เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ เครือข่ายเทศบาลเมืองแพร่ นำโดยนางจินตนา นำสมาชิกชมรมฯ ชุมชนศรีบุญเรือง เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลนเดช ณ พระบรมมหาราชวัง  ...

         เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายคณาธิป มุดเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ จัดประชุมสัญจรและพบปะสมาชิกฯ พื้นที่อำเภอลอง ซึ่งได้เรียนเชิญนายสมศักดิ์ บุญทำนุ นานอำเภอลองมาร่วมพบปะสมาชิกที่มาร่วมประชุมจำนวน ๘๓ คน          นายสวัสดิ์ ใจเอื้อ ได้เสริมองค์ความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตด่วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง นายไพรัช ปลอดโปร่ง ให้แนวทางการปรับตัวเข้ากับสังคมด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน เชิญนายธีระวัช ตะวิกา ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน มาบรรยายการดำเนินชีวิตตามรอยพ่อ ได้รับความสนใจจากสมาชิกอย่างมาก
         เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ ร่วมกับนาอดิศร ถิ่นทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่งศรี  หมู่ ๔ ตำบลบ้านถิ่นปลูกต้านดาวเรืองเป็นเลข ๙ และปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บ้านโป่งศรี  หมู่ ๔ ตำบลบ้านถิ่น
           เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ ร่วมสัมมนาตามโครงการพี่สอนน้อง  ลุงสอนหลาน ร่วมกับสมาคมคนดีศรีโกศัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา อำเภอเมืองแพร่
           เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ จัดการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับคณะกรรมการผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน เพื่อเตรียมจัดมหกรรมผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืนภาคเหนือ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้ทุ่งกาสลอง บ้านผู้นำโสภี กำแพง อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่
          เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมโครงการร่วมแรงร่วมใจ ร่วมพลังสามัคคี สร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยปากยาง บ้านปากยางหมู่ ๔ ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่
Page 1 of 612345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved