เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๐ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ออกเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่อำเภอร้องกวางกิจกรรมประกอบด้วย เยี่ยมแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยและญาติ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทีอยู่อาศัยและมอบวัสดุเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย  ...

           เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ พร้อมกับการจัดประชุมสัญจรคณะกรรมการชมรมและพบปะสมาชิกชมฯ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งกาสะลอง หมู่ ๙ ตำบลแม่พุงอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ ผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้ คือ นางโสภี กำแพง และนายสุทัศน์ กำแพง ซึ่งนางโสภี กำแพง เป็นสมาชิกชมรมฯ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ มีปลัดอาวุโสอำเภอวังชิ้นเป็นประธานในการเปิดศูนย์ฯ พร้อมกับการบรรยายความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งท
                เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ พร้อมพอปะสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง มีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐๐ คน มีนายวิเชียร อนุศาชนะนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธาน นายคณาธิป มุดเจริญ ประธานชมรมฯ บรรยายในหัวข้อความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                นายธีรวัฒน์ ต๊ะวิกา ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๒ บรรยายถึงประสบการณ์พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และนางประ
          เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ และพบปะสมาชิกชมรมฯ พื้นที่อำเภอเมืองแพร่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง มีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐๐ คน            นายคณาธิป มุดเจริญ ประธานชมรมฯ กล่าวรายงานสถานการณ์ชมรมฯ และวัตถุประสงค์ของชมรมฯ พร้อมกับเรียนเชิญท่านปลัดจังหวัดได้บรรยายในหัวข้อความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรบรรยายถึงความเป็นมาของกษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เน้นความสำคัญของราชวงศ์จักรี และคุณความดีของมหากษัตริย์ที่ทำเพื่อประชาชนคนไ
           เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายคณาธิป มุดเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมญ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง มีนายสหวิช อภิชัยวศรุตกุล นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายในหัวข้อความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ อาจารย์เสวียน กุมภวรรณ จากวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน บรรยายในหัวข้อหลักการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับชมการสาธิตการผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์ใต้แสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกฯ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับพืชผักสวนครัวของสมาชิกได้ มีสมาชิกเข้าร
             เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายคณาธิป มุดเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมอำเภอสอง มีนายวีระ พวงภู นายอำเภอสอง เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายในหัวข้อความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ อาจารย์เสวียน กุมภวรรณ จากวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน บรรยายในหัวข้อหลักการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับชมการสาธิตการผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์ใต้แสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกฯ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับพืชผักสวนครัวของสมาชิกได้ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved