เมื่อวันที่ ๖-๙ กันยายน ๒๕๖๐ นายบรรจบ แก้วขวัญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสุดาภา ลือนาม เลขานุการชมรมคนรักในหลวงอำเภอพนา ได้รับคัดเลือกจากประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับประชาสัมพันธ์เขต ๒ “พลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๒ ณ ห้องประชุมเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ) ร่วมเป็นวิทยากร ...

        เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๑๕-๑๑.๐๐ น. นายบรรจบ แก้วขวัญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ และนายสีเขียวพร สีหะวงศ์ ไปดำเนินรายการวิทยุ “ตามรอยพ่อเพื่อพอเพียง” ณ   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ความถี่ ๑๐๓.๒๕ Mhzs. มีสาระสำคัญ ดังนี้            ๑. King of the kings พระมหากษัตริย์ของพระมหากษัตริย์              ๒.ทำ อย่างไรจะพูดได้เต็มปากว่า “เรารักในหลวง”               ๓. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดอำนาจเจริญ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ อำเภอหัวตะพาน)
      เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๔๐ น. นายบรรจบ แก้วขวัญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๙ คน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดอำนาจเจริญ ในการมอบสิ่งของและเงินมูลค่ารวม ๒,๕๐๐ บาท ให้แก่นางทอง อินทะนัย ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยอาศัยอยู่บ้านคนเดียว ตามลำพัง ณ หมู่ที่ ๗ บ้านหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
        เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๒๐ น. นายบรรจบ แก้วขวัญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๓๗ คน ร่วมต้อนรับและรับฟังการให้คำแนะนำในการตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  ตามหลักปรัชญาแห่งศาสตร์พระราชาและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร) ณ วัดพระศรีเจริญ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยพระมหาอาทิตย์ อริญชโย รองเจ้าอาวาสวัดพระศรีเจริญ เป็นประธานต้อนรับฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้  มีผู้ร่วมให้การต้อนรับทังสิ้น ๑๑๒ คน
       เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกชมรมฯ ทุกอำเภอ จำนวน ๓๐๖ คน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ การทำบุญตักบาตร ร่วมกับอำเภอหรือชุมชน  การลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร ได้นำสมาชิกจำนวน ๒๑๘ คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
      เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายบรรจบ แก้วขวัญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายให้นายสุรพงษ์ นวลตา ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอปทุมราชวงศา ไปดำเนินรายการวิทยุ “ตามรอยพ่อเพื่อพอเพียง” ณ สถานีวิมทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ความถี่ ๑๐๓.๒๕ Mhzs. มีสาระสำคัญ  ดังนี้           ๑. พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย           ๒. การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง            ๓. ความภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นไทย  มีผู้โทรศัพท์เข้าร่วมรายการ จำนวน ๓ ราย
Page 1 of 2812345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved