ทันทีที่ผู้เข้าชมเดินผ่านพ้นธรณีประตูทางเข้าแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนคลองบ้านระกาศ ถึงแผ่นป้ายไวนิล บ่งบอกเนื้อในของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งทำด้วยกรอบไผ่ตงอย่างเรียบง่ายตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้า จะได้ยินเสียงของดีเจโต นักจัดรายการวิทยุแห่งลุ่มน้ำบางประกง ผู้ไม่เคยเห็นแหล่งเรียนรู้แห่งนี้มาก่อน แต่ขอมีส่วนร่วมช่วยบรรยาย (อ่าน) ด้วยท่วงทำนองแห่งน้ำเสียงอบ่างมืออาชีพว่า…         “เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 และตรัสซ้ำเมื่อปี 2541 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยมีหลักการสรุ
     การตกค้างของสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในผลไม้ โดยเฉพาะลำไยที่มีปริมาณสูงทำให้บางครั้งผลผลิตถูกยกเลิกจากคู่ค้า      เหตุนี้ ผศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล จาก ม.แม่โจ้ จึงออกแบบ “ห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับผลลำไยสดฯ” นวัตกรรมลดสารตกค้าง ป้องกันโรค คงความสดได้อย่างมีประสิทธิผล       ผศ.จักรพงษ์ กล่าวว่า มีทีมงาน 4 คน คือ อ.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร อ.จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ และ อ.สมเกียรติ จาตุรงค์ล้ำเลิศ เป็นห้องรมระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับทั้งแนวตั้ง แนวนอน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ใช้เวลา 5 ปีศึกษาวิจัย      พบว่าห้องรมแบบบังคับแนวตั้งเหมาะใช้ในกระบวนการรม
        “ภาคการเกษตร” เป็นแหล่งรายได้ของประเทศและแหล่งอาหารเลี้ยงปากท้องคนไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่ในภาวะปัจจุบันเกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ อาทิ ต้นทุนการผลิตสูง พื้นที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตที่ได้รับมีปริมาณน้อย คุณภาพต่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ จึงประสบกับภาวะขาดทุน เกิดปัญหาหนี้สินรุมเร้าจนไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้          นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งหาหนทางให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่ม
โดย สุรัตน์ อัตตะ        ผลจากการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ (ที่เกี่ยวข้อง) ทำให้ผลผลิตของผลไม้ในเกือบทุกภูมิภาคในปีนี้ไม่ค่อยมีปัญหา ทั้งในเรื่องผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จดังกล่าว ตัวเกษตรกร เจ้าของสวน ตลอดจนการรวมกลุ่มของเกษตรกรถือเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว          “ท่องโลกเกษตร” อาทิตย์นี้ตามรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร “นำชัย พรหมมีชัย” และคณะล่องใต้ จ.ชุมพร ประตูสู่เมืองใต้ ดูระบบการจัดการฟาร์มสวนทุเรียน (จีเอพี) ต้นแบบ เพื่อการส่งออกของเกษตรกรดีเด่น สาขาทำสวน “ฉัตรก
          โครงการศิลปาชีพทุ่งทะเล ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ซึ่งทางโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กระบี่ ได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้ราษฎรมีอาชีพด้วยการจัดทำกิจกรรมมากมายหลายรายการด้วยกัน           หนึ่งในนั้นก็คือ การจัดทำผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน เตยปาหนันหรือเตยทะเล  เป็นพืชบริเวณป่าชายเลนทั่วไปในจังหวัดตรัง  โดยเฉพาะในอำเภอสิเกา มีขึ้นอยู่ตามธรรมชาติจำนวนมาก           การนำเตยปาหนันมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นั้นจะใช้ใบเตยที่มีอายุ  3  ปีขึ้นไป  โดยนำใบที่เรียกกันว่าเมสลาด คือใบที่อยู่ในสภาพกลางอ่อนกลางแก่ มาถากหนามออกให้หมดทั้งหนามข้างในและห
โดย ดลมนัส กาเจ        หลังจากที่ประสบผลสำเร็จในการขยายพันธุ์สะตอด้วยการทาบกิ่งสะตอบนตอเหลียงแล้ว เกษตรกรหัวก้าวหน้าวัย 57 ปี “สุรชัย สมันตรัฐ” แห่ง “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.” บ้านเกาะเนียง ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล        ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคิดค้นการขยายพันธุ์มะนาวและมะกรูดด้วยใบ ประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม สามารถขยายพันธุ์มะนาวจากต้นแม่พันธุ์เพียง 1 ต้น ได้กิ่งพันธุ์นับพันกิ่ง  เหมาะอย่างยิ่งที่จะขยายพันธุ์มะนาวเพื่อใช้เอง และเพื่อการค้าในยุคมะนาวราคาแพงอย่างในปัจจุบัน         ที่จริงการขยายพันธุ์มะนาวด้วยใบของสุรชัย หรือที่ชาวบ้านรู้จักในนาม “ครูติ่ง̶
           การพัฒนายุวเกษตรกรเป็นหนึ่งภารกิจที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงอุปถัมภ์กิจกรรมเพื่อพัฒนายุวเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรวมตัวจัดตั้งเป็น “กลุ่มยุวเกษตรกร” ขึ้น ปัจจุบันมีกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 5,894 กลุ่ม มีทั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน กลุ่มยุวเกษตรกรนอกโรงเรียน และกลุ่มยุวเกษตรกรแบบผสมผสาน มีสมาชิกรวมกว่า 164,905 คน           นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ทุกปีกรมส่งเสริมการเกษตรจะพิจารณาคัดสรรสมาชิกลุ่มยุวเกษตรกรที่ม
ต้นแบบของการเรียนรู้ “บ้านคลองเรือ” ชุมชนบ้านคลองเรือ หมู่ 9 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร            รางวัลชนะเลิศการประกวดทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2553            การจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ  มาจากกระพระราชดำริที่ให้ไว้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2529 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ว่า “หลักสำคัญ ว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้”              พระราชดำรัสนี้ให้ความหมายที่ชัดเจนถึงความสำคัญของน้ำต่อชีวิตและการยังชีพของผู้คน … อ่านเพิ่มเติม →
           “….การเลี้ยงไหมนอกจากจะเป็นการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้ว ยังเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่และดีงามของชาติไทยที่สืบต่อกันมานานอีกด้วย ไม่ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร การพัฒนาการเลี้ยงไหมก็ต้องดำเนินต่อไป….”  พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2542           จากพระราชดำรัสดังกล่าวข้างต้น เปรียบเสมือนแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีพลังในการสืบสานอาชีพนี้ต่อไป เช่นเดียวกับ สหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหัวสะพาน จำกัด  ที่มีการสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตผ้าไหมไทยมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ : ชมรมรักถิ่นคลองทวีวัฒนา                          คุณครูวรินทร์ เขียวสะอาด ข้าราชการบำนาญ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ และชมรมรักคลอง-รักษ์ถิ่น ชุมชนริมคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมการทำนาและการทำเกษตรกรรมหลายอย่างที่นำมาใช้ดำเนินชีวิตบนผืนดิน ๒๕ ไร่             รวมทั้งพัฒนาฐานชีวิตให้เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ เป็นครูของสังคม ทั้งจากในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ขณะที่ที่ดินในบริเวณดังกล่าว หากขายด้วยราคาประเมินในปัจจุบันจะราคากว่าไร่ละ ๑๐ ล้านบาท             คุณครูวรินทร์ เกิดและเป็นครูอยู่ที่
Page 20 of 34« First...«1819202122»...Last »
')
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved