เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก กลุ่มบ้านเขาคันทอง ม.๑๐ ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง เส้นทางเข้าหมู่บ้านระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน ...

                 เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก นำสมาชิกชมรมฯ อำเภอท่าสองยาง จำนวน ๑๒๐ คน พร้อมด้วยกลุ่มมวลชนอื่นๆ รวมประมาณ ๕๐๐ คน เข้ารับการอบรม ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ราษฎร ในการแยกขยะรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่ และกิจกรรม Big Cleaning Day ที่ดำเนินกิจกรรมโดยเทศบาลตำบลแม่ต้าน ณ อาคารอเนกประสงค์อำเภอท่าสองยาง จ.ตาก และร่วมกันทำความสะอาดในพื้นที่เขตเทศบาลแม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จนสะอาดเรียบร้อย โดยมีนายพนมพร ตุ้ยกาศ ปลัดบริหารอำเภออาวุโส เป็นประธาน
              เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก อำเภอพบพระ/ชมรมกำจัดจุดอ่อนเพื่อแผ่นดิน อ.พบพระ จ.ตาก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม  พร้อมคณะสมาชิกฯ นำสื่อการศึกษาที่จัดทำขึ้น พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียน ขนม และเสื้อผ้า ไปมอบให้โรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองคี ม.๓ ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 
             เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก อำเภอพบพระ/ชมรมกำจัดจุดอ่อนเพื่อแผ่นดิน อ.พบพระ จ.ตาก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม พร้อมคณะสมาชิกชมรมฯ อำเภอพบพระ และปางช้าง "บ้านเพราะช้าง" อ.พบพระ จ.ตาก ได้นำสิ่งของจำเป็นใช้ สำหรับผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ที่ดำเนินการจัดหาและมีผู้มอบสมทบ ไปมอบให้โรงพยาบาลอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการรักษาพยาบาลต่อไป
               เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พ.อ.วสุชนม์ บุษยะบุตร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดมณีบรรพต วรวิหาร อ.เมืองตาก โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน มีมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๕๐ คน
            เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พ.อ.วสุชนม์ บุษยะบุตร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมโครงการบวชต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ป่า อนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมตามวิถีพุทธ ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านคลองสัก ม.๑ ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก ที่ดำเนินการโดย ราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า/สมาชิกชมรมฯ กลุ่มบ้านคลองสัก ซึ่งได้เชิญนายจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการจัดการป่าชุมชน/สมาชิกชมรมฯ เป็นประธาน มีกลุ่มมวลชนชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก และกลุ่มมวลชนอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๓๐๐ คน ผลจากการทำฝายชะลอน้ำแบบต่างๆ ปรากฎว่ามีปริมาณนำขังบริเวณหน้าฝายเป็นจำนวนมากพอสมควร
Page 1 of 2612345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved