เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร ร่วมกับเกษตรจังหวัด ประมง เกษตรอำเภอ กอ.รมน.จ.ยโสธร สันติบาล ลงแขกดำนาในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ในชมรมฯ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร ...

      เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร นำโดยนางสาวปุณรดา  เย็นวัฒนา ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ บ้านโคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร สมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรม ๖๐ คน
     เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร กลุ่มเกษตรกรทำนาอินทรีย์ผลิตปุ๋ยอัดเม็ดใช้เอง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร
    เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร จัดอบรมกลุ่มเกษตรกรทำนาอินทรีย์ อยู่กับวิถีความพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร
     เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร นำโดย นางสาวปุณรดา เย็นวัฒนา ประธานชมรมฯ นำกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ บ้านแคนน้อย ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร  สมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๐ คน
     เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร (ศูนย์ไร่นาสวนผสม นางกล้วย ดวงคำ ) ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระ  วงษ์เตริญ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร จ.ศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร จ.ยโสธร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.ยโสธร กับการเยี่ยมเกษตรกร และได้เดินดูกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร
Page 1 of 1912345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved