เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมกับชมรมปลูกป่า จ.ราชบุรี ปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ จำนวนมาก ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ราชบุรี ...

    เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ๒๕๐ คน โดยมีรองนายก อบต.ปากท่อ เป็นประธานในพิธีเปิด
       เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ การเลี้ยงไก่ไข่แนวเกษตรอินทรีย์ ที่บ้านยายกะตา จ.ราชบุรี มีคุณไมตรี พวงอินทร์ ผู้นำแห่งยุคฯ รุ่น ๒ เป็นวิทยากร
       เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมงานสงกรานต์ลาวเวียง โดยมีประธานชมรมฯ อ.โพธาราม และผู้นำแห่งยุคฯ (นายจำลักษณ์ เกษรสุวรรณ) เป็นพ่องานและมีสมาชิกชมรมฯ จากหลายอำเภอเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดสมานสามัคคี เรียนรู้แลกเปลี่ยนกันมากขึ้น
      เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารและกรรมการชุมชน จาก อบต. เริงราง อ.เสาไห้ จ.ราชบุรี จำนวน ๕๐ คน ที่มาศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยแนวคิด ๕ ป. เพื่อพัฒนาคุณภาพที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน ณ บ้านยายกะตา ราชบุรี
   เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมต้อนรับผู้นำชุมชน อบต.ท่าลาน จ.สระบุรี จำนวน ๑๔๐ คน เข้าศึกษาดูงานการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ณ บ้านยายกะตา ราชบุรี (ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) ชมรมคนรักในหลวง จ.ราชบุรี
Page 1 of 1512345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved