ภูฟ้าพัฒนา…ภูมิการพัฒนาต้นแบบพระราชดำริ


(ทรงเยี่ยมกลุ่มชนเผ่ามลาบริ ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” มละบริภูฟ้า)


 

พลาดิสัย สิทธิธัญกิจ


       หลายคนได้ยินชื่อ ภูฟ้า หรือ ร้านภูฟ้า อยู่บ่อยครั้ง แต่หาโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติภูฟ้าของจริงน้อยมาก

       โครงการพระบารมีแผ่ไพศาล กับ สำนักงานพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ที่จังหวัดน่าน เพื่อการเรียนรู้โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินงานโดยบูรณาการพัฒนาหลายๆ ด้านตามสภาพปัญหาของพื้นที่ ทั้งด้านเกษตร โภชนาการ สุขภาพ การศึกษาการส่งเสริมอาชีพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       ซึ่งมีชื่อว่า “โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาจังหวัดน่าน”

       โครงการนี้เริ่มต้นเมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตร บ่อเกลือสินเธาว์ ณ บ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538 นั้น

        พระองค์ทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่ขาดโอกาสทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเนื่องจากห่างไกลความเจริญ จึงมีพระราชดำริให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ ดำเนินการช่วยเหลือ การพัฒนาในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ โดยเริ่มพัฒนาด้านการศึกษาที่โรงเรียนประถมศึกษาเป็นอันดับแรก

        แล้วจึงขยายไปยังศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ทำให้มีโครงการต่างๆ เกิดขึ้น ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการส่งเสริมสหกรณ์และ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

        หลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯทรงเยี่ยม ราษฎรพื้นที่อำเภอบ่อเกลืออีกครั้ง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งศูนย์ภูฟ้าพัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้การพัฒนาไปสู่ราษฎรในพื้นที่เป้าหมายท้องที่อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามพระราชปณิธานของพระองค์ ที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง

        และใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป โดยมีการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎร และพื้นที่บนที่สูง โดยเป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาดอีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นและจัดการศึกษาวิจัยถ่ายทอดความรู้การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนด้วย

        ก่อนหน้านี้มีโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยู่ในพื้นที่ที่ 9 (พมพ.9) บ้านสบมาง-นาบง โดยกรมป่าไม้ได้เข้ามาดำเนินการจัดที่ทำกิน ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่อยู่แล้ว

        เมื่อมีการจัดตั้ง “ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาจังหวัดน่าน” ขึ้น ในปีพ.ศ.2542 จึงมีการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ สนองพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มมูลค่าทรัพยากร ธรรมชาติที่เหมาะสมกับศักยภาพชุมชน

        โดยมี นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล เป็นหัวหน้าโครงการคนแรก ผลสำเร็จนั้นได้ทำให้ราษฎรเรียนรู้การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเชิงอนุรักษ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพนอกภาคเกษตรที่เชื่อมโยงกับวัตถุดิบ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระบบวนเกษตร-ปศุสัตว์-ประมง มีมาตรการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมต้นน้ำ

        ทำให้พื้นที่ป่าไม้มีการจัดการที่ดีและมีการอนุรักษ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางอ้อม โดยมีการเพาะชำกล้าไม้มีค่าจำนวนมากซึ่งเป็นกล้าไม้หายาก และกล้าไม้พื้นถิ่น เช่น ต๋าว, มะแขว่น, สัก, พญาไม้, ชาอู่หลงและไม้ประดับ เพาะชำกล้าไม้โตไว และกล้าไม้อื่นๆ เช่น สนสามใบ, กระถิน, เทพา, กระทุ่มบก, เมี่ยง

         เพาะชำกล้าหวาย เพาะชำหญ้าแฝก พร้อมกับ จัดทำฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน 50 แห่ง ปลูกป่าไม้ใช้สอย ธนาคารอาหารชุมชนและพืชสมุนไพร ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จึงเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์สู่ตลาดจากการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเห็ดถุง, การเลี้ยงกบและปลา, การผลิตกระดาษสาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การปลูกพืชในระบบวนเกษตร, การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ต๋าว และชาอู่หลง

         นี่คือ ภูฟ้าพัฒนา ที่เป็นภูมิปัญญาต้นแบบการพัฒนาบนที่สูงที่หลายคนต้องหาโอกาสเดินทางไปเรียนรู้และสัมผัสธรรมชาติแห่งนี้กันเอง

.................................


128


127


ตำหนักที่ประทับและทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 


ในโครงการภูฟ้าพัฒนา จ.น่าน


n20140428064428_49213


         ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตั้งอยู่ที่ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน อยู่ติดแนวตะเข็บชายแดนไทย-ลาว เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

         ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา  มีที่พักให้นักท่องเที่ยวสามารถพักชมวิธีการปลูกชา ชมผลิตภัณฑ์ภูฟ้า และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

         ที่พัก : มีหลายแบบ ห้องพักแบบรวม มีทั้งหมด 4 ห้อง พักได้ห้องละ 18 คน ราคาต่อคน/คืน 100 บาท ไม่รวมอาหาร

ส่วนห้องพักแบบเดี่ยว เป็นห้องพักเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ ห้องพัก VIP ห้องละ 500 บาท/คืน (พักได้ 2ท่าน ) ห้องพักธรรมดา ห้องละ 900 บาท /คืน(พักได้ 4 ท่าน) ไม่รวมอาหาร

         ห้องประชุมสัมมนา : มีจำนวน 1 ห้อง รับรองได้ 30-40 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประชุมสัมมนา (เครื่องเสียง,LCD) มีเจ้าหน้าที่ดูแล อัตราบริการวันละ 1,000 บาท ไม่รวมอาหารว่าง

อาหารเช้า ท่านละ 50 บาท (ข้าวต้ม+กับข้าว+ชา+กาแฟ)

          อาหารกลางวันและอาหารเย็น กับข้าว 3 อย่าง ท่านละ 50 บาท , กับข้าว 4 อย่าง ท่านละ 60 บาท

          อาหารว่าง (สำหรับอบรมสัมมนา) ท่านละ 20 บาท

        ติดต่อสำรองห้องพักได้ที่ : ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา  054-710-610 


pic_muangnan4_08


ที่มา  http://goo.gl/jZ0E2S

pic_muangnan4_07


แผนที่ท่องเที่ยว อ.บ่อเกลือ จ.น่าน


 ๐จุดชมวิวที่ภูฟ้าพัฒนา_opt

จุดชมวิวที่ภูฟ้าพัฒนา


 ๐ชาวมลาบริที่รักษาเรื่_opt


ชาวมลาบรีที่รักษาเรื่องราวของชาติพันธุ์


 


๐โรงอบใบชาบนภูฟ้าพัฒนา_opt


โรงอบใบชาบนภูฟ้าพัฒนา


 


๐ใบชาอูหลงจากดอยภูฟ้า_opt


ใบชาอู่หลงจากดอยภูฟ้า


๐แปลงการเกษตรถูกจัดให้_opt


แปลงการเกษตรถูกจัดให้มีพืชผลต่างๆ


๐ไร่ชาอูหลงที่ภูฟ้าพัฒ_opt


ไร่ชาอู่หลงที่ภูฟ้าพัฒนา


 


๐ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้าของ_opt


ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้าของชาวมลาบรี


…………………………………………..


วัตถุประสงค์ของโครงการ


เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงและใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป


       เพื่อการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและพื้นที่บนที่สูง                            

เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด


เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น


เพื่อการศึกษาวิจัยถ่ายทอดความรู้การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน


สู่จุดมุ่งหมาย “คนอยู่ร่วมกับป่า ”


...........................................

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved