ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ      ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติ ทรงห่วงใยทุกข์สุขของพสกนิกรทั่วประเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรทั่วทุกแห่งหน ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารเพียงใด พระองค์ก็มิทรงย่อท้อ เสด็จพระราชดำเนินบุกป่าผ่าดงขึ้นเขาลงห้วย เสด็จพระราชดำเนินไปทุกแห่งทุกหน ทุกที่ทุกเวลา ด้วยทรงถือว่า ทุกข์ของราษฎรคือทุกข์ของพระองค์      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนชาวไทย โดยทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรอย่างแท้จริง ดังพระปฐมบรมราชโองการ ที่ได้พระราชทาน...

  ภาณุมาศ ทักษณา มีผู้แชร์เรื่องที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค เขียนเผยแพร่ไว้นานแล้ว แต่บางคนอาจไม่รู้ ผมขอนำเสนออีกครั้งครับ – ท่านเขียนไว้ว่า ….. ข้อมูลตามนี้นะครับ…อย่าเข้าใจกันผิดอีกหล่ะ….เห็นด้วย ช่วยแชร์ครับ ท่านทราบไหมว่า วังที่ในหลวงประทับที่สวนจิตรนั้น เป็นบ้านที่เล็กกว่าบ้านของเศรษฐีไทยหลายพันคน และเล็กกว่าแม้กระทั่งบ้านของอดีต รมต.หลายร้อยคน วังสวนจิตรลดาถึงแม้จะมีบริเวณใหญ่แต่ส่วนที่เป็นที่ประทับมีบริเวณเล็กมาก ที่ดินส่วนใหญ่เป็น โรงเรียน โรงงานทดลองทำปุ๋ย เลี้ยงวัว ทดลองปลูกข้าว บุคคลทั่วไปก็เข้าไป รร.จิตรลดา ได้โดยขอแลกบัตร ได้ทุกคน จาก
อารีย์  วงศ์อารยะ            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ ๙) นอกจากทรงพระปรีชาสามารถในทุกด้านแล้ว           ยังมีพระราชหฤทัยที่เปิดกว้าง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอ            เมื่อครั้งผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ อำเภอวัฒนานคร มีพระราชกระแสให้ผมทำอย่างนี้ๆ           ผมก็รับด้วยเกล้าฯ มาปฏิบัติ ซึ่งในระหว่างการดำเนินงาน ก็จะมีที่ปรึกษาโครงการฯ มาบอกผมว่า พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงให้ทำอย่างโน้น ให้ทำอย่างนี้           ด้วยความที่อยู่กับอุปสรรคปัญหา ที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการแล
          สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประสูติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2443 ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบัน ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทยถึง 2 พระองค์         มีการกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็น วันพยาบาลแห่งชาติ, วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ, วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ, วันรักต้นไม้แห่งชาติ และ วันอาสาสมัครไทย พระองค์ทรงมีพระราชคุณูปการแก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอันมาก ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระม
         ในหนึ่งปี วงรอบของการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ จะเสด็จ ฯ ไปทุกภาค รวมเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่ทรงงานมา         ทรงคิด ทรงริเริ่ม พระราชทานโครงการจนถึงปัจจุบันแล้วกว่า 4,000 โครงการ ครอบคลุมทุกสาขาที่เป็นปัญหาของราษฎร         ด้านรูปแบบการทรงงาน ในช่วงแรก ทางกรมชลประทานจะทำในลักษณะ กราบบังคมทูลเชิญ เพื่อเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการต่างๆ ที่มีพระราชดำริไว้         เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมถวายพระองค์ ผมก็มาวางแผนรายละเอียดที่จะนำเสด็จ ฯ เยี่ยมชม         แต่ปรากฏว่า เมื่อเสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรจุดแบบนี้อย่างเดียว นาน ๆ เข้า         พระองค์ท่านไม่โปรด พระองค์ตร
  ภาพอันเป็นมงคลยิ่ง เผยแพร่น้อยครั้ง.. ภาพชุดหาชมยาก.. เมื่อ ๕๐ ปี ที่แล้ว  วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จลง ณ สวนศิวาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะทูตานุทูต และพ่อค้า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในงานราชอุทยานสโมสร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๐ ** สวนศิวาลัย หรือ สวนขวา ในพระบรมมหาราชวัง คลิกอ่านรายละเอียด  Office of National Archivs of Thailand (หอจดหมายเหตุแห่งชาติของประเทศไทย) ที่มา : ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ ............................................. (ภาพจำลอง หมู่พระที่
Page 1 of 7312345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved