อาคารเรียนรู้วิทยาการด้านไหม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด ในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านไหมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และการ บริหารจัดการเรื่องไหม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เพื่อการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรไทย และเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้บริการองค์ความรู้ด้านไหมแก่สังคม และเป็นผู้ชี้นำแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมด้านไหมของประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยส
           นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)เปิดเผยในระหว่างการร่วมงานในพิธีเปิดงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 25 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2555 ณ สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ว่าถ้าย้อนเวลากลับไป กว่า 60 ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดของประเทศไทย             เพื่อที่จะศึกษาค้นหาและทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองว่าประชาชนอยู่อย่างไร ประกอบอาชีพอะไร อย่างไรมีปัญหาหรือไม่อย่างไร  และอะไ
ปัจจุบันประเทศไทยมี “สหกรณ์การเกษตร” รวมกว่า 4,000 แห่ง มีเกษตรกรสมาชิกมากกว่า 6 ล้านครัวเรือน ซึ่งแต่ละจังหวัดมีสหกรณ์การเกษตร ประมาณ 30 % ที่สถานะมั่นคงและมีการรวมตัวดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยประมาณ 3,000 สหกรณ์ ที่มีผลประกอบการมีกำไร ขณะที่ 1,000 สหกรณ์ มีผลประกอบการเท่าทุนและขาดทุน เนื่องจากขาดการรวมตัวและดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างจริงจัง ทั้งยังไม่สามารถใช้ระบบเครือข่ายในการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งและให้บริการ สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด(ชสท.)จึงได้จัดทำ “โครงการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ” ขึ้นเพื่อประสานและเชื่อมโยงเ
            ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา มีผลงานด้านการศึกษาวิจัยมากมายหลายรายการที่ได้รับการขยายผลสู่เกษตรกรนำไป ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ หนึ่งในนั้นคือการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์             ข้อมูลจากศูนย์ศึกษาฯ ระบุถึงการเลี้ยงกบนาในบ่อซีเมนต์ว่าขั้นต้นควรเลือกพื้นที่เป็นที่สูงหรือ ที่ดอน มีลักษณะราบเสมอ ใกล้แหล่งน้ำ เพื่อสะดวกต่อการถ่ายเทน้ำ แต่ควรให้ห่างจากถนนเพื่อป้องกันเสียงรบกวน            สร้างบ่อซีเมนต์ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร สูง 1 เมตร เพื่อใช้เพาะพันธุ์กบ จำนวน 1 บ่อ และสร้างบ่อขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร จำนวน 3 บ่อ โดยก่อแผ่นซีเมนต์
_______นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (จังหวัดเชียงราย) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาผลสำเร็จโครงการสถานีเกษตรที่สูง โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตพื้นที่อนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อุทยานแห่งชาติขุนแจ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา _______ทั้งนี้พื้นที่จังหวัดเชียงรายมีโครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประกอบด้วย โครงกา
นางสาวสุมาลี ทองธีระ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด เป็นตัวแทนเกษตรกรจากประเทศไทย เข้ารับรางวัลพระราชทานเกษตรกรตัวอย่างในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวันอาหารโลก ประจำปี 2555 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 สำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้จัดงานวันอาหารโลก ประจำปี 2555 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน โดยที่งานวันอาหารโลกได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเกษตรกรตัวอย่างในภูมิภาคเอเชียและ แปซิฟิกที่ม
          นายอ่าง เทียมสำโรง เกษตรกร หมู่ 6 บ้านกลาง ต.บ่อปลาทอง อ. ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เป็นหนึ่งของเกษตรกรที่หันมาทำการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์และประสบความ สำเร็จตามเป้าหมายโดยมี  สหกรณ์ลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมาให้การส่งเสริมและสนับสนุน           นายอ่างได้เล่าให้ฟังว่าตนใช้พื้นที่ 3 ไร่ ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 โดยทำเป็นเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีใช้ต้นกล้าต้นเดียวจากเมล็ดพันธุ์เมล็ดเดียวต่อข้าวหนึ่งกอ  โดยเริ่มต้นจากการเตรียมเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ คัดเลือกเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ คือ อวบ ใส และมีตาข้าว แช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำประมาณ 12-24 ชั่วโมง ในน้ำอุ่น 30-40 องศาเซลเซียส จากนั้นผึ
          หลังจากที่ตั้งท่ารอเวลามาหลายวัน วันนี้จึงได้ฤกษ์ลงมือทำปุ๋ยหมักโบกาฉิ กับเขาสักที เรื่องของเรื่่องก็คือ บอกตรง ๆ ว่าหม้ายเงินซื้อปุ๋ยเคมี สอบหนึ่งตั้งพันหวาบาท พูดพันนี้หลายคนที่โอเค ฆ้อน เอ๋ย ค้อนดังวับไหนบอกมาทำสวนพอเพียง มันเกี่ยวไหรกับปุ๋ยเคมี ครับมันไม่เกี่ยวไหรกันเลยกับราคาปุ๋ยเคมีที่ค่อนข้างสูงขึ้นตลอดเวลา แต่เมื่อเราอยู่ในระยะการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรเคมี ไปสู่เกษตรอินทรีย์ล้วนนั้น ระยะแรกของการเปลี่ยนแปลง ควรจะใช้ปุ๋ยทั้งสองอย่างควบคู่กันไปก่อน ทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง โดยมีผลผลิตของผลไม้ เป็นตัวกำหนดย่างเช่น หากหลายท่านต้
          ตามที่กรมการปกครอง ได้มอบหมายให้ทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอต้นแบบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้และข้อมูลในการขยายผลโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์เชื่อมโยงด้านองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่นั้นทางคณะ กรรมการระดับอำเภอได้พิจารณาคัดเลือกให้ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 บ้านกวาลอซีรา ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก
           เคยมีคำกล่าวว่า “ปลูกถั่วปลูกงาไม่มีจะกิน และปลูกหญ้าแฝกจะกินอะไร” ซึ่งประโยคนี้เองทำให้ข้าราชการบำนาญกรมพัฒนาที่ดิน นายชัยสิทธิ์ ศรีอักษร ถึงกลับอึ้ง จนต้องหาบทพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าหญ้าแฝก พืชพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นั้นดีจริงและมีประโยชน์มากมายเป็นไปตามคำนิยามของพืชนี้ที่ว่า พืชมหัศจรรย์            นายชัยสิทธิ์ เล่าถึงเรื่องนี้ว่า ตนเป็นข้าราชการสังกัดกรมพัฒนาที่ดินมากว่า 36 ปี มีตำแหน่งเป็นนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเป็นอย่างดี เมื่อเกษียณอายุราชการ ตนจึงได้นำความรู้เหล่านี้กลับไปพัฒนาที่ดินทำกินของต
Page 28 of 31« First...«2627282930»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved