เมื่อวันที่ ๙-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสนองพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยการปล่อยพันธ์ปลาในหนองน้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะทั้ง ๗ อำเภอทั่วทั้งจังหวัด ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานรับมอบพันธุ์ปลา ณ อำเภอลืออำนาจ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ...

​      เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสมาชิกชมรมฯ ในเขตอำเภอเมืองและหัวตะพาน ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดศรีมงคล บ้านถ่อนใหญ่  ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ กิจกรรมที่ดำเนินการคือตัดหญ้า ปัด กวาดเก็บในไม้ เพื่อให้ภูมิทัศน์สวยงามยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรม ๖๙ คน งานสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้อทุกฝ่าย
      เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ  วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๒๓ คน
   เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๓ คน ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ การศึกษาดูงานประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์อย่างน่าพอใจยิ่ง และคณะเดินทางกลับถึงที่พักเวลา ๒๒.๔๕ น. โดยสวัสดิภาพทุกคน​
      เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดดอนขวัญ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้ร่วมกิจกรรม ๕๖ คน 
     เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกชมรมฯ การเพาะเลี้ยงไส้เดือน การเสียบกิ่งไม้ผล การทำกล้วยฉาบ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (นายณัฐพงศ์ สงวนจิตร) เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และมีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๖๐ คน  ณ ศูนย์เรียนรู้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ​ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
Page 1 of 3212345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved