พระองค์ภาฯ ทรงเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และหลักประกันทางกฎหมายสำหรับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2560 เวลา 09.55 น. ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ ว่าด้วยการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และหลักประกันทางกฎหมาย สำหรับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ณ วิทยาลัยธุรกิจไท่คัง ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการระดับสูง ที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการกฎหมาย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบรรลุข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ที่เป็นวาระการพัฒนาระดับภูมิภาค ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างศักยภาพภายใต้ความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน กับองค์การที่ปรึกษาด้านกฎหมายเอเชีย-แอฟริกา หรือ AALCOโอกาสนี้ ประทานพระดำรัสเปิดการประชุมความสำคัญว่า

In 2015, the United Nations General Assembly adopted seventeen Sustainable Development Goals. Goal 8 calls for sustained, inclusive and sustainable economic growth. Goal 9, in turn, calls for the building of resilient infrastructure, and the promotion of inclusive and sustainable industrialization. Both are primary motivators of the Belt and Road Initiative.

(ในปี ค.ศ. 2015 สมัชชาสหประชาชาติได้รับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย เป้าหมายที่ 8 เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน เป้าหมายที่ 9 เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืน เป้าหมายทั้งสองข้อนี้ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางได้ดี)

However, what is important is that the General Assembly has emphasized that the different goals which include for example Goal 10 on the reduction of inequality, Goal 11 on making cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable, Goal 13 on taking urgent action to combat climate change and its impacts, and Goal 16 on the rule of law - are all interconnected. We need to be aware that what we do in one sector has an impact on other sectors, for better or for worse.

(อย่างไรก็ดี สิ่งสำคัญที่พึงตระหนักคือ สมัชชาสหประชาชาติได้เน้นย้ำว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละเป้าหมายล้วนมีความสัมพันธ์ยึดโยงซึ่งกันและกัน เช่น เป้าหมายที่ 10 การลดความเหลื่อมล้ำ เป้าหมายที่ 11 การพัฒนาเมืองและชุมชนที่ครอบคลุมทั่วถึง ปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน รวมถึงเป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายที่ 16 การส่งเสริมหลักนิติธรรมย่อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เราจำต้องระลึกไว้เสมอว่าการพัฒนาในสาขาหนึ่งย่อมส่งผลต่อการพัฒนาในสาขาอื่นได้ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ)จากนั้น ทรงร่วมฟังการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนทรรศนะ และประสบการณ์ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศต่าง ๆ โดยประเทศไทย มีนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและการปรองดองแห่งเอเชีย รวมถึง นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ มุมมองใหม่ว่าด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ หรือ New Globalism ทั้งยังได้หยิบยกประเด็นสำคัญทั้งสภาพแวดล้อม ปัจจัยเกื้อหนุน ปัจจัยเสี่ยง และมาตรการที่จะช่วยรับมือกับภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเวลา 12.22 น. ประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมคุณหลุน ประทานพระวโรกาสให้ นายจาง จุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เฝ้า โดยรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงได้รับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมกล่าวว่าการเสด็จเยือนในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความร่วมมือในมิติด้านกฎหมายภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย เพราะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักกฎหมาย และผู้ปฏิบัติในด้านการบังคับใช้กฎหมายจากนั้น ประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังเรือนรับรองรัฐบาลเตี๊ยวหยูไถ ประทานพระวโรกาสให้ นายหลี่ หยวนเฉา รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้า ซึ่งนายหลี่ หยวนเฉา กล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสเฝ้าอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการเสด็จครั้งนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในหลายมิติซึ่งมีอยู่แล้ว ให้มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือด้านกฎหมาย ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทั้งสองประเทศจะขยายครอบคลุมมิติต่าง ๆ เชื่อมโยงกันมากขึ้น และจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางได้เป็นอย่างดี โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงานที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , เพจ เรารัก พระองค์ภา :  Our Beloved Princess Bajrakitiyabha และขอบคุณภาพ.Web_moj.gov.cn , Web_Xinhuanet , Web_xwtoutiao.cnใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved