เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ คณะครู โรงเรียนดอนทราย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มาศึกษาดูงานกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของรัฐบาล ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านยายกะตา จ.ราชบุรี ...

      เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกับจังหวัดราชบุรีและร่วมงานวันดินโลก ที่โครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม ที่ทางสหประชาชาติยกย่องให้วันที่ ๕ ธันวาคม เป็น  World Soil Day
        เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอาชีพให้แก่สมาขิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านยายกะตาราชบุรี ๓ รายการ ได้แก่ การเพาะเห็ดโคน การทำปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และ ถั่วกรอบแก้ว เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพหรืออาขีพเสรืม เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความสุขที่ยั่งยืนต่อไป เป็นที่พอใจของสมาชิกอย่างมาก
        เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี มีประชาชนและแกนนำชุมชน เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๔๐ คน และมีนายอำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี เป็นประธานในพิธี
       เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ที่เทศบาลตำบลหลักเมือง อ.เมืองราชบุรี  มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๐๐ คน มีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายชัยยุทธ์ จันทร) เป็นประธานในพิธีและบรรยายเรื่องพระมหากรุณาธิคุณของราชวงศ์จักรี เป็นที่น่าประทับใจยิ่ง
      เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมจัดตั้งโรงทาน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดมหาธาตุ วรวิหาร อ.เมือง ราชบุรี แจกกล้วยแขก ไข่เต่ามันม่วง มันแครอท
Page 1 of 1412345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved