เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูนและ ชมรมคนรักในหลวงอำเภอเวียงหนองล่องร่วมกับคณะศรัทธาวัดบ้านเวียงหนองล่อง พัฒนาวัดทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านเวียงหนองล่องเตรียมรับวันสงกรานต์ มีผู้เข้าร่วม150 คน ...

           เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ อำเภอป่าซาง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง มีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน
            เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ย ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาในด้านการบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ              เวลา ๑๔.๐๐น. เข้าไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร 
            เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๗ คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ทองหทัย ตำบลนายาง อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี มีพลตรีสมปอง พราหมณี เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ บรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับ ศาสตร์ของพระราชา โดยวิทยากร วิทยากรพิเศษ ดร.เจริญวิทย์   เวลา ๑๓.๐๐ น. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
               เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๗ คน เข้าชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ ลานพระราชวังดุสิต
            เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลำน้ำห้วยต๋ม ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๖๗ คน  
Page 1 of 1712345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved