“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงเปิด ‘ห้องสมุดพร้อมปัญญา’ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ น.ส.พรทิพย์ รัตนชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เฝ้าฯรับเสด็จ จากนั้นนายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ทูลเกล้าฯถวายผลงานการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ขณะที่ พ.ต.อ.ณรัชต์ทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเบิกคณะผู้บริหารและผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการดำเนินงาน “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก 100 รายจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายห้องสมุดพร้อมปัญญา และพระราชทานหนังสือบำรุงห้องสมุดแก่ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก พร้อมทอดพระเนตรการดำเนินงาน “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทอดพระเนตรกิจกรรมการทำเครื่องศิราภรณ์ นิทรรศการคืนคนดีสู่สังคม 3 อาชีพ และการสาธิตการฝึกอาชีพทอผ้าต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปยังอาคารฝ่ายการศึกษา ชั้น 2 เพื่อทอดพระเนตรห้องเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดำริ (กิจกรรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-news) ทอดพระเนตรห้องเรียนวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง ก่อนเสด็จฯกลับ ทรงปลูกต้นจําปีสิรินธร 1 ต้น และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้ให้การสนับสนุนภารกิจของกรมราชทัณฑ์

 

ทั้งนี้ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกเป็นเรือนจำที่ควบคุมผู้ต้องขังหญิงที่มีกำหนดโทษตามคำ พิพากษาจำคุกไม่เกิน 30 ปี และมีอำนาจกักขังผู้ต้องกักขังหญิงได้ 2 ปี มีพื้นที่ควบคุมภายใน 7 ไร่ 3 งาน ปัจจุบันมีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 1,049 คน เป็นนักโทษเด็ดขาด 960 คน ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี 84 คน ผู้ต้องกักขัง 2 คน มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 72 นาย มีภารกิจหลักในการควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เริ่มเปิดดำเนินการในปี พ.ศ.2546 ได้ปรับปรุงขยายพื้นที่ รองรับการให้บริการ การจัดการศึกษาเรียนรู้ ให้เป็นไปตามนโยบายกรมราชทัณฑ์และภารกิจของห้องสมุด ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารการศึกษา มีพื้นที่บริการภายในห้องสมุดกลาง 177 ตร.ม. รวมพื้นที่โดยรอบกว่า 250 ตร.ม. มีบริการห้องสมุดสาขา 5 แห่ง และห้องสมุดเคลื่อนที่ รูปแบบรถเข็นหนังสือ ย่ามหนังสือ เพื่อกระจายบริการด้านการอ่าน การส่งเสริมการใช้เวลาว่างของผู้ต้องขัง มีหนังสือกว่า 13,600 เล่ม แยกไว้บริการในห้องสมุดกลางกว่า 7,000 เล่ม และห้องสมุดสาขากว่า 5,000 เล่ม ใช้ระบบการสืบค้นสารสนเทศ โดยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ การแนะนำหนังสือ และบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หน้าจอสัมผัส และบริการข้อมูลที่มีประโยชน์ตามความสนใจ ผู้ต้องขังสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง เช่น ข้อมูลด้านวิชาชีพ สรุปข่าวระบบอี-นิวส์ (e-news) นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการอบรมการทำอีบุ๊ก (e-book) หนังสือทำมือ กฤตภาครวมเล่ม สื่อเสียงธรรม เป็นต้น สื่อสารสนเทศที่มีเนื้อหาสาระที่ดีถูกนำมาไว้บริการในห้องสมุด การจัดกิจกรรมห้องสมุดได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนองค์กร วิทยากรอิสระเข้าจัดการศึกษาอบรมให้ผู้ต้องขัง ส่งผลให้ห้องสมุดทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกได้รับเลือกเป็นห้องสมุดดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยและกรมราชทัณฑ์ อนึ่ง ห้องสมุดพร้อมปัญญา ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก นับเป็นห้องสมุดขนาดกลางตามความจุมาตรฐานของการควบคุมผู้ต้องขัง ตั้งแต่ 500-1,500 คน ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในการนำระบบโปรแกรมห้องสมุด อัตโนมัติ (PMB) เข้ามาใช้ดำเนินงานภายในห้องสมุด เพื่อสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสร้างความตระหนักในการเร่งพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังต่อไป

 

ขอขอบคุณ

มติชนออนไลน์  https://goo.gl/HQQpXB

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved