สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ต่าง ๆ ดังนี้วานนี้(13 มี.ค.61) เวลา 14.55 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพนายวุฒิ สุมิตร ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 สิริอายุ 71 ปี

โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดมาตุ โดยเสด็จในการนี้ด้วยนายวุฒิ สุมิตร เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2489 เป็นบุตรของนายสนั่น และคุณหญิงประไพ สุมิตร เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ North Dakota State University สหรัฐอเมริกา จากนั้นไปศึกษาเพิ่มเติมที่ Goethe Instiut Munchen ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และได้รับราชการเป็นวิทยากรโท ที่สภาการศึกษาแห่งชาติ ต่อมาในปี 2517 ได้เข้าถวายตัวเป็นข้าราชการในพระองค์ ประจำสำนักราชเลขาธิการ ในตำแหน่งต่าง ๆ เริ่มจากวิทยากรโท ประจำกองการในพระองค์, หัวหน้ากองข่าว, ผู้อำนวยการกองข่าว และในปี 2537 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นผู้ช่วยราชเลขาธิการ และรองราชเลขาธิการ ตลอดชีวิตการทำงาน นายวุฒิ ทุ่มเทเวลาถวายงานฉลองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างเต็มกำลังความสามารถ และกำลังสติปัญญาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การรับราชการเป็นข้าราชการในพระองค์นับเป็นความภูมิใจและเป็นเกียรติสูงสุด ช่วงสุดท้ายของชีวิตการทำงานได้รับผิดชอบหน้าที่สำคัญ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอม เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเวลา 16.17 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำแคนาดา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำแคนาดา นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำนิวซีแลนด์มาก่อน

นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรกัมพูชา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรกัมพูชา นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศมาก่อน

 

นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสมาพันธรัฐสวิส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสมาพันธรัฐสวิส นายจักรี ศรีชวนะ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธาณรัฐโปรตุเกส มาก่อน

นางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลีย นางนันทนา ศิวะเกื้อ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อนนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลี นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศมาก่อน             

นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเดนมาร์ก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเดนมาร์ก นายวิชิต ชิตวิมาน เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศมาก่อน

นายฐานิศร์ ณ สงขลา เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้อำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรบาห์เรน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรบาห์เรน นายฐานิศร์ ณ สงขลา เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียมาก่อน

นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศมาก่อนโอกาสนี้ ได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการทำหน้าที่เอกอัครราชทูต

...

 ที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved