เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายบรรจบ แก้วขวัญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับชมรมคนรักในหลวงอำเภอพนา มอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง ณ โรงเรียนพนาศึกษา มีผู้มารับมอบจำนวน ๓๕๖ คน  โดยนายอำเภอพนาเป็นประธาน และรองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษาให้เกียรติร่วมเป็นผู้มอบ  ...

        เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๑๕ น. นายบรรจบ แก้วขวัญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมกรรมการและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ๑๓ คนไปร่วมงานวันปิยมหาราช ณ บริเวณพิธีหน้าที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน โดยมีหน่วยงานราชการในอำเภอพร้อมหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชนร่วมงานประมาณ ๓๐๐ คน โดยนายอำเภอหัวตะพาน นายวิรัตน์ กลิ่นขจร เป็นประธานในการจัดงาน  
         เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสาวเนาวรัตน์ โพธารินทร์ ปฏิคมชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมประชาชนจิตอาสาในตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน ๗๐ คน ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณวัดศรีมงคล บ้านถ่อนใหญ่  ตำบลปลาค้าว  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  งานสำเร็จลุล่วงด้วยความยินดีของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
         เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๑๕-๑๑.๐๐ น. นายบรรจบ แก้วขวัญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ไปดำเนินรายการวิทยุ “ตามรอยพ่อเพื่อพอเพียง” ณ  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ความถี่ ๑๐๓.๒๕ Mhzs. มีสาระสำคัญ  ดังนี้ ๑).บทกลอนถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๒).พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ๓). การเตรียมตัวและการแต่งกายเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ๔).ภารกิจและการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ  ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
         เมื่อวันที่ ๑๙-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. นายบรรจบ  แก้วขวัญ  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมกรรมการบริหารชมรมและสมาชิก จัดพิธีทำวัตรและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระศรีเจริญ  ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โดยพระครูกิตติโกศลเจ้าคระอำเภอหัวตะพาน ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมพระภิกษุสามเณรเป็นผู้นำพิธีการทางศาสนาจำนวน ๑๖ รูป ๑๔ รูป ๑๔ รูป และ ๑๒ รูป  โดยมีสมาชิกชมรมฯ และประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว จำนวน  ๖๗ คน  ๗๗ คน  ๕๙ คน และ ๗๓ คนตามลำดับในแต่ละวัน  กิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินต่อเนื่องถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
       เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. นายบรรจบ แก้วขวัญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมกรรมการบริหารชมรมและสมาชิกชมรมฯ ไปร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า และถวายปัจจัยสมทบการการดำเนินโครงการงบรรพชาอุปสมบทแด่พระภิกษุสามเณรที่บรรพชาอุปสมบทเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบ้านเก่าบ่อ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
Page 1 of 2912345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved