เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก อำเภอท่าสองยาง  นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๗๕ คน ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ต้าน เจ้าหน้าที่ทหารพราน และสมาชิกจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดพื้นที่เส้นทางที่อยู่ในเขตเทศบาลบ้านแม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ซึ่งเป็นทางสาธารณะ ที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ปล่อยให้รกรุงรัง เป็นระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร  ...

  เมื่อวันที่ 9 เม.ย.61 นายลูกคิด ธูปเอี่ยม สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตากกลุ่มบ้านเขาคันทอง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร และดำเนินการฝึกการตีกลองยาว ตามแบบวัฒนธรรมไทยให้ถูกต้อง ให้กับเยาวชนบ้านป่ามะม่วง ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จำนวน 15 คน เพื่อเป็นการขยายและสืบสานประเพณี/วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
            เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก อำเภอท่าสองยาง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๗๐ คน ร่วมกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดแม่ต้านเหนือ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
เมื่อวันที่ 31 มี.ค.61 เวลา 07.30 - 15.00  น. ดร.ผดุง สุริยะ รองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก/ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตากอำเภอท่าสองยาง    ดำเนินกิจกรรมการรับเสืี้อตราสัญลักษณ์ โดยมีประชาชนที่มีความพร้อมที่สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นงานจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมเทิดพระเกียรติต่างๆในกรอบงานของมูลนิธิบุคคลพอเพียง จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก   และได้บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมฯ ในเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย สถาบันพระมหากษัตริย์ และเศรษฐกิจพอเพียง โดย พ.อ.วสุชนม์ บุษยะบุตร ประธานชมรมคนรักใ
              เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ พ.อ.วสุชนม์ บุษยะบุตร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๐ คน ร่วมกิจกรรมกับพระสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชน จำนวน ๒๐๐ คน เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดมณีบรรพต (พระอารามหลวง) อ.เมืองตาก โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน
             เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทาสีเสมาวัดคลองสัก ม.๑ ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๕ คน
Page 1 of 2412345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved