ชมรมฯ นครศรีธรรมราช ถ่ายทอดความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

            เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช นำคณะผู้บริหาร/ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ แกนนำผู้นำองค์กรชุมชน ร่วมเป็นวิทยากรเรื่องการเป็นผู้นำองค์กร ถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์การทำงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชั้นปีที่ ๔ สาขาสาธารณสุข ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 

           โดยทางผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ได้เน้นย้ำให้เยาวชน ศึกษาทำความเข้าใจศาสตร์พระราชาและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดสู่ชุมชน เพื่อความยั่งยืนของสังคมต่อไป

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved