กปร.ร่วมกับศูนย์ศึกษาฯตามแนวพระราชดำริตั้งศูนย์เรียนรู้ ๑๒๐ แห่งทั่วประเทศ

185269


          ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 แห่ง เป็นสถานที่ศึกษา ทดลองการเกษตรด้านต่าง ๆ เพื่อค้นคว้าวิธีการที่เหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการนำไปขยายผล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

185270


          เพื่อเผยแพร่สู่ราษฎรให้สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ นับเป็นต้นแบบของความสำเร็จ ที่สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จมาสาธิตและพัฒนาขยายผลสู่การยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของราษฎร อันจะทำให้คุณภาพชีวิตของราษฎรและสิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น

          สำนักงาน กปร. จึงร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 120 แห่ง ในพื้นที่รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง 6 แห่ง

           และเพิ่มเติมในพื้นที่อีก 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเน้นการดำเนินงานด้านวิชาการ การขยายผลและการบริหารงานอำนวยการ ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการฯ

           ในปีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานด้านการวิจัยของแต่ละศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ โดยเน้นจุดเด่นของแต่ละแห่ง ซึ่งผลสำเร็จจากงานวิจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ได้จัดทำเป็นหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ให้กับเกษตรกรมีทั้งหมดกว่า 90 หลักสูตร

            เน้นการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสภาพภูมิสังคมของแต่ละภาคที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

185271


           “ในการขยายผลศูนย์ศึกษาฯ สำนักงาน กปร. ได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลโดยทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ พร้อมกับได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่อยู่ในจังหวัดที่ตั้งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาแต่ละแห่ง ให้รับทราบถึงหลักสูตรที่จะเปิดการอบรม

            รวมถึงได้คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่ที่สนใจให้เข้ามารับการอบรม สำหรับแผนการดำเนินงานในการขยายผลไปสู่ประชาชนในปีนี้สำนักงาน กปร. ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจ ในทุกจังหวัดเพื่อเข้ามาอบ รมตามความต้องการของเกษตรกรเอง

            โดยเป้าหมายที่วางไว้คือจังหวัดละ 100 คน รวมแล้วประมาณ 7,000 คน ที่จะเข้ามารับความรู้ในปีนี้” รองเลขาธิการ กปร. กล่าว

             รองเลขาธิการ กปร. กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า สำหรับศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริทั้ง 120 แห่งนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดให้เกษตรกรได้เพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพอย่างถูกวิธีและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ตั้งแต่ด้านสภาพดินฟ้าอากาศ สภาพดิน และชนิดพืชที่จะนำมาเพาะปลูก

185268


             ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่พวกเราทุกคน

              ฉะนั้นเกษตรกรที่สนใจก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้ ซึ่งทุกศูนย์ฯ ก็พร้อมที่จะให้บริการ หลักสูตรที่เปิดอบรมให้กับเกษตรกรมีหลายหลักสูตรด้วยกัน

             อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน การบริหารจัดการน้ำ ดิน ป่าไม้ พลังงานทดแทน การทำบัญชีฟาร์ม การวางแผนการเพาะปลูกเพื่อการตลาด ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ กว่า 4,350 โครงการแก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่งโครงการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เอื้อประโยชน์     ต่อราษฎร เกษตรกร ชุมชน และประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง

            ดังนั้นอยากให้ทุกท่านที่สนใจได้มีโอกาสในการเข้าถึงและรับบริการในการถ่ายทอดและเรียนรู้จากผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เรียนรู้ที่ได้จัดตั้งขึ้นทั้ง 120 แห่งนี้ อย่างทั่วถึง และสามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองต่อไปได้ดียิ่งขึ้น” รองเลขาธิการ กปร. กล่าว.

..........................................

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved