การปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรอินทรีย์นี้ บันทึกจากรายการ กิน อยู่ ซึ่งทางรายการได้ไปถ่ายทำการปลูกผักในระบบนี้ที่ ไร่ปลูกรัก ของคุณกานต์(คเณศ) ฤทธิ์ขจร อ.บางแพ จ.ราชบุรี             บางกลุ่มที่ไปเที่ยวชม ก็เริ่มกิจกรรมด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมคุ้กกี้ดอกอัญชันและน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ ทำความรู้จักไร่ออร์แกนิกจาก คุณคเณศ-กานต์ ฤทธิ์ขจร และคุณเอ-อโณทัย ก้องวัฒนา เจ้าของไร่ พาชมแปลงผักออร์แกนิก เรียนรู้เกษตรภาคปฏิบัติ  แจกสวิง!วิ่งไล่จับผีเสื้อและแมลงกับกิจกรรม “จับ ดู รู้ ปล่อย” ทำปุ๋ยเตรียมพร้อมเพาะเมล็ดผักสลัด โชว์เสน่ห์ปลายจวักปรุงน้ำสลัดสูตรสมุนไพรออร์
                      อุทัยธานี เปิดศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามแนวพระราชดำริ  ชูพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงให้ชีวิต อยู่ดีกินดี เหลือกินเหลือใช้            เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา  เวลา 10.00 น. นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการใช้ชิวิตอย่างพอเพียง           ตลอดจนการทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ณ หมู่บ้านฟากคลอง หมู่ 3 ตำบลหนองแก อำเภอเมือง อุทัยธานี มีประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแกเข้าร่วมในพิธีเปิด และพาคณะนำชมหมู่บ้านเศรษฐ
         ช่วงทศวรรษ 2520 ในขณะที่หลายฝ่ายต่างกำลังมองหาแนวทางเกษตร ที่น่าจะสามารถแก้ปัญหา อันสั่งสมมาจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวที่เน้นแค่ผลผลิต เพื่อการค้า คนทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนทางภาคอีสานก็ได้พบกับ “มหาอยู่ สุนทรธัย” ชาวนาสามัญชนผู้หนึ่ง ซึ่งมีแนวทางการทำเกษตรของตนเองที่น่าสนใจโดยขนานนามแนวทางเกษตรแบบนี้ว่า “เกษตรผสมผสาน” นั่นคือการทำหลายอย่างในพื้นที่เดียวกัน ไม่ได้ปลูกพืชเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเลี้ยงสัตว์อย่างหนึ่งอย่างใด เหมือนที่เกษตรกระแสหลักกำลังแห่ทำกันไปตามนโยบายส่งเสริมการเกษตรของภาครัฐในขณะนั้น         นอกจากที่นาปลูกข้าว บนพื้นที่ทำกินจำนวนประม
โดย ธวัชชัย เพ็งพินิจ                     “เกษตรกร รับรู้มาโดยตลอดว่า สัตว์เลี้ยงอย่างวัวนั้นกินหญ้าเป็นอาหาร ทำให้ผู้เลี้ยงวัวมักจะใช้วิธีพาวัวเดินออกไปหาหญ้ากิน, เอาหญ้ามาให้วัว หรือไม่ก็ปลูกหญ้าไว้ให้วัวกิน ซึ่งวิธีการแบบนี้ทำให้เกษตรกรมีวิธีคิดเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวเป็นเส้นตรง ทำให้ทุกอย่างดูแข็งและต้องเป็นไปเช่นนั้นตลอดมา ในที่สุดวิธีการดังกล่าวก็ส่งผลให้การเลี้ยงวัวไม่ได้สร้างรายได้อย่างที่ควรจะเป็น หรือไม่คุ้มค่ากับการลงทุนที่เสียไป ทั้งๆ ที่วัวไม่ได้กินเพียงหญ้าเป็นอาหารเพียงอย่างเดียว”           ข้างต้นเป็นคำกล่าวอันลุ่มลึกและแหลมคมยิ่งของ สุทธินันท์ ปรัชญ
                   ศูนย์การเรียนรู้บ้านแสงเทียน จ.น่าน  อยู่ที่ 210 หมู่ที่ 9 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000           การติดต่อประสานงานกับศูนย์ : เลขที่ 118 หมู่ 1 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000   www.sangthaen.org  Email : sangthaen@hotmail.com     Tel/Fax : 054-684578           นายชูศักดิ์ หาดพรม ประธานศูนย์ ฯ โทร 08-0120-7167           นายดวงรัตน์ ญานะ … อ่านเพิ่มเติม →
               เมื่อปี 2542 ปราชญ์สงวน  มงคลศรีพันเลิศได้เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน เนื่องจากช่วงเวลานั้นคนในชุมชนบ้านเขากลม ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ ดำเนินชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ กระจัดกระจาย ถึงแม้ว่าจะเป็นเครือญาติกันก็ตาม ไม่เห็นความสำคัญของกันและกัน                ทำให้ปราชญ์สงวนเกิดความคิดในการจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ประกอบกับหน่วยงานของรัฐได้ให้การสนับสนุนในด้านนี้ด้วยและ จากการสำรวจคนในชุมชนพบว่าส่วนใหญ่มีการเลี้ยงแพะกัน จึงได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ต.หนองทะเลขึ้น               ปี 2543 ปราชญ์สงวนได้เป็นประธานจัดตั้งกลุ่ม
           โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สาธิตการเรียนรู้โดย…กองร้อยเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่กองร้อย อส.อ.สนม ที่ 13 จ.สุรินทร์
ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน ต.เหมืองใหม่ จ.สมุทรสงคราม ความเป็นมา            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการรับโอนที่ดินซึ่งนางสาวจิราพร จาตุรัตน์ และนางสาวดวงพร ยังมีสุข เกษตรกรชุมชนตำบลเหมืองใหม่ ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินเป็นสวนผลไม้จำนวน 2 แปลง พื้นที่รวม 4 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา ในตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ตามรอยพระราชดำริ โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับโอนที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2548 พระราชดำริ        1.พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ตามรอยพระรา
                   วันที่ 3 มิถุนายน 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จ.นครนายก           ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติและโครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นสถานที่แสดงแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว           พื้นที่ดำเนินโครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาตินี้ เป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จำนวน 14-2-18 ไร่ และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ ได้ขอพระราชทา
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จ.ตราด
Page 8 of 11« First...«678910»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved