เอกอัครราชทูตจากสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยได้นำผู้ว่าการรัฐอะนัมบรา (Anambra) ผู้แทนด้านการค้า และพาณิชย์ ผู้แทนด้านการเกษตรและเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าศึกษาดูงานสำนักงาน กปร. โดยมีนางกมลินี สุขศรีวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการทรงงานเพื่อการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       ทั้งนี้ คณะฯ ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับความต่อเนื่องของการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล ตลอดถึงการรบริหารจัดการด้านงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ        ตลอดถึงประวัติด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็...

      นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม และนายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟผ. ร่วมประชุมและให้ข้อ...

       “ขมุ” เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรทั่วโลกประมาณ 600,000 คน ประชากรส่วนใหญ่หรือมากกว่า 500,000 คน อยู่ในภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะในเขตอุดม...

         เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพในการเข้าร่วมงาน “World  EXPO  Milano 2015” ภายใต้หัวข้อ “Feeding The Planet, Energy For Life” หรือ “อาหา...

       นายประสิทธิ์ หมีดเส็น รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยา...

       “…ขณะนี้ยังมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมากที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐาน และไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆ ได้ หากมีช่องทางช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ ให้มีความรู้ วิชาชีพที่เขาปรารถนา ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อ สังคม และประเทศชาติได้…”      พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ พลตำรวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ อดีตเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เมื่อปี 2518      และเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส
 โดย สุรัตน์ อัตตะ       เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย และปลูกฝังการมีหัวใจใฝ่เกษตรให้เยาวชนและคนไทยสู่การพึ่งพาตนเอง ตามวิถีแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่ ต.คลองหนึ่ง (ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ก้าวสู่การปรับโฉมใหม่ครั้งใหญ่ในรอบ 17 ปี        ด้วยการเนรมิตพื้นที่กว่า 300 ไร่เป็นดินแดนแห่งการผจญภัยในโลกเกษตรในบ้านของพ่อหลวง สำหรับประชาชนทั่วไป โรงเรียน ผู้ปกครองในการนำเยาวชนเข้ามาเรียนรู้และศึกษาพระอัจฉริยภาพของ “กษัตริย์เกษต
      นายวิชัย กิตติวิทยากุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทัช “เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง” เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 50 คน        ใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน และชุมชน        ด้วยการสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้ดินผสมใบไม้ ตำบลม่วงค่อม” ที่โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยนำความรู้แล
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานหลักการดำเนินชีวิตด้วยวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นวิถีที่บรรพชนไทยถ่ายทอดผ่านการปฏิบัติ ผ่านการอบรมบ่มนิสัยมาอย่างยาวนาน โดยได้ทรงนำมาศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์และพิสูจน์แล้วว่า ผลที่เกิดคือความสุขอย่างยั่งยืน        โดยพระองค์ท่านเน้นว่าวิถีแห่งความพอเพียงต้องมีหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องมือนำทาง ได้แก่ความไม่โลภ ความขยันหมั่นเพียร อดทน อดออม มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลด้วยเมตตากรุณาต่อกัน ยึดมั่นในความกตัญญูรู้คุณและสำนึกอยู่ในความสามัคคีปรองดองให้อภัยกันและกัน         การน้อมนำเอาหลักแห่งเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำร
          ยาสูบ นับเป็นพืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ที่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายกว่า 120 ประเทศทั่วโลก เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถเติบโตได้ดีภายใต้สภาพอากาศและสภาพดินที่หลากหลาย        สำหรับประเทศไทยนับเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ทำเงินหล่อเลี้ยงชีวิตชาวไร่ยาสูบกว่า 1 แสนครอบครัวทั่วประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือ เช่น แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ น่าน พะเยา และลำปาง        ที่นิยมปลูกยาสูบเวอร์จิเนีย ยาสูบเบอร์เลย์ ซึ่งนิยมปลูกมากในภาคกลางตอนบน เช่น สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และยาสูบพันธุ์เตอร์กิซหรือโอเรียนทอล นิยมปลูกกันมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ชัยภูมิ ขอนแก่น กา
Page 1 of 3712345»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved