กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ป่าไม้ โดยนำพันธุ์หญ้าแฝกไปปลูกในพื้นที่ต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และพื้นที่ลาดชันที่มีความเสี่ยงต่อการชะล้างก่อเกิดการพังทลายของหน้าดินภายในป่า ในหลายรูปแบบอาทิ ปลูกในพื้นที่สวนป่า ปลูกตลอดแนวกันไฟ และบริเวณขอบฝายชะลอน้ำ         จนกระทั่งพบว่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี นั้น มีหญ้าแฝกกลุ่มพันธุ์ห้วยขาแข้ง ที่สามารถขึ้นได้ดีภายใต้ร่มเงาต้นไม้ในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณที่มีเรือนยอดปกคลุมค่อนข้างมาก มีลำต้นเรียวเล็ก ทรงกอแน่นทึบ เจริญเติบโตทั้งทางด้าน...

        ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์ทั้งสิ้น โดยป่าไม้ คือ ทรัพยากรที่อำนวยประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อมแก่สิ่งมีชีวิต มีหน...

      ที่วัดเกษตร บ้านป่าหวายนั่ง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านเศร...

       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เยี่ยมราษฎรในชนบทห่างไกลและทุรกันดา...

       นายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า สำหรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2558 จะมีการส่งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั้งหมดออกประจำปฏิบัติ...

      นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ “เครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ ” รุ่นที่ 1 ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 90 คน เข้าร่วม โครงการฯ เมื่อวันก่อน       โดยผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรอยู่ดีกินดี จึงได้จัดตั้งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ขึ้นในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในปี 2504       ปัจจุบัน เป็นต้นแบบในการพัฒนาอาชีพอย่างครบวงจร
       “ขมุ” เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรทั่วโลกประมาณ 600,000 คน ประชากรส่วนใหญ่หรือมากกว่า 500,000 คน อยู่ในภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะในเขตอุดมไซ หลวงน้ำทา บ่อแก้ว หลวงพระบาง เชียงขวาง ซำเหนือ พงศาลี ฯลฯ       สำหรับในประเทศไทยนั้น ชาวขมุเป็นชาวเขากลุ่มเล็กๆ พบในภาคเหนือ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนจังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน ส่วนที่ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกระจัดกระจายอยู่ในจังหวัดในภาคกลาง เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดอุทัยธานี บ้าง       “ขมุ” เป็นชนเผ่าที่นิยมเลือกบริเวณใกล้แหล่งน้ำเป็นที่ตั้งบ้านเรือนและทำมาหากิน ใช้กร
       “ปิดทองไปข้างหลังพระเรื่อย ๆ แล้วทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง” จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงแฝงไปด้วยปรัชญาอันลึกซึ้ง เพื่อการมุ่งมั่นกระทำความดีอย่างไม่ย่อท้อ และไม่จำเป็นที่จะต้องประกาศการกระทำนั้นให้เป็นที่เปิดเผย        โดยพระองค์ทรง “ปิดทองหลังพระ” มาเนิ่นนาน ที่ก่อให้เกิดปรัชญาในการดำรงชีวิต ทฤษฎีในการปฏิบัติตน และโครงการพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ        ด้วยพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแบบอย่างจากพระราชกรณียกิจนี้เอง คือจุดกำเนิดของโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เมื่อปี 2551        โดยมีเป้าหมายให้ประชาชน
         ที่ห้องประชุม 2 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงาน กปร.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”        ซึ่งสำนักงาน กปร.ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านน้ำ การฟื้นฟูนาร้าง การใช้ประโยชน์จากดิน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยวันนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น        และข้อเสนอแนะ เพื่อนำสู่การกำหนดแนวนโยบาย
     นายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (สสพ.2) เปิดเผยว่า      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสแนะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนชาวไทย ที่เน้นทางสายกลาง ให้เกิดความพอดี ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี      ดังนั้น จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่กล่าวมา ส่งผลให้ สสพ.2 ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คณะกรรมการ พนักงาน สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      ขณะเดียวกันได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเ
Page 1 of 4212345»...Last »
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved