“โรงเรียนข้าวและชาวนา” ศูนย์เรียนรู้กลางกรุง..แหล่งบ่มเพาะวิชาทำนา

a10


พื้นที่บริเวณกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 50 ภายในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดถนนพหลโยธิน และอีกฝั่งติดกับถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ถูกเนรมิตเป็น “โรงเรียนข้าวและชาวนา” เมื่อครั้งที่ ชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการข้าว ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนข้าวและชาวนา และคณะทำงานเพื่อการจัดการโรงเรียนข้าวและชาวนา และเปิดอย่างเป็นทางการครั้งแรกในงานวันข้าวและชาวนา ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2556

ภายในบริเวณโรงเรียนข้าวและชาวนาของกรมการข้าวนั้น ประกอบด้วยอาคาร ศูนย์เรียนรู้ด้านต่างๆ และแปลงสาธิตสำหรับการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้ นายชัยฤทธิ์ มองว่า อาชีพทำนามีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างมากและยาวนาน จนกลายเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทย

ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยและให้ความสำคัญต่อการปลูกข้าวอย่างมาก

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง 3 พระองค์ ที่มีความห่วงใยในเรื่องข้าวและชาวนาไทยมาโดยตลอด

กรมการข้าวจึงจัดทำโครงการ “โรงเรียนข้าวและชาวนา” ขึ้น ณ กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้และความมั่นคงให้ชาวนาไทย

และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านข้าวและการพัฒนาชาวนาอย่างครบวงจร สำหรับชาวนา เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะชาวนารุ่นใหม่

นอกจากนี้โรงเรียนข้าวและชาวนายังเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ข้าวของไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางการให้บริการและการเรียนรู้เรื่องข้าวอย่างครบวงจร

20130515174405


เบื้องต้นกำหนดหลักสูตรไว้ 3 ระยะ ได้แก่ หลักสูตรระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะครอบคลุมตั้งแต่วิธีการเตรียมดิน การปลูก ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ

รวมทั้งการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าว

โดยหลักสูตรระยะสั้นมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจในเรื่องข้าวแต่ไม่มีแหล่งเรียนรู้จะได้มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้ามา ณ จุดเดียวแต่ได้ความรู้อย่างครบถ้วน

ส่วนหลักสูตรระยะกลาง และระยะยาวที่ต้องมีการลงพื้นที่นาหรือศึกษาแบบเชิงลึกนั้น กรมการข้าวเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยชาวนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เพื่อส่งผู้ที่จะศึกษาหลักสูตรระยะนี้ไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมที่โรงเรียนชาวนา ซึ่งในหลักสูตรระยะกลางและระยะยาวเป็นหลักสูตรที่เหมาะแก่พี่น้องชาวนาอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเรื่องข้าว เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาอย่างไม่หยุดยั้งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาของแต่ละท่านเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น

วันนี้โรงเรียนข้าวและชาวนาแห่งนี้เป็นที่ของศูนย์เรียนรู้โครงการหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม

riceschool2


โดย ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “ศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม

ในงานเปิดครั้งนี้ มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมจากศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนาจำนวน 3 หลักสูตร

ได้แก่ หลักสูตรการทำนาเบื้องต้น หลักสูตรชาวนามืออาชีพ และหลักสูตรการเป็นวิทยากรและพิธีกร การมอบวุฒิบัตรให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง กิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล ชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ และสถานีเรียนรู้

อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม

อนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว บอกว่า ภายในศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา มีสถานีเรียนรู้การเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปข้าว สถานีเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และสถานีเรียนรู้ตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ในส่วนของแปลงสาธิตจะเน้นการปฏิบัติการทำนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีการปลูกพืชหลังนา เลี้ยงปลา และปศุสัตว์

สำหรับศูนย์เรียนรู้โครงการหลวงแห่งนี้ อนันต์ บอกว่า เปิดให้นักเรียนนักศึกษา เกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้ามาศึกษาองค์ความรู้เรื่องข้าวอย่างครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการแปรรูปข้าว ซึ่งประกอบด้วยสถานีเรียนรู้ต่างๆ การฝึกปฏิบัติกระบวนการปลูกข้าวด้วยวิธีต่างๆ ตลอดจนหลักสูตรการฝึกอบรม

นับเป็นศูนย์เรียนแห่งใหม่ที่อยู่กลางเมืองกรุง หากกลุ่มใดสนใจสามารถติดต่อเข้าชมศูนย์เรียนรู้ได้ โดยติดต่อกับกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว โทรศัพท์ 0-2940-5530 หรือเว็บไซต์ เท่านั้น

.............................................


ที่มา : โต๊ะข่าวเกษตร คมชัดลึก , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved