นิทานเรื่อง “เกาะ” .. (เรื่องนี้ไม่มีคติ)

 


โดย ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์


       “หนังสือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการอ่าน การใช้ภาษา การคิดและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การส่งเสริมเยาวชนให้รักการอ่านสมควรสนับสนุน

แต่ในท้องถิ่นห่างไกล เยาวชนไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือเพราะขาดห้องสมุด

การส่งเสริมการอ่าน จึงควรขยายแวดวงไปให้ถึงคนเหล่านี้ด้วย

เพื่อให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสเรียนรู้จากหนังสือให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง”

        นี่คือพระราชดำรัสความตอนหนึ่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้ทรงพระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทยในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

        ด้วยทรงมีพระราชอารมณ์ขันและทรงโปรดการวาดภาพการ์ตูนตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์

e6

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ภาพวาดฝีพระหัตถ์และถูกนำมาถ่ายทอดผ่านมาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ของ “ร้านภูฟ้า” อยู่หลายโอกาส

         ตัวอย่าง เช่น ภาพฝีพระหัตถ์ “แม่ไก่ออกไข่กลายเป็นแมว”

ซึ่งเป็นหนึ่งในภาพที่มีชื่อเสียงเมื่อปี 2548 โดย “ร้านภูฟ้า” ได้นำมาเป็นหน้าปกสมุดจดบันทึก ถ้วยกาแฟ เอาไว้ได้อย่างงดงามน่าประทับใจเป็นยิ่งนัก

        นอกจากภาพฝีพระหัตถ์หลายภาพที่จะได้แสดงถึงพระปรีชาสามารถในการถ่ายทอดพระราชอารมณ์ขันแล้ว ประชาชนจำนวนอีกไม่น้อยยังได้ข้อคิดและคติในการดำเนินชีวิตอีกด้วย

e11

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องราวต่าง ๆ มากมาย

        โดยที่ได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ประกอบพระราชนิพนธ์ประกอบเรื่องราวเหล่านั้น นอกจากทำให้ผู้อ่านทั้งที่เป็นผู้ใหญ่และเด็กสามารถที่จะมีความเข้าใจได้ง่ายแล้ว

        ยังสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้อ่านเพราะหลายภาพนั้นสะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการถ่ายทอดพระราชอารมณ์ขันเอาไว้อย่างลงตัวไปกับพระราชนิพนธ์นั้นๆ

        สำหรับปี 2549-50 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชนิพนธ์นิทาน ประกอบด้วยภาพฝีพระหัตถ์ส่วนพระองค์ ประกอบเป็นเรื่องราวที่แทรกไว้ด้วยคติสอนใจ ชวนอ่าน พระราชทานให้ร้านภูฟ้า รับผิดชอบจัดพิมพ์และจัดจำหน่าย จำนวน 14 เรื่อง

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้สังคม โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นำรายได้จากการจัดจำหน่าย พระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาชาวบ้านรวมทั้งนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

        นิทานพระราชนิพนธ์และภาพวาดฝีพระหัตถ์นั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชนิพนธ์ในปี 2549 จำนวน 7 เล่ม และในช่วงต้นปี 2550 อีก 7 เล่ม

        ทรงได้ทยอยพระราชทานเนื้อเรื่องและภาพวาดฝีพระหัตถ์ลายเส้นชุดนี้มาให้ตั้งแต่เดือน ต.ค. 49

        จากนั้นทางร้านภูฟ้าจึงทำการสแกนลงสี โดยไม่มีการดัดแปลงต้นฉบับแต่อย่างใด ภายหลังจากทำเสร็จออกมาเป็นรูปเล่ม

e3

         แม้กระดาษที่ทรงใช้วาด บางคราวก็เป็นซองเอกสาร แผ่นกระดาษธรรมดา ในสมุดจดงาน สมุดวาดเขียนของพระองค์

ถือเป็นพระปรีชาสามารถ ที่ทรงผูกโยงเนื้อความในนิทานและภาพต่างๆ ได้อย่างดี

       นิทานแต่ละเรื่องที่ทรงคัดเลือกพระราชทานในครั้งนี้ ว่า ทรงเลือกเรื่องที่ทรงคิดว่าจะนำมาเขียนภาพประกอบได้

ดังจะเห็นได้จากภาพลายเส้นและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่ใช้ประกอบในแต่ละเรื่อง

อาทิ ในเรื่อง “ศิลปินวาดไก่” ที่ทรงวาดโดยไม่ยกปากกาขึ้น เช่นเดียวกับเนื้อเรื่องที่ศิลปินที่วาดภาพไก่ที่เขียนด้วยฝีแปรงเดียว

        อีกทั้งตัวหนังสือในนิทานนั้นก็เป็นลายพระหัตถ์ที่ทรงเขียนโดยมิได้ทรงร่างมาก่อน ทรงวาดได้อย่างรวดเร็ว ในทุกที่ทุกโอกาส

        ภาพที่ทรงวาดและเรื่องราวที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นมานั้น ยังซ่อนด้วยพระราชอารมณ์ขัน แม้แต่เสือที่ทรงวาด ก็เป็นเสือที่ไม่ดุ

        พระองค์ตรัสว่า จะวาดอย่างไร ก็ไม่ดุ เป็นเสือที่มีรอยยิ้มตลอดเวลา

ถือเป็นการเพิ่มสีสันให้กับนิทานพระราชนิพนธ์ ทั้งยังสอดแทรกคติสอนใจ มีการหักมุมให้ข้อคิดในแง่ต่างๆ ชวนให้น่าติดตาม        ตัวอย่างนิทานพระราชนิพนธ์ชุดนี้ที่น่าสนใจมีอยู่หลายเรื่อง

เช่น เรื่องสิงห์ ช้าง และมะม่วง, เพลงตาดีมือแป, นิทานทาจิกิสถาน เรื่องนกคาฮา, เพลงดูควาย, นิทานเรื่องคนเลี้ยงแกะ เสือและหมาจิ้งจอก, หลวงจีนสามรูป, ผ้าไหมเติมดอกกลางหิมะให้ถ่าน (ไฟ), ไหว้อึ เป็นต้น

        ในบรรดานิทานที่ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งหมด มีอยู่เล่มหนึ่งที่น่าสนใจ “เป็นพิเศษ”

เพราะทรงตั้งชื่อเรื่องว่า “นิทานเรื่องเกาะ” และทรงอักษรด้วยลายพระหัตถ์ในวงเล็บด้วยว่า “เรื่องนี้ไม่มีคติ”

        นิทานหรือภาพฝีพระหัตถ์แทบทุกชิ้นผลงาน แม้จะแสดงถึงพระราชอารมณ์ขัน

แต่ผู้อ่านก็มักจะได้คติเตือนใจในทางใดทางหนึ่งอยู่เสมอ

แต่มีเฉพาะเรื่อง “นิทานเรื่องเกาะ” เล่มนี้ที่อาจทำให้ผู้อ่านที่พบเห็นอาจจะเกิดความแปลกใจว่าเหตุใดเรื่องนี้จึงต้อง “ไม่มีคติ”

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์และทรงอักษรด้วยลายพระหัตถ์ในหนังสือ “นิทานเรื่องเกาะ” (เรื่องนี้ไม่มีคติ) ดังนี้ :

ee1

         “ไม่รู้ว่าทำไมใคร ๆ จึงเห็นว่าเกาะ เป็นสถานที่โรแมนติก” (ภาพฝีพระหัตถ์ประกอบเป็นรูปปลา 2 ตัว โผล่หัวเหนือน้ำและมีรูปหัวใจ 2 ดวง)

        “ในเพลงพระราชนิพนธ์ Dream Island หรือ เกาะในฝัน ผู้ร้องว่า ในฝัน ฉันอยู่บนเกาะทะเลทรายรอคอยเธอมา (แต่เธอไม่มา?)” (ภาพฝีพระหัตถ์ประกอบเป็นรูปคนใส่หมวกอยู่บนเกาะที่มีต้นตะบองเพชรล้อมรอบด้วยทะเลที่มีปลาโผล่หัวเหนือน้ำ 1 ตัว)

        “เคยมีภาพยนตร์บันเทิงคดียอดนิยมชื่อ “เกาะสวาทหาดสวรรค์” เรื่องเป็นอย่างไรไม่ทราบ ไม่ได้ดู แต่เคยไปวัดเกาะสวาท อยู่จังหวัดนราธิวาส ดูเป็นวัดที่เรียบร้อยดี” (ภาพฝีพระหัตถ์เป็นรูปพระภิกษุ 1 รูป กำลังใช้ไม้กวาดกวาดพื้นอยู่ในวัดแห่งหนึ่ง)

ee3

        “บางคนโมโหอะไรก็ไม่ทราบ บอกว่าไม่อยู่แล้ว จะไปซื้อเกาะ ตั้งประเทศอยู่คนเดียว จะบริหารอย่างไรก็ได้ตามใจชอบ” (ภาพฝีพระหัตถ์ประกอบเป็นรูปเกาะแห่งหนึ่งสีเขียว มีตึกระฟ้า, กระต๊อบ, มีการทำนาขั้นบันได และมีการเลี้ยงปลาในกระชัง)

ee4

        “บางคนไม่โมโห บอกว่าจะซื้อเกาะ ตั้งประเทศเหมือนกัน แต่จะตั้งเพื่อออกแสตมป์ ขายพวกเล่นแสตมป์ ประเภทนี้คือ  คิดบิสเนส” (ภาพฝีพระหัตถ์เป็นรูปแสตมป์ 9 ดวง ในแสตมป์เป็นรูปสุนัขแบบต่างๆ ในราคาที่ต่างกัน และทรงอักษรในแสตมป์แต่ละดวงว่า “เมืองหมา”, “dogland”)

ee5

        “มีคนที่ไม่โมโหเช่นกัน ไปซักฟอกที่เกาะ” ภาพฝีพระหัตถ์เป็นรูปคนคนหนึ่งกำลังซักอะไรบางอย่างในกะละมัง ปรากฏว่าสิ่งที่ซักนั้นเขียนว่า 1 บาท มีรายล้อมด้วยกล่องหลายใบที่เขียนว่า “ผงซักฟอก (เงิน)”

ee6

        “คนธรรมดาแก่ตัวลง ก็ต้องเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวเกาะ” (ภาพฝีพระหัตถ์เป็นภาพชายชราคนหนึ่งใช้มือซ้ายถือไม้เท้าเพื่อค้ำยัน และมือขวาเกาะราวเพื่อพยุงตัว)

        พออ่านเสร็จก็ต้อง “อมยิ้ม” กลับมาอ่านที่หน้าปกอีกครั้ง และพอที่จะเข้าใจได้ว่าเพราะเหตุใดจึงต้องทรงอักษรวงเล็บในการตั้งชื่อเรื่องนี้ที่หน้าปกให้ทราบเป็นกรณีพิเศษว่า “เรื่องนี้ไม่มีคติ?”

        นิทานพระราชนิพนธ์และภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดขนาดรูปเล่มที่สามารถพกพาสะดวก และทรงตรวจทานทุกเรื่องด้วยพระองค์เอง โดยไม่มีการแก้ไขใดๆ

       ผู้สนใจ สามารถหาซื้อผลงานพระราชนิพนธ์ต่าง ๆ ได้ที่ร้านภูฟ้า ทั้ง 11 สาขา สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2655-6242-3 หรือ www.phufa.com

…………………………………………


ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved