เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ นายนิโรจน์  ประถมวงศ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายวินัย ขยันยิ่ง กรรมการวิชาการ และสมาชิกชมรม ลงพื้นที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดตราด เพื่อเยี่ยมชม อุดหนุน ผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร เพื่อเป็นกำลังใจแก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด และเกษตรกรทั่วไป ...

         เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายนิโรจน์ ประถมวงษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด มอบให้นายวินัย ขยันยิ่ง  กรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด บรรยายในหัวข้อการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราดตามโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan: LSEP) ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด
           เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองโสน อ.เมือง จ.ตราด  มีสมาชิกเข้าร่วม ๑๓๐ คน นายนิโรจน์  ประถมวงศ์ ประธานชมรมฯ เป็นประธานในพิธี
        เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด จำนวน ๑๐๐ คน เข้าศึกษาดูงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเมรุมาศจำลอง ณ บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
       เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายนิโรจน์ ประถมวงศ์  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ในการนี้ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานของชมรมและเผยแพร่ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สนง. อบต. ท่ากุ่ม  ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จังหวัดตราด  โดยมีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ ราย
         เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายนิโรจน์ ประถมวงศ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวลำยอง ครีบผา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกชมรมด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้มีความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ณ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
Page 1 of 1912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved