เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายคณาธิป มุดเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดสัญลักษณ์สถานที่ว่าการอำเภอสูงเม่น ได้รับเกียรติจาก ผกก.สภ.สูงเม่น เป็นประธาน มีสมาชิกชมรมฯ ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น และประชาชนเขตเทศบาลสูงเม่น ร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน ...

             เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายคณาธิป มุดเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมอำเภอวังชิ้น มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๕๔ คน
                 เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายคณาธิป มุดเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ นำทีมงานวิทยากรของชมรมฯ ร่วมกิจกรรมตามโครงสร้างครอบครัวและชุมชนคุณธรรม บ้านแช่ฟ้า หมู่ ๖ ตำบลแม่ป้ากอำเภอชิ้น ส่งผลให้ขุมชนแข่ฟ้ายอมรับคุณธรรมประจำครอบครัว ๓ ประการ คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง และยอมรับคุณธรรมชุมชน คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และจิตอาสา โดยมีผู้ใหญ่บ้าน นายอำพล ดอกวันเป็นผู้นำหมู่บ้าน ขุมชนยิรดีร่วมกันพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในอีก ๕ ปีข้างหน้า
               เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ ร่วมกับ รพ.สต.ป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม การทำความสะอาด จัดสิ่งแสดล้อมให้เหมาะสมบริเวณ รพ.สต.ป่าแดง การออกเยี่ยมเยือนคนป่วยที่ติดบ้านติดเตียงเพื่อให้กำลังใจ ทำความสะอาดที่อยู่อาศัยของผู้ป่วย ให้คำแนะนำการดูแลตนเองแก่ญาติ คนในครอบครัว การมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ป่วย จำนวน ๑๐ คน
             เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายคณาธิป มุดเจริญ ปประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ มีนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอลอง เป็นประธาน พร้อมบรรยายในหัวข้อความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ อาจารย์ประมวล เตชวงศ์ บรรยายในหัวข้อการน้อมนำหลักปรัชญา ศ.ก.พ.มาเป็นทิศทางการดำเนินขีวิตเพื่อความสุขที่ยั่งยืน มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน
                 เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๐ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ออกเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่อำเภอร้องกวางกิจกรรมประกอบด้วย เยี่ยมแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยและญาติ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทีอยู่อาศัยและมอบวัสดุเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย 
Page 1 of 912345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved