หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 (นพค.51) ตั้งอยู่ที่ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในพื้นที่กว่า 300 ไร่ พลิกผืนดินให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเต็มรูปแบบ      ที่ผ่านมีหน่วยราชการ บริษัทเอกชน นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานตลอดเวลา      พ.อ.(พิเศษ) ชวนากร ผดุงกิจ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 กล่าวว่า ได้น้อมนำพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้กับหน่วยจนประสบความสำเร็จ      เพราะก่อนหน้านี้พื้นที่บริเวณนี้กว่า 300 ไร่ แห้งแล้งปลูกอะไรไม่ได้ผล กระทั่งมีการปรับพื้นดินจนสามารถปลูกพืชได้นานาชนิดเริ่มตั้งแต่     1.ปรับสภาพแห...

     นายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (สสพ.2) เปิดเผยว่า      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสแนะนำปรัชญาเศรษฐกิจพ...

       ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีม...

        ชั้นดินดาน หรือ ดินดาน หมายถึง ชั้นดินที่อัดตัวกันแน่นทึบหรือชั้นที่มีสารเชื่อมอนุภาคของดินมาจับตัวกันแน่นทึบและแข็งจนเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพื...

ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ        “…คุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคี ที่ทำให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเร...

โดย สุรัตน์ อัตตะ      โรงสีข้าวพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.ท่าวังผา จ.น่าน นับเป็นอีกหนึ่งองค์กรชุมชนตัวอย่างที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ       ด้วยการนำหลักและวิธีการสหกรณ์เข้ามาบริหารจัดการธุรกิจโรงสีข้าว จนค่อยๆ พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างประโยชน์ให้ชาวบ้านในชุมชนได้เป็นอย่างดี      จากจุดกำเนิดของโรงสีข้าวแห่งนี้เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการเกิดพายุฝนครั้งรุนแรงในปี 2549 ทำให้อำเภอท่าวังผา มีปริมาณน้ำไหลท่วมพื้นที่ บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรเสียหาย ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต ขาดแคลนข้าวในการบริโภค      จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
          นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมในพื้นที่ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่ประสบปัญหาแหล่งน้ำและสภาพดินเสื่อมโทรมอย่างหนัก       โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2529  จนถึงปัจจุบัน        กรมฯ ได้ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูก รวมทั้งจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อฟื้นฟูสภาพดิน ตลอดจนฟื้นฟูสภาพป่าตามแนวพระราชดำริคือปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก        นายบุญช่วย ช่วย
        นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ในโอกาสที่เป็นมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี 2558       กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เข้าร่วม “โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น” ตามนโยบายของนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ       โดยเบื้องต้นตนได้สั่งการไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีและภาคีเครือข่ายด้านบัญชี อาทิ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ครูบัญชีอาสาทั่วประเทศ และกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ   
         เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2557 รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 3– 4 เม.ย.นี้ กระทรวงฯจะจัดการประชุมวิชาการหม่อนไหมขึ้น ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี        จุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านหม่อนไหมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในงานหม่อนไหม       และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลงานวิชาการนวัตกรรมหม่อนไหมระหว่างนักวิชาการด้วยกัน เพื่อนำข้อมูลมาสังเคราะห์ และวิเคราะห์ประเด็นสำหรับใช้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้หม่อนไหม และคัดเลือกผลงานวิชาการที่สามารถนำไปปรับใช้กับเกษตรกรได้จริง     
              นายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดเผยว่า  แต่เดิมสภาพพื้นที่ของศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาดินตื้นหนักที่สุดของประเทศ เพราะมีการขุดหน้าดินไปใช้ ความอุดมสมบูรณ์จึงต่ำมาก       แต่ทางศูนย์ฯ โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้พืชปุ๋ยสด ได้แก่ ปอเทือง ถั่วพร้า ปลูกและไถกลบ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น้ำหมักชีวภาพ ที่สำคัญคือปลูกหญ้าแฝก       ซึ่งหญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากยาวสามารถชอนไชไปในดินได้ลึก ช่วยให้ดินที่เคยแน่น
Page 1 of 2612345»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved