ในหลวงทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์

17


“เสาหลักแห่งความมั่นคง” “พ่อของแผ่นดิน” “แสงสว่างนำทาง”


          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นทุกอย่างที่กล่าวมา... สำหรับประชาชนชาวไทยและทรงเป็นมากยิ่งกว่านั้น

          ชาวต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวยังประเทศไทยมักจะแสดงความแปลกประหลาดใจที่ได้รับรู้ถึงความรักเทิดทูนอย่างสูงของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัว แต่ความแปลกใจนั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาได้รับรู้ถึงการอุทิศพระองค์ เพื่อปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะปวงชนชาวไทยที่มีความยากจนในชนบทที่อยู่ห่างไกล

          ดังนั้น พวกเขาจึงเข้าใจว่า สาเหตุที่คนไทยรักเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมาก ก็เพราะพระราช จริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระองค์ สิ่งนี้คือสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุด จากการที่ทรงอุทิศตนทำงานอย่างหนักเพื่อประชาชนมาโดยตลอด ทำให้คนไทยรู้สึกได้ว่าในหลวงไม่ได้ทรงถือพระองค์ในเรื่องสิทธิพิเศษทางชนชั้นอันได้มาโดยกำเนิดแต่อย่างใดเลย และโดยเหตุผลเช่นนี้ พระมหากษัตริย์ไทยจึงได้รับความรักเทิดทูนอย่างมาก จากประชาชนเป็นเหตุผลง่ายๆ เช่นนี้เอง

          แต่ความรักเทิดทูนของประชาชนที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างง่ายๆ เช่นนั้นหรือเปล่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมักจะได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น


กษัตริย์ที่ทรงงานหนักมากที่สุดในโลก


          ซึ่งพระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นจริงๆ ในระยะเวลา ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการพระราชดำรินับพันโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทและเพื่อทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายไปอย่างมากให้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่

          ภายในระยะเวลาหกทศวรรษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละปีในพื้นที่ทุรกันดาร พระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนชาวบ้านในทุกภูมิภาค เพื่อทรงรับฟังปัญหาของชาวบ้านทรงซักถามถึงสิ่งที่ชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาและเพื่อส่งเสริมศักยภาพของพวกเขาโดยให้การสนับสนุนทุกทาง เพื่อให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองในระยะยาว

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงใช้ความชื่นชอบในวิทยาศาสตร์ของพระองค์เพื่อประโยชน์ของประเทศ โดยทรงคิดค้นหลากหลายเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำเสีย การกัดเซาะของดิน การขาดแคลนพลังงานและสาธารณสุข และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงยังทรงสามารถติดตามสถานการณ์ของประชาชนของพระองค์อย่างใกล้ชิด ด้วยมีพระประสงค์ให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเมื่อมีความต้องการได้ทันท่วงที

          ดังนั้น ความจงรักภักดีของพวกเราต่อพระองค์นั้นจึงลึกซึ้งและรับรู้ได้อย่างชัดเจน

          เรารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แต่ความรักเทิดทูนในพระองค์ไม่ได้เพียงมาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์เท่านั้นแต่หากยังมาจากสิ่งซึ่งพระองค์เป็น


          ในสายตาของประชาชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างของคุณงามความดี เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ พระองค์ทรงทำให้ความศรัทธาของพวกเราในการทำความดียังคงมีอยู่แม้ในยุคที่การเมืองสกปรก และการแก่งแย่งแข่งขันกันมีอยู่ทั่วไป

          ประเทศไทยในปัจจุบันแตกต่างจากประเทศไทย เมื่อ ๖๐ ปีที่แล้ว จากประเทศสังคมเกษตรกรรมเรียบง่ายยึดถือค่านิยมในเรื่องของความถูกต้องและความไม่ถูกต้อง ปัจจุบันได้กลายเป็นประเทศที่ถูกพัฒนาเป็นสังคมเมือง สังคมแห่งการบริโภคซึ่งเงินมีอำนาจมากที่สุด และจากสังคมที่ผู้คนเคยมีความเมตตา ซื่อสัตย์ ให้ความรักอบอุ่น มีความไว้วางใจเคารพนับถือต่อกันกลับกลาย มาเป็นสังคมวัตถุนิยมและสุขนิยม

          ประเทศไทยได้ประสบอุปสรรคปัญหาหลากหลายระหว่างช่วงเวลาที่ผ่านมา เช่น สงครามเย็น ภัยคอมมิวนิสต์ การทำรัฐประหาร ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ การก่อจลาจลบนท้องถนน การทุจริตของนักการเมือง ข้าราชการ พ่อค้า การล้มละลายทางเศรษฐกิจ ภัยสึนามิ และความไม่สงบสุขในภาคใต้

          ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้ก่อให้เกิดความวิตกกังวลต่อคนไทยและความไม่มั่นคงของประเทศชาติ การที่มีปัญหาคอร์รัปชั่นและกระบวนการยุติธรรมมีปัญหาทำให้ศีลธรรมจรรยาหดหายไปจากสังคม เพราะประชาชนไม่สามารถพึ่งพากฎหมายได้แต่ต้องพึ่งพาความสัมพันธ์ส่วนตัว และความสามารถในการจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ

หากไม่มีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พวกเราคงหมดสิ้นซึ่งศรัทธาของการทำความดีไปนานแล้ว


          เมื่อเรามีแต่นักการเมือง ข้าราชการที่ทุจริตและวางอำนาจบาตรใหญ่ ทำให้เกิดความหดหู่ สมเพช แต่หัวใจของเรากลับเบิกบานขึ้น เมื่อเห็นพระเจ้าอยู่หัวของเราเสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านอันห่างไกลอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ภายใต้แสงแดดที่แผดเผาหรือทรงนั่งบนพื้นดินเพื่อมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนทั่วไปโดยไม่ถือพระองค์ว่าพื้นจะเปรอะเปื้อนเพียงใด

          เมื่อเหล่าคนรวยและผู้ที่มีอำนาจนิยมมักจะโอ้อวดความมั่งคั่งของพวกเขา หัวใจของพวกเรากลับอบอุ่นเมื่อได้รับรู้ว่า พระเจ้าอยู่หัวของเราทรงใช้สิ่งของซึ่งผลิตภายในประเทศ รองเท้ากีฬาธรรมดา ไม่ทรงทิ้งดินสอที่ใช้แล้วเพียงครึ่งหนึ่ง ทรงเสวยข้าวซ้อมมือซึ่งเคยถือกันว่าเป็นอาหารสำหรับนักโทษ และทรงรับสุนัขข้างถนนมาเป็นสุนัขทรงเลี้ยง

          เมื่อสุขนิยมได้กลายเป็นสิ่งซึ่งครอบงำคนในชาติ การได้รับรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้มีความรอบคอบไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งจึงเป็นเรื่องที่ดี

          เมื่อมีปัญหาเศรษฐกิจอันเกิดจากความละโมบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้คนในประเทศกลับมามีจิตสำนึก

          เราได้เห็นความงดงามของความเรียบง่ายในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราได้เห็นความกล้าหาญที่ทรงเสด็จไปในพื้นที่อันตราย การให้โดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความมานะบากบั่นและพระราชจริยวัตรทางศาสนาอันงดงาม

          เมื่อเรารู้สึกใกล้ชิดกับพระองค์เราย่อมรู้สึกถึงความดีงามของพระองค์ซึ่งทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเอง มากยิ่งขึ้นในขณะที่เรายังคงติดอยู่กับโลกของการแข่งขันและความเห็นแก่ตัว

          เราอาจรู้สึกสิ้นหวังกับความถดถอยในศีลธรรมจรรยาของคนในประเทศ เราอาจรู้สึกผิดหวังกับตัวเราเองเมื่อเราไม่สามารถทัดทานกับสิ่งยั่วยุต่างๆ ที่อยู่รอบตัว แต่เราไม่เคยห่างหายจากการทำความดี นั้นเป็นเพราะพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงเป็นแบบอย่าง

          เพราะสิ่งซึ่งพระองค์ทรงเป็น ทำให้เรารู้ว่า เราจะต้องเพียรพยายามที่จะเป็นคนเช่นไร

          ชีวิตอาจจะเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม เราอาจจะอ่อนแอและไม่สมบูรณ์พร้อม แต่เมื่อเรารู้ว่าเราได้รับความรักจากบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นแบบอย่างของความดีงาม จึงทำให้เรามีพลังอันมหัศจรรย์ที่จะเผชิญหน้าต่อสิ่งใดๆ ที่จะได้เดินตามรอยพระบาท ของพระองค์ และที่จะได้ค้นพบความดีงามในตัวเราอีกครั้งหนึ่ง

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นมากยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์”


          ทรงเป็นเพียงบุคคลเดียวที่ทำให้เรากลับมามีความเชื่อในมนุษยธรรมและมีความเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งในยามที่เรามีความทุกข์ยากและหมดหวัง สิ่งนั้นจึงเป็นเหตุผลที่เรารักและเทิดทูน พระเจ้าอยู่หัวของเรายิ่งนัก

 

                                                                               สนิทสุดา เอกชัย

                                                                   Bangkok Post 5 มิถุนายน 2549

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved