ท่ามกลางขุนเขาที่ล้อมรอบบนเนื้อที่ 147 ไร่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ บ้านแม่ตุงติง อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ ที่นี่เสมือนประหนึ่งศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในหมู่บ้าน             นายเกียรติพันธุ์ แสงดำกุล หัวหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง กล่าวถึงที่มาโครงการนี้ว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทรงเยี่ยมราษฎรที่ป่าต้นน้ำบ้านแม่ตุงติง พระองค์ท่านมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่าง เพื่อให้ราษฎรได้ฝึกอาชีพ ทอผ้า ทำการเกษตร ปศุสัตว์ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม งานจักสานและแกะสลัก โดยใ
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชมรมคนรักในหลวงในจังหวัดต่าง ๆ 1. หลักการและเหตุผล             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปรียบเสมือนการสร้างรากฐานแห่งความยั่งยืนในระยะยาว เพื่อปลูกฝังให้คนไทยมีสติรู้ตัวมีปัญญารู้คิด ในการดำเนินชีวิตเพื่อความอยู่รอดในท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมไทย ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงค้นหาวิธีการต่าง ๆภายใต้แนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในการแก้ไข และ บรรเทาปัญหาให้แก่ราษฎร เพื่อต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู
            สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่           ครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆ อยู่เป็นเนืองนิจ            ทรงรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน ชีวิตความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดนราธิวาส            นัยหนึ่งเพื่อเป็นแหล่
          กรมพัฒนาที่ดินได้ตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินรูปแบบต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ ซึ่งในวันนี้มีตัวอย่างศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่มี นายธัญเทพ และ นางดารณี หมั่นมา เกษตรกร 2 สามีภรรยาเป็นผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้ฯ ที่แม้เพียงจะเข้ามาอยู่ในศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ได้ไม่กี่เดือนแต่ก็สามารถพบกับชีวิตที่มีความสุขจนไม่คิดจะเปลี่ยน ใจไปจากการทำเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              ธัญเทพ เล
            “ให้ดำเนินการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และการทำมาหากินของราษฎรควบคู่ไปกับการพัฒนา และฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกทั้ง โดยเน้น การบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่”               ความเป็นมา : โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บนเนื้อที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม จำนวน ๒๐,๖๒๕ ไร่ ตำบลสมเด็จเจริญ กิ่งอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และการทำมาหากินของราษฎรควบคู่ไปกับ การพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โดยทรงเน้
… คนที่ไปดูก็เห็นได้ว่า เริ่มต้นด้วยไม่มีอะไรเลย แต่ว่าต่อมาภายในวันเดียว ทุกคนที่อยู่ในท้องที่นั้น ก็เข้าใจว่าต้องช่วยกัน และยิ่งในสมัยนี้ ในระยะนี้เราต้องร่วมมือกันทำ เพราะว่าถ้าไม่มีการร่วมมือกัน ก็ไม่ก้าวหน้า ไม่มีความก้าวหน้า ฉะนั้น การที่ท่านได้ทำแล้วมีความก้าวหน้านี้เป็นสิ่งที่ดีมาก หลักการ ก็อยู่ที่ทุกคนต้องช่วยกันเสียสละ เพื่อให้กิจการในท้องที่ก้าวหน้าไปด้วยดี ก้าวหน้าได้อย่างไรก็ด้วยการ ช่วยเหลือกัน แต่ก่อนนั้นเคยเห็นว่ากิจการที่ทำมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งทำ แล้วก็ทำให้ก้าวหน้า แต่อันนี้มัน ไม่ใช่กลุ่มหนึ่ง มันทั้งหมดร่วมกันทำ และก็มีความก้าวหน้าแน่นอน อ
“ก้าวนี้แม้ก้าวช้า แต่ก้าวหน้าอย่างมั่นคง ก้าวนี้แม้ไม่ตรง วันหน้าคงจะงดงาม” พ่อสุนัน มิทะลา ข้อมูลส่วนตัว พ่อสุนัน  มิทะลา  เกิด วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2508  บ้านเลขที่ 119 /4 บ้านโนนตูม ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  46120  บิดาชื่อนายชา มิทะลา  มารดาชื่อ นางร้อย มิทะลา  อาชีพ   ทำนา  สมรสกับ  นางสมร  แก้วกล้า มีบุตรหญิง  1  คน   เบอร์โทร 087-8529895 การศึกษา    -  … อ่านเพิ่มเติม →
  นางทิวาพร ศรีวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม           ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี อีกหนึ่งความสำเร็จของหญิงแกร่งที่พยายามพลิกฟื้นผืนดินและสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองได้ ตามแบบฉบับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฟ้นภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของชาวบ้านและบุคคลทั่วไป          การเลี้ยงหมูหลุม โดยการขุดหลุมแล้วใส่แกลบ รำหรือขี้เลื่อย ใบไม้ แทนพื้นซีเมนต์ เมื่อถ่ายมูลและปัสสาวะ ก็จะใช้น้ำหมักชีวภาพ ผสมน้ำราด ทุก 2-3 วันต่อครั้ง เพื่อช่วยดับกลิ่น และย่อยสลายมูลจนไม
             นางจำปี กลางบน สมาชิกทอผ้ายกเมืองนครศรีธรรมราช ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เล่าว่า            เมื่อก่อนชาวบ้านมีความลำบากมาก ไม่มีถนนหนทางใช้สัญจรไปมา ผู้ชายต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ส่วนผู้หญิงต้องอยู่เฝ้าบ้าน            เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านเนินธัมมัง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2536 พระองค์ทรงมองเห็นถึงความลำบากของประชาชน ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้น                         พระองค์รับสั่งให้หาคนมาทอผ้า ก็หาได้ 11 คน ตนได้เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ พระองค์ท่านในวันนั้นด้วย เมื่อมีโคร
          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในเขตพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดน่าน พื้นที่ อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง และอำเภอท่าวังผา โดยเฉพาะอำเภอท่าวังผา แม่น้ำน่านเอ่อล้นไหลท่วมบริเวณบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตร นาข้าว ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองราชเลขานุการในพระองค์ สำนักราชเลขาธิการ นำสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว จากการเดินทางของเจ้าหน้าที่ เพื่อนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภั
Page 8 of 13« First...«678910»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved