เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสมาชิกชมรมคนรักในหลวง เขตตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน ๕๒ คนจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม ทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาด เก็บขยะตามถนนสายบ้านค้อ-โนนเรือง และภายในบริเวณเทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ...

         เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกชมรมฯประชาชนจิตอาสาเขตอำเภอเมืองขอนแก่นร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาด เก็บขยะ เก็บผักตบชวา บริเวณรอบบึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน
       เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯ จัดกิจกรรมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฎิญาณตน ฉายวีดีทัศน์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ให้กับสมาชิกชมรมคนรักในหลวง จำนวน ๑๘๐ คนมีการบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรโดยนางอนุมาตร คะสีทอง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการจังหวัดขอนแก่น และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายถาวร สรรสมบัติ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั้งยืนจากอำเภออุบลรัตน
         เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ จัดกิจกรรมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฎิญาณตน ฉายวีดีทัศน์ ครั้งที่ ๗ ให้กับสมาชิกชมรมฯ พื้นที่อำเภอชนบทจำนวน ๑๒๐ คน บรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน โดยนางเจียรนัย ราชธา ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั้งยืน อำเภอเมืองขอนแก่นและนายถาวร สรรสมบัติ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่นบรรยายเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายสุรศักดิ์ วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอช
      เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ จัดกิจกรรมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ฉายวีดีทัศน์ให้กับสมาชิกชมรมฯ พื้นที่อำเภออุบลรัตน์จำนวน ๒๒๐ คน บรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจ พระบาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรโดยนางอนุมาตร คะสีทอง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการจังหวัดขอนแก่น นายถาวร สรรสมบัติ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน บรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายณัฐภัทร พลอยสุภา นา
       เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๘๐ คน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่จะเสด็จฯ มาทรงปฎิบัตพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดย ดร สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น เฝ้ารับเสด็จฯ ที่ท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น
Page 1 of 3812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved