นายรัชตะ มงคล อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดฯ กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อผู้พิการทางสายตา . ด้วยความซาบซึ้ง ว่า โรงเรียนสอนคนตาบอดฯ จึงถือกำเนิดขึ้นมาด้วยแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ  . ที่ทรงเห็นคุณค่าของผู้พิการทางสายตา ที่สามารถมีศักยภาพในการเรียนหนังสือ มิใช่เพียงอยู่บ้านเฉย ๆ เท่านั้น เพราะเมื่อพวกเขาเหล่านั้นสำเร็จการศึกษาก็จะสามารถดูแลตัวเองและผู้อื่นได้เป็นอย่างดี . พระองค์จึงมีพระราชดำริให้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น สร้างโรงเรียนคนตาบอดในกรุงเทพฯ ขึ้นมา “สมัยก่อนพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล เสด็จฯ ไปที่โรงเรียนบ่อยมาก ...

จากเรื่องราวแสนประทับใจของหนึ่งในผู้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 เรียงร้อยเป็น 9 เรื่องเล่าที่ยังคงติดตรึงอยู่ในหัวใจของชายมุสลิมวัย 72 ปี หรือ ว่าที่ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ ล่ามภาษามลายูประจำพระองค์ ผู้ที่ถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ มาเนิ่นนานถึง 42 ปี ว่าที่ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านน้ำเสียงแห่งความตื้นตัน ราวกับเพิ่งถวายงานให้แก่พระราชาและพระราชินีเสร็จสิ้นมาหมาดๆ ซึ่งเรื่องราวที่ผู้อ่านจะได้ยลยินนับจากนี้ คือ 9 เหตุการณ์ที่ถูกกลั่นกรองจากหัวใจของ “ล่ามมลายู ปร
พระราชดำรัสในหลวง ร.๙ พระราชทานตั้งแต่ปี ๒๕๑๗..ที่พวกเราควรทำความเข้าใจ . "..คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ . แต่เราอยู่พอมี พอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่ พอกิน มีความสงบ . และทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่า จะรุ่งเรืองอย่างยอด . แต่ว่ามีความอยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ . ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ . ประเทศต่างๆ ในโลกนี้กำลังตก กำลังแย่ กำลังยุ่ง เพราะแสวงหาความยิ่งยวด . ทั้งใน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยและให้ความสำคัญในสุขภาพอนามัยของราษฎร โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ ให้ได้รับการเอาใจใส่ในการรักษาพยาบาลอย่างดี ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2561  เวลา  10.00 น. ที่ผ่านมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี  รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  ในการนี้ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมประชุมและรับฟังการบรรยายสรุปกา
วันนักประดิษฐ์ของไทย ตรงกับวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ของทุกปี กำหนดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงประดิษฐ์ "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย" หรือ กังหันชัยพัฒนา และทรงได้รับการทูลเกล้า ฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ และเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่พระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของโลก กังหันชัยพัฒนา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานหลักการ และรูปแบบของ เครื่องกลเติ
เหรียญพ่อหลวงที่ชาวเขาใช้แทนบัตรประชาชน ในช่วงสี่สิบปีก่อน ประเทศไทย ประสบปัญหายาเสพติด, การปลูกพืชเลื่อนลอยของชาว เขาทางภาคเหนือ . อีกทั้งถือเป็นช่วงสงครามความเชื่อเรื่อง "คอมมิวนิสต์" ที่ลามไปทั่วภูมิภาคอาเซียน . ด้วยพระราชอัจฉริยภาพ ที่กว้างไกล ด้วยการให้ชาวเขาสามารถ "ยืนได้ด้วยตัวเอง" และหยุดการอพยพย้ายถิ่นเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ . พระองค์เสด็จเยี่ยมเยือนพสกนิกรของพระองค์หลายครั้ง . โดยทุกครั้งทรงนำการเพาะปลูกพืชผักเมืองหนาวไปแนะนำให้พวกเขา ทำให้สงคราม การปลูกยาเสพติด และการทำไร่เลื่อนลอยในเมืองไทยยุติลงได้ . หนึ่งในพระอัจฉริยภาพในด้าน "ทะเบียนราษฎร" อย่าง
Page 1 of 7112345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved