เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกชมรมฯ เขตพื้นที่ตำบลจระเข้ จำนวน ๘๐ คน รวมใจภักดิ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรู้รักสามัคคีในชุมชน ทำความสะอาด เก็บกวาดกิ่งไม้ ใบไม้ ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณภายในวัดป่าอนันตคุณ บ้านหัวนา ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ...

     เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร ทุกวันจันทร์แรกของทุกเดือน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมถวายความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการทำบุญตักบาตร ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธี ณ วัดนาถวนาราม ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
     เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมฯ กรรมการและสมาชิกชมรมฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และกิจกรรมอื่นๆ ของชมรมฯ ในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เรียนรู้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น
     เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการและผู้ประสานงานชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๒๐๐ คน โดยมีนายถาวร สรรสมบัติ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญาไทย อาจารย์ปรีชา แสนบุราน บรรยายเรื่องสืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ ๙ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจากนางสุภาพร สายสุด ปลัดออำเภออาวุโสอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๔๐ คน ณ ห้องประชุมโรงเรียน
    เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการและผู้ประสานงานชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๐๐ คน โดยนายถาวร สรรสมบัติ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ปราชญ์ชาวบ้าน อาจารย์ปรีชา แสนบุราน บรรยายเรื่องสืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ ๙ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมร่วม ๒๓๕ คน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกชมรมฯ พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านค้อ จำนวน ๖๐ คน จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรู้รัก และความสามัคคีในชุมชน ทำความสะอาด พื้นห้องน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะทั่วไป ภายในและนอก ณ วัดบ้านโนนลาน ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
Page 1 of 4112345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved