต่างกัน คือ ไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ เพื่อจะทำให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสานและสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการของรัฐและวิถีประชาในชุมชนประการสำคัญนั้นมีพระราชดำริที่ยึดเป็นทฤษฎีการพัฒนาด้านป่าไม้โดยปลูกฝังจิตสำนึกแก่ประชาชนว่า ...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็พากันปลูกต้
พาไปทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และแหล่งผลิตสินค้าแบรนด์ "ดอยคำ" ตามรอยพ่อเที่ยวพิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต           หลายท่านที่ได้มีโอกาสเดินเลือกซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เกตชั้นนำของเมืองไทย ก็คงจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ "ดอยคำ" กันเป็นอย่างดี และเป็นที่ทราบกันดีว่าแบรนด์ดังกล่าวเป็นสินค้าจากโครงการหลวง ซึ่งมีการนำผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพดีของชาวไทยภูเขาและเกษตรกรทางภาคเหนือ ที่อยู่ในโครงการหลวงนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ วันนี้เราจะพาไปเที่ยวชมแหล่งกำเนิดการผลิตสินค้าของแบรนด์ดอยคำ หร
''...เมื่อมีโอกาส และมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันและซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น...''  พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, 8 กรกฎาคม 2530 “13 ปีที่ได้มาทำงานตรงนี้ จากจุดเริ่มต้นเป็นคนที่เคยอยู่แต่เรื่องใกล้ตัว ทำในเรื่องใกล้ตัว สอนหนังสือดูงานรับผิดชอบที่เป็นงานปกติ แต่เพราะได้เห็นภาพพระบาทสมเด
นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เลขาธิการ กปร.) เปิดเผยว่าสำนักงานกปร.ได้ร่วมกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จัดโครงการฝึกอบรมนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 7 ประจำปี 2561เปิดโครงการแล้วตั้งแต่วันที่31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาโดย มีพลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด  ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์การสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระ
โครงการพระราชดำริด้านการพัฒนาพลังงาน ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของพลังงานในทุกด้าน ทั้งน้ำ แสงอาทิตย์ ลม และเชื้อเพลิงชีวภาพ           ปัจจุบันจะเห็นว่าการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทย มีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับในอดีตที่พลังงานทดแทนยังคงเป็นเรื่องไกลตัว เราจึงต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศมากกว่าครึ่ง แต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเล็งเห็นว่า ในวันข้างหน้าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พระองค์จึงทรงร
Page 1 of 7012345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved