เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๓ คน ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ การศึกษาดูงานประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์อย่างน่าพอใจยิ่ง และคณะเดินทางกลับถึงที่พักเวลา ๒๒.๔๕ น. โดยสวัสดิภาพทุกคน​ ...

      เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๓-๑๔.๒๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านกุงชัย สมาชิกชมรมคนรักในหลวง และประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๐๒ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ โรงเรียนบ้านกุงชัยและวัดกุงชัย ด้วยการเก็บ กวาดขยะ ใบไม้  สิ่งปฏิกูลและปรับปรุงภูมิทัศน์ จนงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี​
     เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นายบรรจบ แก้วขวัญ ประธานชมรมฯ ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียง เวลา ๑๐.๑๕-๑๑.๐๐ น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ความถี่ ๑๐๓.๒๕ Mazs.  สาระที่นำเสนอได้แก่ พระราขกรณียกิจของในหลวงล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙ สาระน่ารู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา การดูแลรักษาสุขภาพตามวิถีความพอเพียงและรายงานการประชุมของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระงานของชมรมฯ และขอบคุณสวท.อำนาจเจริญ ในการอนุเคราะห์เวลาให้กับชมรมฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอดเวลา
      เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๑๗ น. นายบรรจบ แก้วขวัญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ เชิญคณะกรรมการบริหารชมรม จำนวน ๑๕ คน ประชุม ณ ห้องประชุมชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่ ขอบคุณในความร่วมมือภารกิจรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การกำหนดวันและสถานที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ๑๕๖๑ การศึกษาดูงานของชมรมฯ การฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสมาชิก การดำเนินกิจกรรมเทิดพระเกียรติ จึงขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดี
       เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดพุทธรักษา ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยปัดกวาดขยะ ใบไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดและทาสีถังน้ำ มีผู้ร่วมกิจกรรม ๕๖ คน
        เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๒.๒๗-๑๕.๐๐ น. นายบรรจบ แก้วขวัญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมนายวิทูร หาทอง รองประธาน นายสีเขียวพร สีหะวงศ์เหรัญญิก นางสำเนียง แก้วขวัญ ผู้ช่วยเหรัญญิก นายสุรพงษ์ นวลตา  ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอปทุมราชวงศา และนางสาวเนาวรัตน์ โพธารินทร์ ผู้นำแห่งยุคฯรุ่นที่ ๑ เดินทางไป​ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ  นายพงษ์ศิริ จันมทร์ดี ผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๑ ของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ณ บ้านเลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาป่าแซง  อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
Page 1 of 3212345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved