เมื่อวันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงาน กิจกรรมตามรอยพ่อ และเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกชมรมฯ และศึกษาดูงาน การปลูกต้นไม้ การจัดการธุรกิจการเกษตร ตามวิถีพอเพียง ของสมาชิกชมรมฯ ชุมพร โดยมีผู้นำแห่งยุคฯ ชมรมฯ สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมด้วย มีสมาชิกชมรมฯ ราชบุรีเข้าร่วม ๒๐ คน ชมรมฯ สุราษฎร์ ๘ คน ...

       เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ การเลี้ยงไก่ไข่แนวเกษตรอินทรีย์ ที่บ้านยายกะตา จ.ราชบุรี มีคุณไมตรี พวงอินทร์ ผู้นำแห่งยุคฯ รุ่น ๒ เป็นวิทยากร
       เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมงานสงกรานต์ลาวเวียง โดยมีประธานชมรมฯ อ.โพธาราม และผู้นำแห่งยุคฯ (นายจำลักษณ์ เกษรสุวรรณ) เป็นพ่องานและมีสมาชิกชมรมฯ จากหลายอำเภอเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดสมานสามัคคี เรียนรู้แลกเปลี่ยนกันมากขึ้น
      เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารและกรรมการชุมชน จาก อบต. เริงราง อ.เสาไห้ จ.ราชบุรี จำนวน ๕๐ คน ที่มาศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยแนวคิด ๕ ป. เพื่อพัฒนาคุณภาพที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน ณ บ้านยายกะตา ราชบุรี
   เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมต้อนรับผู้นำชุมชน อบต.ท่าลาน จ.สระบุรี จำนวน ๑๔๐ คน เข้าศึกษาดูงานการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ณ บ้านยายกะตา ราชบุรี (ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) ชมรมคนรักในหลวง จ.ราชบุรี
      เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี สนับสนุนโครงการฝีกอาชีพแปรรูปข้าวครบวงจร ได้แก่ การแปรรูปข้าวไรซ์เบอรรี่ เป็นข้าวงอกฮาง น้ำข้าวก้องสบู่ ไอติม เป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวเปลือก ทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริมมากขึ้น ที่ บ้านต้นแบบหมู่ ๑๐ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมี นายไมตรี พวงอินทร์ ผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๒ เป็นวิทยากรและมีสมาชิกชมรมฯ ที่อยู่ละแวกบ้านเข้าร่วมอบรม ๕๐ คนได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
Page 1 of 1512345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved