เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด ร่วมกับจิตอาสาอำเภอแหลมงอบ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ" โดยทำความสะอาดสถานที่สำคัญ ตัดหญ้า และถางป่าบริเวณริมทาง ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ...

     เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายวินัย ขยันยิ่ง กรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราดเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในหัวข้อ เกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
    เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายวินัย ขยันยิ่ง กรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ให้กับประชาชนที่ที่เข้าร่วมโครงการติดตามช่วยเหลือและสงเคราะห์อาชีพฯ ของจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตราดที่ ๑ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติการการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แบบง่ายๆ ในภาชนะ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต ลดรายจ่าย สร้างรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกผักไว้บริโภคเองในครัวเรือน หรือทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่ม
    เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาวลำยอง ครีบผา กรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปี ๒๕๖๑ ดำเนินการโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ตำบลท่ากุ่ม จำนวน ๓๔ ราย ทั้งนี้ได้ให้เกษตรกรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตขยาบเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อราเมตตาไรเซี
      เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด นำสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ ๖๔ รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี
       เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวลำยอง ครีบผา กรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ยางพารา และสมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอแหลมงอบ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์จังหวัดตราด ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร โดยให้เกษตรกรฝึกปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์กำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อราเมตตาไรเซียม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จั
Page 1 of 2112345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved