เมื่อไม่นานมานี้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีและประธานคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยนางสุวรรณา พาศิริ รองเลขาธิการ กปร. รวมถึงคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ       คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงาน กปร.เดินทางไปติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการปลูกหญ้าแฝกฯในพื้นที่ลาดชันชุมชนชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง บ้านอีมาด – อีทราย หมู่ที่ 4 ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี        องคมนตรี กล่าวถึงการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ว่า “..งานวิจัยแฝกของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งก็มาเลือกที่ค่อนข้างจะเหมาะสม ก็มีการปลูกพืชเมืองหนาวด้วย  เป็นพื้นที่...

        กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที...

         ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำร...

      เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งๆ       ในการผลิตสินค้า และบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพ...

         เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2558 ณ ค่ายพระร...

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ต่อพสกนิกรผู้ยากไร้ทุกภูมิภาคของประเทศ นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมาย ล้วนนำมาซึ่งประโยชน์สุขของเหล่าพสกนิกรที่อาศัยอยู่ภายใต้ร่มพระบารมี          พระราชกรณียกิจที่สำคัญที่ทรงห่วงใยยิ่ง คือ สุขภาพอนามัย โดยเฉพาะราษฎรที่ยากจนในถิ่นทุรกันดารให้มีทั้งอาหารโปรตีน และสร้างอาชีพที่มั่นคง          พระองค์เอาพระราชหฤทัยใส่เกี่ยวกับการพัฒนางานด้านการประมง การเพาะขยายพันธุ์ปลานิล ซึ่งเป็นพันธุ์ปลาที่พระองค์ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายจากสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ เมื่อครั้
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานหลักการดำเนินชีวิตด้วยวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นวิถีที่บรรพชนไทยถ่ายทอดผ่านการปฏิบัติ ผ่านการอบรมบ่มนิสัยมาอย่างยาวนาน โดยได้ทรงนำมาศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์และพิสูจน์แล้วว่า ผลที่เกิดคือความสุขอย่างยั่งยืน        โดยพระองค์ท่านเน้นว่าวิถีแห่งความพอเพียงต้องมีหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องมือนำทาง ได้แก่ความไม่โลภ ความขยันหมั่นเพียร อดทน อดออม มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลด้วยเมตตากรุณาต่อกัน ยึดมั่นในความกตัญญูรู้คุณและสำนึกอยู่ในความสามัคคีปรองดองให้อภัยกันและกัน         การน้อมนำเอาหลักแห่งเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำร
             ชีวิตของราษฎรบ้านกอก ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในวันนี้ แตกต่างจากในอดีตที่มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก จากการทำไร่เลื่อนลอยได้ผลผลิตไม่เพียงพอ พื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นป่าเสื่อมโทรม เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2543        ทำให้ทรงเห็นถึงสภาพปัญหา และมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น         เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร และฟื้นฟูป่าเสื่อม-โทรมให้กลับอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง  ทรงเน้นการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ “ระเบิดจากข้างใน” ของพระบาทสม
        โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำและโรงเรียนต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช โดยสำนักงานนโยบายและแผนการบริการจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) จัดกิจกรรมสัญจรเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำขึ้น         นางพรทิพย์ พรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลสำนักงานนโยบายและแผนการบริการจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ ประธานการจัดโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำและโรงเรียนต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        เปิดเ
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหลักการดำเนินชีวิตให้กับประชาชนคนไทย ด้วยเพราะพระมหากรุณาธิคุณอันเกิดจากพระราชหฤทัยไทยห่วงไยที่ไม่ทรงอยากเห็นราษฎรของพระองค์ต้องจมอยู่ในความทุกข์ ทุกข์อันเกิดจากความอดอยากยากจน ทุกอันเกิดจากการขาดแคลน       จึงพระราชทานแนวทางการแก้ทุกข์ดังกล่าว เปิดทางนำไปสู่ความสุขที่เป็นเป้าหมายสูงสุด แล้วถ้าคนไทยทุกคนเดินตามแนวพระราชดำริแล้วถึงจุดหมายปลายทาง คือ ความสุขทุกคนทุกครอบครัว ทุกชุมชนย่อมบังเกิดผลดีเป็นภาพรวมของชาติบ้านเมืองเลยทีเดียว      พระราชทานหลักการดำเนินชีวิตที่คนไทยคนคุ้นชินกันดี คือ หลักแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใ
Page 1 of 4412345»...Last »
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved