ปัจจุบันประเทศไทยกับปัญหาราคาน้ำมันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในช่วงเวลาที่ผ่านมาภาวะน้ำมันแพงทำให้ต้นทุนด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขนส่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผลไปยังราคาสินค้าและบริการต่างๆ       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความสำคัญของพลังงานและมีพระราชดำรัสเรื่องพลังงานทนแทนพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2548 ความว่า       “…ถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงหมดแล้ว ก็ใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นได้ มี แต่ต้องขยัน หาวิธีที่ทำให้เชื้อเพลิงเกิดใหม่ เชื้อเพลิงที่เรียกว่าน้ำมันนั้น มันจะหมด ภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมด… ถ...

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชดำริ เป็นอเนกประการ ในการทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ทรงพระราชทานพระราชดำริการพัฒนาด้...

       พื้นที่ “หนองอึ่ง” เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้าน เรียกว่า ดงมัน ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีเนื้อที่ 3,006 ไร่ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ...

เสกสรร สิทธาคม       เยาวชนนักเรียนระดับปวช.-ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา ที่ประสบผลสำเร็จกับการใช้แผงโซล่าเซลมาผลิตกระแสไฟฟ้า ทำให้ลดการใ...

      จากการที่ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ได้ทรงงานในเรื่องการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินมาเป็นเวลานาน ทรงทราบดีว่า ดินเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต จึงให้ความสนพระ...

         ทุกสัปดาห์แรกของเดือนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จะจัดให้มี “ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยระดมปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียงและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านต่างๆ ทั่วประเทศ มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และสุขภาพ          ตลอดจนเปิดสอนอาชีพวิชาของแผ่นดินแก่ผู้เข้าชมงานฟรี          นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่าให้ฟังว่า ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557 ที่ผ่านม
     ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการเพิ่มผลผลิตด้านอาหารให้เพียงพอกับผู้บริโภค และหนึ่งในนั้นคือ สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง      การเกษตรเป็นเหตุให้เกิดปัญหาตามมามากมายหลายอย่าง ได้แก่ ปัญหาการใช้สารเคมีในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น ทำให้เกิดการตกค้างของสารเคมีในดิน น้ำ ผลผลิตทางการเกษตร และห่วงโซ่อาหาร  เพราะสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทุกชนิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต หากใช้เกินความจำเป็นหรือขาดความระมัดระวังในการใช้แล้ว จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
จากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อวิถีดำรงชีพของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลกระทบแสนสาหัส ทั้งด้านการผลิต ผลิตผล และการจำหน่ายผลผลิต นำมาซึ่งปัญหาซ้อนปัญหาอย่างไม่สิ้นสุด แนวทางในการแก้ไขปัญหาจึงไม่สามารถอาศัยเพียงเฉพาะการคุ้ม ครองสวัสดิภาพความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังต้องหมายรวมถึงการฟื้นคืนชีวิตเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้ ประชาชนเหล่านี้ไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการดูแลเกษตรกร ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ดำ
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ ประธานการจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2557 เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์”ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  5-13 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ว่า      ในปีนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “เกษตรเพื่อชีวิต สู่เศรษฐกิจยั่งยืน” ซึ่งจะเน้นการประยุกต์องค์ความรู้ท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป       โ
       ท่านวิไลวัน พมเข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะประกอบด้วย ท่านคำพัน เหมือนสิทธิดา  ปลัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ท่านพูมี  พูมะนีวง หัวหน้ากรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์  ท่าน ดร.บุนถอง บัวหอม  หัวหน้าสถาบันค้นคว้าและวิจัย  ท่านคำ ชะนะแต้ม รองหัวหน้ากรมปลูกฝัง  ท่านบุนทอง ชาภักดี  รองหัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์และประมง ท่าน จันทะเนต สีมะหาโน รองหัวหน้ากรมแผนการ และการร่วมมือ  ท่านอานุลม ตุนาลม หัวหน้าศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร  ห้วยซอน-ห้วยซั้ว  เป็นต้น        ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโค
Page 1 of 3412345»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved