นางจรัสศรี บ่อแก้ว ได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาที่ดินให้เป็นหมอดินอาสาดีเด่น ประจำปี 2555 สาขาการปรับปรุงบำรุงดิน เนื่องจากมีการนำความรู้ในการปรับปรุงบำรุงดินด้วยนวัตกรรมของกรมพัฒนา ที่ดิน มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่เกษตรของตนเอง จนสามารถพลิกฟื้นพื้นที่นามาสู่การทำเกษตรผสมผสาน และยังถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เพื่อนเกษตรกรให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แต่กว่าจะมาเป็นหมอดินอาสาดีเด่นได้ นางจรัสศรี เล่าว่า เริ่มแรกที่ทำการเกษตรจะทำนาอย่างเดียว ซึ่งดินมีความเสื่อมโทรม อีกทั้งพื้นที่เป็นที่ดอนเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ ทำให้ได้ผลผลิตน้อย เมื่อเป็
       พ่อผาย สร้อยสระกลางเป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้ริเริ่มศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อย  ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านสระคูณ ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์   ทำกิจกรรมและเผยแพร่ความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ  การทำเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่  การจัดบุญประทายข้าวเปลือก  การเทศน์มหาชาติของทุกหมู่บ้าน  โครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  การรักษาโรคด้วยสมุนไพรพื้นบ้านด้วยหมอยาสมุนไพร หมอนวด และหมอขวัญ ฯลฯ             พ่อผายบอกว่าผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านทั้งหลาย ล้วนแต่เคยผ่านประสบการณ์ล้มเหลวจากการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทั้งข้าวโพด มันสำปะหลัง หรือแม้กระทั่งพืชหลักอย่างการทำนาปลูกข้า
‘ทองเหมาะ แจ่มแจ้ง’ ปราชญ์แห่งเกษตรอินทรีย์ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดต้นทุนการผลิต            เป็นปราชญ์ชาวบ้านตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลายรางวัลติดเต็มฝาบ้าน ล้วนการันตีถึงความวิริยอุตสาหะ ถือเป็นบุคคลตัวอย่างด้านการอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริง นายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง วัย 63 ปี ชาวบ้าน ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี หรือที่ชาวบ้านแถวนั้นเรียกสั้น ๆ ว่า “ลุงทองเหมาะ”   เล่าถึงประสบการณ์เมื่อครั้งก่อนที่จะมาเป็นปราชญ์ชาวบ้าน และเป็นเจ้าของศูนย์ปราชญ์ หรือสถาบันพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับการยอมรับจาก
อบรม.โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา รักษาสภาพ หมายความว่าอย่างไหร? หมายความว่าการอบรมกลุ่มเป้าที่ราษฎรของหมู่ที่ ๒ ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีฯ เพื่อรักษาสภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา หรือเรียกกันตามภาษาพูดก็คือมาต่อยอดจากการที่ได้ริเริ่มไว้เมื่อปีกลาย ว่า จำนวน ๓๐ ครัวเรือน ที่เข้าโครงการเป็นราษฎรต้นแบบ ได้ดำเนินกิจกรรมของตนเองไปถึงไหน ประสบความสำเร็จกันบ้างหรือยัง. มีปัญหาอะไรอย่างไหร มาพูดคุยกัน และต้องการอะไรเพิ่มเติม.. หมู่บ้านนี้มีความสุข.. แบบอยู่ดี มีสุข แล้วอะไรทำให้คนในหมู่บ้านนี้จึงอยู่ดี มีสุข.??? ทานข้าวที
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา กลุ่มคนรักในหลวงสืชล นครศรีธรรมราช ท่านนายอำเภอสิชลคนใหม่ นายธวัชชัย แท้เที่ยง ให้เกียรติมากล่าวเปิดโครงการและให้คำแนะนำการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จำนวนตัวแทนครอบครัวพัฒนา จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการ ก่อนนี้เริ่มฝึกอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 น.และไปสิ้นสุดเอาเวลา 15.00 น. ภายใต้หัวข้อการฝึกอบรม ตัวแทนครอบครัวพัฒนา เข้าใจแผนชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นของโครงการ  โดยก้าวที่2 คือการเดินทางไปศึกษาดูงานที่บ้านน้ำซับ ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีฯ แผนชีวิตที่ตัวแทนครอบครัวพัฒนาได้รั
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลเวียงชัย เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางของการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับของภาครัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง   ซึ่งในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีจิตสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร สติปัญญา และความรอบคอบ และในการพัฒนาทุกรูปแบบจะต้องอาศัย การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้การพัฒนามีเป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค
          นายธนินโชติน์ เลิศนิธิธีรพร นักศึกษาปริญญาโท ด้านการสื่อสาร ได้หันมาเอาดีด้านการเกษตรอย่างจริงจัง โดยร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทำขึ้น            นายธนินโชติน์ เล่าว่า หลังจากที่ตนได้ผ่านกระบวนการเข้าสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีแพร่ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรเป็นเวลา 2 เดือน หลังจากนั้นจึงลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการสร้างและ พัฒนาเกษตรก
“ตอนเป็นหนุ่มยากจนมาก เข้าไปทำงานกรุงเทพเป็นช่างเชื่อมไฟฟ้า ตอนแรกทำไม่เป็น เศษเหล็กกระเด็นเข้าตา น้ำหูน้ำตาไหล นั่งรถเมล์กลับบ้านตาแดงบวมมาก เราไม่มีความรู้ถึงต้องยอมทำงานลำบากเพื่อเงิน” พ่อม้วน เสพสุข  เกษตรกรตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  บอกเล่าถึงเส้นทางชีวิตก่อนที่หันมาทำการเกษตรอินทรีย์บนวิถีพอเพียง จนกลายเป็นต้นแบบเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ ให้กับภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจากหลากหลายพื้นที่ที่เข้าร่วมอบรมการจัดกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ เข้าใจ ปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  จัดโดยสำนักง
สืบเนื่องจากกรมการปกครองให้ทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริอำเภอต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เพื่อให้เป็น ศูนย์กลางองค์ความรู้และข้อมูลการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ต้นแบบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านกวาลอซีรา หมู่ที่ 7 ต.ปาเสมัส ใน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  โดยการริเริ่มของ กามารูเด็น ฮิบรอฮิม เกษตรกรอำเภอ สุไหงโก-ลก ใช้ที่ดินเพียง 2 ไร่ครึ่ง ทำเกษตรแบบพอเพียง จนพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ชุมชนในย่านนั้นสำเร็จ  กามารูเด็น ในวัย 40 ปี เล่าว่าตัวเองจบแค่ชั้น ป.6
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร อีกทั้งเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนเชื่อมโยงเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวบรวมวิวัฒนาการ การพัฒนาด้านการเกษตรไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ตั้ง “พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ขึ้น เนื่องในมหามงคลสมัยที่ครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ในพุทธศักราช 2539 ที่ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (พกฉ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางพิพิธภัณฑ์ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปซึ่งมีประชาชน ผู้สน
Page 28 of 29« First...«2526272829»
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved