ลุงนิล หรือ สมบูรณ์ ศรีสุบัติ  อดีตชายเจ้าของสวนทุเรียนเชิงเดี่ยว ผู้ค้นพบว่า เงิน ความร่ำรวย ความโลภ ไม่สามารถตอบโจทย์แห่งความสุขที่แท้จริงได้ แต่ความสุขที่แท้ ชีวิตที่มีความหมาย ความมั่งคั่งที่แท้จริง ล้วนมาจากการให้และแบ่งปัน โปรดติดตามตอนต่อไป
วันนี้เป็นครูเกเร ไม่เข้าโรงเรียน 1 วัน อ๊ะ อ๊ะ อ๊ะ … แต่ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะจ๊ะ!! แต่ไปเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ปัตตานี เขต 1 ตามนโยบายของเจ้านาย เลยถูกสวมเขา เอ๊ย สวมหัวโขนให้เป็น  “คณะกรรมการติดตามงานฯ” ฟังดูเท่เน๊อะ…. แต่ชบาตานีไม่ค่อยชอบวลีนี้เลยอ่ะ ทำให้ครูที่โรงเรียนเกร็งจนเหงื่อซึม ต้องบอกว่า… มาเยี่ยมให้กำลังใจ น่าจะดูดีกว่าเป็นไหนๆ โรงเรียนที่ว่า คือ โรงเรียนบ้านดอนรัก เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ตั้งอยู่ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ปัตตานี เขต 1 เป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด แต่สามารถทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงได้สำเร็จ ถึงตัวเด็ก ตัวผู้ปกครอง ได้อย่างยอ
“ก่อนจะหันมายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เคยประกอบอาชีพเป็นครูสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยม แต่ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จ มีหนี้สินมากมาย เงินเดือนชักหน้าไม่ถึงหลัง แต่ภายหลังยึดถือหลักปรัชญาของพ่อหลวงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ครอบครัวก็มีความสุข มีเงินเหลือใช้ ครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน” รัศภัช ยิ่งสุขสนัติสุข ประธานกลุ่มรวมพลังสามัคคีบ้านห้วยรากไม้ สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) รหัสองค์กร 5243004367 ตั้งอยู่เลขที่ 46 หมู่ 5 ต.สบปาด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ย้อนอดีตให้ฟังถึงความเป็นมาของการดำรงตนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่ม
จว.จันทบุรีมีพื้นที่รองรับเกษตรกร นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อ.สอยดาว ซึ่งโครงการมีทั้งหมด 634 ไร่ พื้นที่ส่วนที่นำมาจัดสรรให้เกษตรกร 330 ไร่ รายละ 3 ไร่ ซึ่งทำเกษตรอินทรีย์  พืชผักมีหลายชนิดเกษตรกรมีระบบการผลิตทั้งเพื่อยังชีพและเชิงธุรกิจ เพื่อยังชีพได้แก่ทำนาข้าวอินทรีย์ และพืชสมุนไพรต่าง ๆ ส่วนเชิงธุรกิจ ได้แก่ผักอินทรีย์  พืชผักสำคัญคือหน่อไม้ฝรั่ง  ผักชี  ตะไคร้ มะเขือพวง  ผักบุ้งจีน แตงกวา ถั่วพู    และมะละกอ  เกษตรกรปลูกพืชหมุนเวียนตามสภาพแวดล้อมและกลไกตลาดท้องถิ่นจึงทำให้มีผลผลิต ที่หลากหลายชนิดหรือเป็นการเกษตรแบบผสมผสาน “ทักษิณ สมหวัง”อายุ 61 ปี หนึ่งในเกษตรกรที่เข้าร่วมในโ
            ปราชญ์สงวน  มงคลศรีพันเลิศ  ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของปราชญ์ชาวบ้านทั้งประเทศ ที่ได้เข้าเฝ้า              หลังจากวันนั้นปราชญ์สงวนได้ตระหนักอยู่เสมอว่า การที่เราได้มีโอกาสให้ไม่ว่าจะเป็นการให้อะไรก็แล้วแต่  เวลาที่เราให้  ควรให้ในสิ่งที่ถูกต้อง  เต็มที่ และมีความสุขที่จะให้  และภารกิจที่สำคัญที่สุด  คือการปฏิบัติคุณงามความดีต่อผู้อื่น               ปราชญ์สงวนเล่าว่า เมื่อมีคนมาดูงานหรืออบรมนั้นตนเองจะไม่คิดเลยว่า ตนเองจะได้อะไรจากผู้มาดูงานหรืออบรม แต่จะนึกเสมอว่าผู้มาดูงานหรืออบรมจะได้อะไรจากตนเอง  จึงได้พัฒนาคิดค้นองค์ความ
               เมื่อปี 2542 ปราชญ์สงวน  มงคลศรีพันเลิศได้เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน เนื่องจากช่วงเวลานั้นคนในชุมชนบ้านเขากลม ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ ดำเนินชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ กระจัดกระจาย ถึงแม้ว่าจะเป็นเครือญาติกันก็ตาม ไม่เห็นความสำคัญของกันและกัน                ทำให้ปราชญ์สงวนเกิดความคิดในการจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ประกอบกับหน่วยงานของรัฐได้ให้การสนับสนุนในด้านนี้ด้วยและ จากการสำรวจคนในชุมชนพบว่าส่วนใหญ่มีการเลี้ยงแพะกัน จึงได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ต.หนองทะเลขึ้น               ปี 2543 ปราชญ์สงวนได้เป็นประธานจัดตั้งกลุ่ม
           โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สาธิตการเรียนรู้โดย…กองร้อยเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่กองร้อย อส.อ.สนม ที่ 13 จ.สุรินทร์
ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน ต.เหมืองใหม่ จ.สมุทรสงคราม ความเป็นมา            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการรับโอนที่ดินซึ่งนางสาวจิราพร จาตุรัตน์ และนางสาวดวงพร ยังมีสุข เกษตรกรชุมชนตำบลเหมืองใหม่ ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินเป็นสวนผลไม้จำนวน 2 แปลง พื้นที่รวม 4 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา ในตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ตามรอยพระราชดำริ โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับโอนที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2548 พระราชดำริ        1.พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ตามรอยพระรา
                   วันที่ 3 มิถุนายน 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จ.นครนายก           ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติและโครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นสถานที่แสดงแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว           พื้นที่ดำเนินโครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาตินี้ เป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จำนวน 14-2-18 ไร่ และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ ได้ขอพระราชทา
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จ.ตราด
Page 28 of 31« First...«2627282930»...Last »
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved