สังคมสุขใจจับมือทุกภาคส่วน จัดงาน วันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน ณ สวนสามพราน พร้อมโชว์ระบบผลิตพืชผักผลไม้ระบบอินทรีย์ หวังพลิกฟื้นและคืนชื่อเสียงสามพราน แหล่งปลูกและจำหน่ายพืชผักผลไม้คุณภาพดี                นายมนู สร้อยพลอย อดีตนายอำเภอสามพราน จ.นครปฐม ผู้ร่วมบุกเบิกโครงการสามพรานโมเดลเผยว่า อ.สามพรานเป็นพื้นที่เพาะปลูกและจำหน่ายผลไม้ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ คุณภาพเป็นที่ยอมรับ        แต่ด้วยปัจจัยจากสื่อโฆษณาทำให้เกษตรกรสำคัญผิดในเรื่องของการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต ทำให้มีการใช้สารเคมีกันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งต้นทุนการผลิตก็สูงตาม จากปัญหาเหล่านี้ทางอำเภอจึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ ท้องถิ่น พลังชุมชน เกษตรกร … อ่านเพิ่มเติม →...

       ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 4 ปี 2557 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี จะมีเยาวชนจากสถาบันการศึกษาในเขตพื...

         นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พัฒนาการจ...

      ชนเผ่ามลาบรี หรือ ตองเหลือง อาศัยอยู่ในพื้นที่ 2 จังหวัดในประเทศไทย คือ ที่หมู่บ้านห้วยหยวก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน บ้านทะวะ อำเภอสอง และบ้านห้วยฮ่อม อำเภอ...

       สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมกับรายการ “รายการเจาะใจ” โดยบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มิเดีย จำกัด และ บริษัท เชฟรอนประเทศไทย ร่วมกันสรุ...

       เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. ผู้แทนสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกองทัพภาคที่ 3 ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและความคืบหน้าในพื้นที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารบ้านห้วยหยวกตามพระราชดำริ ต.สะเนียง อ.เมือง จ.น่าน โดยมี นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ        โครงการนี้เป็นผลมาจากเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี … อ่านเพิ่มเติม →
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐยิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ได้เสด็จฯไปเยี่ยมเยียนราษฎรในทุก ๆ ภาคของประเทศอย่างสม่ำเสมอ ทรงรับทราบความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่ จากปัญหาทางด้านศักยภาพของทรัพยากรดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของดิน เช่น พื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน พื้นที่ดินทรายจัด พื้นที่ดินดาน และพื้นที่ดินพรุในภาคใต้ตอนล่าง           ทรงศึกษาถึงที่มาของสาเหตุและปัญหาวิธีการแก้ไขในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร ทั้งปัญหาที่มาจากสาเหตุธรรมชาติและปัญหาที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข
        วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้เป็นเครื่องเตือนใจผู้บริหาร  ครูอาจารย์ ว่าต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อจุดหมายปลายทางคุณคุณค่าและคุณภาพเยาวชนเติบโตเป็นกำลังสร้างชาติ  บนพื้นฐานความรู้ความสามารถและด้วยสำนึกแห่งความเป็นคนดีของสังคม      หัวใจ คือ จัดระบบการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ สู่สถานศึกษารางวัลพระราชทานและให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      จัดการศึกษา ฝึกทักษะ พัฒนาวิชาชีพ และผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพให
  เสกสรร  สิทธาคม      โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว  เป็นหนึ่งในโครงการสนองพระราชดำริ “น้ำคือชีวิต” ของกรมทรัพยากรน้ำ  ที่ดำเนินการทำดีเพื่อแผ่นดิน  ถวายพระเจ้าแผ่นดินสนองพระมหากรุณาธิคุณบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลกันดารที่ประสบทั้งปัญหาภัยน้ำท่วมและน้ำแล้งในแต่ละปีมาเป็นเวลายาวนาน  เป็นอีกแห่งหนึ่งที่นายทวีศักดิ์  สุขธงไชยกูล ผอ.กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำ พาไปดู      อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว  อยู่บ้านร่มโพธิ์ทอง  ตำบลแม่แฝก  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  สภาพเดิมเป็นลำห้วยพื้นราบระหว่างช่องเขาหลายลูกเรียงรายอยู่รอบๆอ่างเรียกม่อนห้วยแก้ว  ม่อน
        นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558         โดยจะส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา ตลอดถึงส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ทางวิชาการ         รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพทางการอาชีพ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ เด็กและเยาวชนในการอนุ
Page 1 of 3712345»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved