นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มอบข้าวเปลือกพระราชทานแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหัวฝาย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่        โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1 จำนวน 10 ตัน จากโครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทนแบบครบวงจร โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแก่เกษตรกร 56 คน หลังประสบอุทกภัยเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมา        โดยมูลนิธิชัยพัฒนาจะได้ฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย และสนับสนุนปัจจัยการผลิตอื่นที่จำเป็นต่อไป          นอกจากนี้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล … อ่านเพิ่มเติม →...

     ตำบลเหล่ากอหก แยกออกมาจากตำบลแสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย เมื่อปี พ.ศ.2530 ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเหล่ากอหก หมู่ 2 บ้านเชื่อม หมู่ 3 บ้านนาลึ่ง หมู่ 4 บ้านนาผักก...

       นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเ...

      ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระร...

       ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 15 หน่วยงาน ดำเนินการป้องกันแก้ไขลดผลกระทบแ...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานได้ประกาศงดส่งเสริมการทำนาปรัง ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในฤดูแล้ง ปี 2557/58 อย่างเป็นทางการไปแล้ว เมื่อวันก่อน นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า มาตรการทางกฎหมายที่จะใช้บังคับนั้นไม่มี มีเพียงการขอความร่วมมือโดยขณะนี้ได้แจ้งให้จังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำทั้ง 2 แห่งรับทราบ พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องงดการทำนาปรังในฤดูกาล 2557/58 แล้ว โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชไร่ พืชผักทดแทน รวมทั้งยังจะมีการจ้างงานเป็น
          ยาสูบ นับเป็นพืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ที่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายกว่า 120 ประเทศทั่วโลก เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถเติบโตได้ดีภายใต้สภาพอากาศและสภาพดินที่หลากหลาย        สำหรับประเทศไทยนับเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ทำเงินหล่อเลี้ยงชีวิตชาวไร่ยาสูบกว่า 1 แสนครอบครัวทั่วประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือ เช่น แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ น่าน พะเยา และลำปาง        ที่นิยมปลูกยาสูบเวอร์จิเนีย ยาสูบเบอร์เลย์ ซึ่งนิยมปลูกมากในภาคกลางตอนบน เช่น สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และยาสูบพันธุ์เตอร์กิซหรือโอเรียนทอล นิยมปลูกกันมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ชัยภูมิ ขอนแก่น กา
         นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า ตามที่ได้เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่บ้านอ่าวเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา       ทรงมีรับสั่งถึงการพัฒนาการเกษตรแก่ราษฎรในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่       1. การผลิตข้าวของจังหวัดนครศรีธรรมราช       2. เรื่องพันธุ์ข้าว       … อ่านเพิ่มเติม →
        นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558         โดยจะส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา ตลอดถึงส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ทางวิชาการ         รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพทางการอาชีพ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ เด็กและเยาวชนในการอนุ
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐยิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ได้เสด็จฯไปเยี่ยมเยียนราษฎรในทุก ๆ ภาคของประเทศอย่างสม่ำเสมอ ทรงรับทราบความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่ จากปัญหาทางด้านศักยภาพของทรัพยากรดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของดิน เช่น พื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน พื้นที่ดินทรายจัด พื้นที่ดินดาน และพื้นที่ดินพรุในภาคใต้ตอนล่าง           ทรงศึกษาถึงที่มาของสาเหตุและปัญหาวิธีการแก้ไขในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร ทั้งปัญหาที่มาจากสาเหตุธรรมชาติและปัญหาที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข
Page 1 of 3612345»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved