ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม วัดบ้านเขื่องคำ ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร        ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม วัดบ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ...

        เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร นางสาวปุณรดา  เย็นวัฒนา ประธานชมรมฯ เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมพัฒนาประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร และผู้อำนวยการสถานีวิทยุในจังหวัดยโสธร เพื่อประชาสัมพันธ์ศาสตร์ของพระราชา ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาแหล่งน้ำหนองอึ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร ซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีการฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นพี่กว่า ๓,๐๐๖ ไร่ มีการเพาะยางนาเพื่อใส่สปอร์เห็ดป่านานาชนิด และนำไปปลูกในพื้นที่ ๓,๐๐๖ ไร่ ป่า
        เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร นำโดยนางสาวปุณรดา เย็นวัฒนา ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ สมาชิกชมรมฯ ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวขิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีสูบน้ำไฟฟ้า 2 สถานี บ้านโพธิ์ศรี อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายประพันธ์  พรมโสภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เป็นประธาน สมาชิกร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน
           เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร นำโดย นางสาวปุณรดา เย็นวัฒนา ประธานชมรมฯ คณะกรรมการชมรมฯ สมาชิกชมรมฯ ร่วมโครงการน้ำใจไมตรีร่วมทำดอกไม้ถวายพ่อ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ดร.พยุง แก่นลา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร นายชนาฎ ชัชวาลย์วงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม ๑๕๐ คน ณ โรงเรียนบ้านตับเต่า อ.เมือง จ.ยโสธร
        เมื่อวันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางกล้วย ดวงคำ กรรมการชมรมคนรักในหลวงจังวัดยโสธร ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยีน รุ่นที่ ๑ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้ารับโล่ห์จากท่านนายกรัฐมนตรี  เกษตรดรดีเด่น สาขาการทำนา นางกล้วย  ดวงคำ ได้อันดับ ๒ ของประเทศ ณ ตึกสันติไมตรี  
        เมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร นำโดยนางสาวปุณรดา  เย็นวัฒนา ประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อการดำรงอยู่  การทำปุ๋ยอินทรีย์วิศวกรรมแม่โจ้ โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซียง เป็นประธานในพิธี รองนายกองค์บริหารส่วนตำบลเซียง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมอบรมเพื่อนำมาปฎิบัติในชุมชน เพื่อเป็นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานปฏิรูปที่ดิน ให้ความรู้ในการใช้น้ำหมักเลี้ยงสัตว์ และวิธีการเลี้ยงสัตว์แบบธรรมชาติ การผลิตอาหารสัตว์จากน้ำหมักเพื่อลดต้นทุน ณ ศูนย์ไร่นาสวนผสม ณ นากล้วย  ดวงคำ  สมาช
Page 1 of 1612345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved