ประดุจแม่ห่วงใยลูกอย่างไม่มีวันหยุด…เพราะทุกข์ของประชาชนไม่มีวันหยุด

A4464394-17

     หลักการทรงงาน หรือ พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สำหรับผมเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง โดยทรงงานด้วยความรู้สึกเหมือน .. “แม่ห่วงใยลูก”

      … พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า “..ความทุกข์ของประชาชนไม่มีวันหยุด..”

     ซึ่งผมประทับใจมาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ก็เช่นเดียวกัน พระองค์ทรงงานทุกวันเพื่อพสกนิกร ไม่ทรงเคยมีวันหยุด และทรงเป็นผู้นำที่ช่วยแก้ไขปัญหาของราษฎรสำเร็จได้อย่างดียิ่ง..

     ดร.จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา รองเลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และเหรัญญิก มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการ ได้กล่าวถึงความประทับใจในหลักการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ ที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ สร้างประโยชน์สุขให้กับคนไทยทั่วประเทศ ดั่งแม่ที่พึงให้ความรัก ความเอื้ออาทร และความช่วยเหลือแก่ลูกเมื่อยามเดือดร้อน 

Is_King_06

ทรงงานด้วยความรู้สึกเหมือน “แม่ที่ห่วงใยลูก”


     ผมได้มีโอกาสถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ปี 2530 

     หลักการทรงงานหรือพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ สำหรับผมเป็นที่ประจักษ์ชัด ว่า พระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง โดยทรงงานด้วยความรู้สึกเหมือน “แม่ที่ห่วงใยลูก”

     พระองค์รับสั่งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คือ “พ่อของแผ่นดิน” .. ซึ่งพสกนิกรชาวไทยและทั่วโลกต่างสดุดีการทรงงานอย่างหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ ทรงงานเคียงข้างอยู่เสมอ

     ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจดีว่าความรู้สึกของแม่ที่ห่วงใยลูกนั้นเป็นอย่างไร และน่าประทับใจอย่างไร

RW2049x21

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 กับสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ คือ “พ่อ” กับ “แม่” ของพสกนิกรชาวไทย

      ดังนั้น ทั้งสองพระองค์จึงทรงพระวิริยะอุตสาหะช่วยเหลือเหล่าพสกนิกรของพระองค์ เหมือนพ่อและแม่ที่ห่วงใย เอื้ออาทร และคอยช่วยเหลือลูกๆ อยู่เสมอ

30

ทรงงานทุกวัน เพราะความทุกข์ของพสกนิกรไม่มีวันหยุด


     สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

     พระองค์จึงทรงงานหนักด้วยพระวิริยะอุตสาหะเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอด ดังคำบอกเล่าของ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทท่านหนึ่ง

     ความว่า ดร.สุเมธ ไปเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ในวันเสาร์ และกราบบังคมทูลว่า “วันจันทร์ข้าพระพุทธเจ้าจะไปเร่งดำเนินงานตามที่พระองค์รับสั่ง”

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่า “ความทุกข์ของประชาชนไม่มีวันหยุด” ซึ่งผมประทับใจมาก
1_2


    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ก็เช่นเดียวกัน พระองค์ทรงงานทุกวันเพื่อพสกนิกรไม่ทรงเคยมีวันหยุด ทรงมุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชน

     และทรงเป็นผู้นำที่ช่วยแก้ไขปัญหาของราษฎรสำเร็จได้อย่างดียิ่ง ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

     โดยการแก้ปัญหาในระยะสั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า จากนั้นจะต้องแก้ไขปัญหาในระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้

     ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำร่วมกับภาคราชการที่มีหน้าที่และภารกิจในการสนองพระราชดำริ โดยหากภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไปได้เข้ามาร่วมถวายความร่วมมือต่างๆ จะยิ่งมีโอกาสช่วยให้การแก้ไขปัญหาบรรลุผลตามพระราชประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

     องค์กรที่สนับสนุนและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ คือ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และกองราชเลขาธิการในพระองค์ฯ ที่ช่วยสนับสนุนให้การทรงงานของพระองค์มีความต่อเนื่องประสบความสำเร็จ และสามารถทรงงานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้พสกนิกรชาวไทยทุกวันมาตลอดเป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๖๐ ปี

11218457_987439954629397_3485282146493698612_n

ความประทับใจต่อพระองค์มากมายจนไม่อาจจะกล่าวได้หมด


     ตลอดระยะเวลาที่ถวายงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เหตุการณ์ที่ผมประทับใจมีมากมายจนไม่อาจจะกล่าวได้หมด

     ยกตัวอย่างเมื่อเร็วๆ นี้ ได้พระราชทานความช่วยเหลือคุณหมอมุก (แพทย์หญิง หทัยพร  อิ่มวิทยา) ที่ได้รับบาดเจ็บจากรถชน คุณพ่อของหมอมุกเป็นนายทหารที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี มีความกล้าหาญต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายจนเสียชีวิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหลือเพียงแม่ลูกสองคน

     หมอมุกนั้นกล้าหาญเหมือนคุณพ่อ สมัครเป็นหมออาสาลงพื้นที่ทำงานอยู่ที่ยะลาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานความช่วยเหลือทุกด้าน ไม่ใช่แค่พระราชทานค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่เป็นการช่วยเหลือที่ครบถ้วนแบบบูรณาการ

     ทั้งในเรื่องวิธีการรักษา การพระราชทานกำลังใจ และอีกหลายๆ อย่าง ทำให้หมอมุกฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างอัศจรรย์

     จนคุณแม่ของหมอมุกบอกว่า “ถ้าไม่ได้น้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ หมอมุกคงไม่มีวันฟื้นได้”

11866365142402

……………………………………


ที่มา : บางส่วนจากบทสัมภาษณ์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2555 ในหนังสือ “สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนาเพื่อปวงประชาสุขศานต์”

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved