ค่ำแล้ว  ค่ำแล้ว lullaby  Lullaby ประวัติเพลงพระราชนิพนธ์  “ค่ำแล้ว” ค่ำแล้ว เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 24  ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2498 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษร่วมกับท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา และท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ประพันธ์คำร้องภาษาไทย มีเรื่องเล่าว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุ้มสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไว้ในอ้อมพระกรข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งทรงอิเลคโทนเพลงพระราชนิพนธ์ Lullaby แล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์น้อยก็หลับไป                                                             
ประวัติเพลงพระราชนิพนธ์  “สายลม”   สายลม เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 25 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2500 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย แล้วพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกในงานของ สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.2500                                                                                                                                                      สายลม                                                                    ท่ามกลางฟากฟ้ามัวหม่น      ลิ่วลมหลั่งฝนโปรยทั่ว                เยือกเย็นชีพเฉาเมามัว
แสงเดือน แสงเดือน ประวัติเพลงพระราชนิพนธ์ “แสงเดือน” แสงเดือน เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 27 ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใน พ.ศ.2501 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพลงพระราชนิพนธ์นี้มีลีลาชดช้อย อ่อนหวาน สง่างาม เหมาะสำหรับประกอบการเต้นบัลเล่ต์ จึงได้พระราชทานให้อัญเชิญไปประกอบการแสดงบัลเล่ต์ในงานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2501 ต่อมาได้นำออกบรรเลงในงานสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501                         
ฝัน ฝัน ประวัติเพลงพระราชนิพนธ์ “ฝัน” ฝัน เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 28 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2502 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษ และนายศรีศักดิ์ พิจิตรวรการ ประพันธ์คำร้อง “ฝัน” ได้ พระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกในงานสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมี่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 และพระราชทานให้บรรเลงในงานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สถานที่เดียวกันในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 ต่อมาใน พ.ศ. 2509 เมื่อสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเริ่มเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทั
somewhere somehow SOMEWHERE SOMEHOW ประวัติเพลงพระราชนิพนธ์  “เพลินภูพิงค์” “SOMEWHERE SOMEHOW” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลง “Somewhere Somehow” ขึ้นก่อน และโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษ และนายศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ ประพันธ์คำร้องภาษาไทย ชื่อเพลงว่า “ฝัน” ต่อมาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯแปรพระราชฐานประทับ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ใหม่ๆ โปรดในความสวยงามของพระตำหนักและอุทยานที่รายล้อม จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค เขียนคำชมเป็นเพลง “เพลินภูพิงค์” อีกเพลงหนึ่ง ซึ่งท่านผู้หญิงมณีรัตน์ เล่าว่าเมื
 ภิรมย์รัก  ภิรมย์รัก ประวัติเพลงพระราชนิพนธ์ “ภิรมย์รัก” เพลงพระราชนิพนธ์ชุด “Kinari” ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2502 ประกอบการแสดงระบำบัลเลต์ชุด “มโนห์รา” ทรงแยกและเรียบเรียงเสียงประสานด้วยพระองค์เองทั้งชุด โปรดเกล้าฯให้วงดนตรีสุนทราภรณ์บรรเลงประกอบ การแสดงบัลเลต์ชุดมโนห์รา ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงควบคุมการฝึกซ้อมด้วย พระองค์เอง เพลงพระราชนิพนธ์ชุดนี้ประกอบด้วย A Love Story เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 30 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษ “A Love Story” และพลเรือตรี ปรีชา ดิษยนันทน์ ประพันธ์คำร้อง ภาษาไท
แผ่นดินของเรา แผ่นดินของเรา ประวัติเพลงพระราชนิพนธ์ “แผ่นดินของเรา” “ALEXANDRA” เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 34 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2502  เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ในวันพระราชทานเลี้ยงเจ้าหญิง Alexandra แห่งเค้นท์ สหราชอาณาจักรอังกฤษ ซึ่งเสด็จฯ มาเยือนราชอาณาจักรไทย เป็นการส่วนพระองค์  พลเรือตรี ม.ล.อัศนี ปราโมช ได้เล่าถึงที่มาของเพลงนี้ว่า “วันพระราชทานเลี้ยงเจ้าหญิง Alexandra ที่ศาลาผกาภิรมย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาก่อนเจ้าหญิงเสด็จฯ นิดหนึ่ง ทรงมีทำนองเพลงมายื่นให้คุณพ่อผม (ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช) คุณเสนีย์ท่านก็เขียนเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษ หลังจากเสวยแล้วทรงดนตรีก็ได้เล่น… คุณแม
still on my mind STILL ON MY MIND ประวัติเพลงพระราชนิพนธ์ “ในดวงใจนิรันดร์” “STILL ON MY MIND” เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกที่ส่งพระราชนิพนธ์คำร้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เอง เดิมทรงตั้งชื่อเพลงว่า “I Can’t Get You Out of My Mind” ต่อมาทรงเปลี่ยนเป็น “Still on My Mind” ส่วนคำร้องภาษาไทย โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์โดยแปลจากคำร้องภาษาอังกฤษในลักษณะวรรคต่อวรรค และรักษาความหมายเดิมของคำร้องภาษาอังกฤษซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ไว้ด้วย                                                                     ในดวงใจนิรันดร์                          อยากลืมลืมรักลืมมิลง … อ่านเพิ่มเติม →
old fashioned melody OLD FASHIONED MELODY ประวัติเพลงพระราชนิพนธ์ “เพลงเตือนใจ” “OLD FASHIONED MELODY” เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์คำร้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองเป็นเพลงที่สอง แล้วโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์คำร้องภาษาไทย ซึ่ง ศ.ดร.ประเสริฐ ใช้วิธีแปลความหมายในลักษณะ “วรรคต่อวรรค” และตั้งชื่อเพลงว่า “เสียงเพลงดึกดำบรรพ์” ซึ่งไม่ต้องพระราชประสงค์ ภายหลังท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ได้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยชื่อ “เพลงเตือนใจ” ซึ่งท่านผู้หญิงเล่าว่า “เพลงนี้ท่านไม่ได้ โปรดเกล้าฯ ให้แต่ง แต่งเอง เสียงมันยาก ชวนคุณประพันธ์ (ม.ล.ประพันธ์ สนิทวงศ์) แต่ง…”   … อ่านเพิ่มเติม →
ประวัติเพลงพระราชนิพนธ์ “เราสู้”              เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองจากคำร้องเป็นเพลงที่ 2 ต่อจากเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” และคำร้องนี้ คือ พระราชดำรัสที่พระราชทานแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจซึ่งได้จัดแข่งขันฟุตบอลการกุศล และเข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ต่อมานายสมภพ จันทรประภา ได้ขอพระราชทานพระราชดำรัสนี้ มาประพันธ์เป็นกลอนถวาย และได้พระราชทานให้เป็นของขวัญปีใหม่ แก่ทหาร อาสาสมัครและตำรวจชายแดน              ตอนที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเสร็จใหม่ๆ ได้พระราชทานให้ ม.ล.อัศนี ปราโมช เรียบเรียงแล
Page 2 of 2«12
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved