เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร จัดการฝึกอบรมวิชาชีพ การขยายพันธ์ุพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้สมาชิกอำเภอสวี ณ วัดแหลมปออำเภอสวี ...

            เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมถวายภัตตาอาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดทุ่งคา ม.๑ ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร และปลูกป่าชายเลน ร่วมกับป่าไม้จังหวัดชุมพร หน่วยงานราชการทหาร ตำรวจ นักศึกษา นักเรียน บริษัท ห้างร้านในพื้นที่จังหวัดชุมพร ร่วมกันปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๑ ณ ป่าชายเลน ม.๑ ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร มีนายเรวัต จุลชาตินันต์ หัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร ประธานพิธี มีผู้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ๕๐๐ คน
              เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายธรรมนูญ  เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร พบปะสมาชิกชมรมฯ ณ ตำบลพะโต๊ะ โดยนำวิทยากรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช ให้แก่สมาชิกชมรมฯ ผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น ๕๒ คน
              เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๐๐ คน ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเสด็จมาเยี่ยมโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านพันวาล และโรงเรียนต.ช.ด.สันตินิมิตร อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
            เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร นำนายผไท มงกุฏวิสุทธิ์ ผู้นำแห่งยุค  เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ ของชมรมฯ ลงพื้นที่พบกลุ่มเกษตรกร ณ หมู่ ๖ ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เพื่อให้ความรู้เรื่องการติดตาขยายพันธุ์ทุเรียนสายพันธ์ุต่างๆ และมอบพันธ์ุพืชหลากหลายชนิดให้กลุ่มเกษตรกรตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
             เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายธรรมนูญ  เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์ เทศบาลอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร มีนายอัชฌา  แดงกริษฐ นายกเทศมนตรีอำเภอหล้งสวน เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๖๐ คน
Page 1 of 3312345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved