ชมรมฯ ตาก เปิดโครงการเพิ่มพูนพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริ

             เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด/รองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มพูนพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของอบต.สามหมื่น มีผู้ร่วมโครงการฯ ๙๐ คน

            อำเภอแม่ระมาด ขอให้ผู้ร่วมโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิต  เรื่อง ดิน น้ำ ป่า ขอให้ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ปรับมาใช้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน การคืนผืนป่า และการเฝ้าระวังไฟไหม้ป่า ทั้งนี้ อบต.สามหมื่น และอำเภอแม่ระมาด จะเร่งขยายผลแนวทางพระราชดำริฯ ไปยังหมู่บ้านต้นแบบ อาทิ บ้านต้นผึ้ง บ้านละเผ่ใหม่ บ้านม้งกิ่วสามล้อ ฯลฯ ให้เห็นผลในทางปฏิบัติโดยจะร่วมกับหน่วยงานป่าไม้และหน่วยงานอนุรักษ์ในพื้นที่ กำหนดเป้าหมาย 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved