การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม นับเป็นแนวทางที่สำคัญที่สุดแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรในยุคปัจจุบัน      ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกษตรกรมีปัญหาในการผลิตไม่ได้คุณภาพและปริมาณอย่างที่ควรจะเป็น เกิดจากหลายปัจจัย เช่น การใช้ที่ดินไม่เหมาะสม ดินขาดธาตุอาหาร การขาดแหล่งน้ำ การใช้วัสดุปลูกไม่ถูกวิธี      ซึ่งปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ทางวิชาการเข้ามาช่วยแก้ไขอย่างเหมาะสม และต้องมีการกระจายองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปสู่เกษตรกรอย่างทั่วถึง      การแก้ไขปัญหากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ” ขึ้น อย่างต่อเนื่องตลอดมา       นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตั้งแต่โอกาสที่สมเด็...

         นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า ตามที่ได้เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงป...

                โครงการชีววิถีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เปิดการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเน...

          หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง 45″ ขึ้นระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคมนี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิ...

       พื้นที่ “หนองอึ่ง” เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้าน เรียกว่า ดงมัน ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีเนื้อที่ 3,006 ไร่ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ...

โดย เสกสรร  สิทธาคม      อำเภอปงพื้นที่ไม่น้อยทีเดียวที่เป็นภูเขา เป็นป่า แล้วคงไล่ระดับมาเป็นพื้นราบส่วนใหญ่ก็ใช้ทำการเกษตรกรรมเป็นหลัก เป็นอาชีพของชาวชุมชน  พื้นที่สูงตั้งแต่ยอดเขาก็ใช่ว่าจะทำเกษตรไม่ได้ ใครที่ผ่านเข้าไปในเขตพื้นที่อำเภอนี้  โดยเฉพาะย่านภูเขาจะพบอาชีพเกษตรที่เน้นไปทางไม้ผลเมืองเหนือ ข้าวโพดและอื่นๆ รวมไปถึงปศุสัตว์      กำลังจะอวดว่าไปอำเภอปง จังหวัดพะเยามาอีกแล้ว คราวนี้ไปที่ตำบลนาปรัง ที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง พื้นที่ 113 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา  เป็นพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติแม่ยม กรมป่าไม้ โดยขอใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา เปิดการเรียนการสอนต
      นายสง่า บุญถี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านทวีสุข ต.ยะรี อ.สามเงา จ.ตาก เปิดเผยในระหว่างการร่วมทำกิจกรรม การบวชป่าพื้นที่ป่าต้นน้ำเขื่อนภูมิพล จ.ตาก ว่าตนเป็นคนชุมชนเหนือเขื่อนมาก่อน ครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ที่ ต.ยะรี อ.สามเงา จ.ตาก เมื่อปี พ.ศ. 2494 ช่วงการก่อสร้างเขื่อนภูมิพล ซึ่งที่ตั้งของครอบครัวเดิมเป็นพื้นที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล จึงได้ย้ายที่อยู่ อาชีพดั้งเดิมของชาวชุมชนจะทำมาหากินเลี้ยงชีวิตและครอบครัวอยู่กับป่า ใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเดียว ชาวบ้านในชุมชนมีความยากจน ไม่มีอาชีพอื่น ส่วนใหญ่หากล้วยไม้ป่าขาย หาผักหนาม ผักหวานขาย มีการล่าสัตว์ป่ามากินและขาย เช่น ไก่
        การจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายในงานเทศกาล ไทย ณ เมือง บาด ฮอมบวร์ม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดขึ้น เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา         ภายในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยทั้ง 4 ภาคมาร่วมจัดแสดง ทั้งวัฒนธรรมการแต่งกาย การแสดง และอาหารการกิน และครั้งนี้ดูจะพิเศษกว่าทุกครั้งที่จัดมาด้วยภายในงานทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้นำผล
        ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์ทั้งสิ้น โดยป่าไม้ คือ ทรัพยากรที่อำนวยประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อมแก่สิ่งมีชีวิต มีหน้าที่รักษาสมดุลควบคุมสภาพดินฟ้าอากาศน้ำให้อยู่ในสภาพปกติ รักษาต้นน้ำลำธาร ความชุ่มชื้นให้แก่ดิน เป็นแหล่งรวมพืชพันธุ์ แหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ด้วย         หากมีต้นไม้หรือป่าจำนวนมากก็จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เพิ่มจำนวนหรืออุดมสมบูรณ์มากขึ้น ในทางตรงข้ามถ้าป่าลดจำนวนลงยิ่งน้อยเท่าไหร่ความสามารถในการควบคุมทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ก็จะลดลง หรือาขาดแคลนตามไปด้วยในที่สุด ดังนั้น การเพ
     “…ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำ ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่ง สวยๆ งามๆ เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย…”  พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2521      พระราชดำรัสข้างต้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์ถึงน้ำพระราชหฤทัยในความห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติของประเทศมาโดยตลอด น้ำพระราชหฤทัยห่วงใยของพระองค์ส่งต่อมาถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส
Page 1 of 3112345»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved