สมนึก ชูศรี อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87/1 หมู่ 3 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี            เริ่มต้นทำนาตามวิธีของบรรพบุรุษในอดีตคือนาหว่าน และไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลงในการทำนา จึงหมดค่าลงทุนไปกับการไถปรับพื้นที่และค่าเกี่ยวข้าวเท่านั้น            เพื่อป้องกันศัตรูพืชและเก็บน้ำไว้ในแปลงนาไม่ให้ไหลออก ได้ใช้วิธีการสร้างคันนารอบๆโดยก่อซีเมนต์กันเอาไว้             และเลี้ยงเป็ดให้หาแมลงกินในนา แถมยังได้ขี้เป็ดเป็นปุ๋ยคอกใส่ในนาด้วย อีกทั้งการย่ำของเป็ดก็จะเป็นการกระตุ้นให้ต้นข้าวออกรากเพิ่มและยึดเหนี่ยวให้ลำต้นแข็งแรง เมล็ดข้าวไม่ลีบ ไม่มีปัญหาข้าวล้ม              ตลอดจนไม่
                   นายประเวศ ประพันธ์วงศ์ บ้านเลขที่ 77/2 ม.8 บ้านโคกสยา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส             มีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 3 คน เป็นชาย 2 หญิง 1 แรงงานในครัวเรือน 2 คน มีพื้นที่ในการทำการเพาะเห็ด และอื่นๆ รวมทั้งหมด 3 ไร่             สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ มีต้นไม้และหญ้าขึ้นเต็มพื้นที่ ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เข้าไปปรับปรุงพื้นที่ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และเกษตรกรได้สร้างโรงเรือนสำหรับใช้ในกิจกรรมการเพาะเห็ด  มีศาลาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ เส้นทางคมนาคม เป็นถนนดินลูกรัง             การจัดการด้านการผลิต … อ่านเพิ่มเติม →
                     นายจรัลธาดา กรรณสูต ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ อดีตอธิบดีกรมประมงเปิดเผยถึงการเพาะขยายพันธุ์ปลาพันธุ์ต่างประเทศราคาแพงใน “โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ” ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่            ในโอกาสที่นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการเมื่อวันก่อนว่า            ขณะนี้ที่โครงการฯ มีการเพาะขยายพันธุ์อยู่ 2 ชนิด คือ ปลาเรนโบว์เทราต์ และปลาสเตอร์เจียน            ซึ่งปลาเรนโบว์เทราต์ ถือว่าประสบความสำเร็จแล
น.ส.ทิฆัมพร บุญมาก            จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มต่ำน้ำขังตลอดปีและมีสภาพเป็น ดินพรุ  เมื่อระบายน้ำออกจะแปรสภาพเป็นกรด ทำให้เพาะปลูกไม่ได้ผล ส่งผลให้ราษฎรประสบกับความเดือดร้อน           เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบและเสด็จไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ดังกล่าว  จึงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขด้วยการปรับปรุงดินพรุ ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่             พร้อมกับมีพระราชกระแสรับสั่งให้พิจารณาพื้นที่ดินพรุและพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น จึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ที่ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวั
          คุณวิทยา นาระต๊ะ เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ แห่งตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่           จากที่เคยใช้สารเคมีในการปลูก แต่เมื่อเริ่มเกิดโรคระบาดขึ้น           วิทยา เป็นคนแรกๆที่เริ่มเห็นปัญหา           และหันกลับมาใช้วิถีเกษตรอินทรีย์ปลูกสตรอว์เบอร์รี่           และพื้นที่แห่งนี้ขึ้นชื่อว่าปลูกสตรอเบอร์รี่อร่อยที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย. …………………………………………. ขอขอบคุณรายการหอมแผ่นดิน
ร.ร.คลองบ้านระกาศ แหล่งเรียนรู้ ‘เศรษฐกิจพอเพียง’         ทันทีที่ผู้เข้าชมเดินผ่านพ้นธรณีประตูทางเข้าแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนคลองบ้านระกาศ ถึงแผ่นป้ายไวนิล บ่งบอกเนื้อในของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งทำด้วยกรอบไผ่ตงอย่างเรียบง่ายตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้า จะได้ยินเสียงของดีเจโต นักจัดรายการวิทยุแห่งลุ่มน้ำบางประกงผู้ไม่เคยเห็นแหล่งเรียนรู้แห่งนี้มาก่อน แต่ขอมีส่วนร่วมช่วยบรรยาย (อ่าน) ด้วยท่วงทำนองแห่งน้ำเสียงอบ่างมืออาชีพว่า…         “เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 และตรัสซ้ำเมื่อปี 2541
โดย วรัทยา ไชยลังกา            การดำรงชีวิตในปัจจุบันนั้นเต็มไปด้วยการแข่งขัน ไม่เว้นแม้อาชีพเกษตรกรรม แต่ด้วยพระราชดำรัสของในหลวงที่ทรงมอบแนวคิดการดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง จึงทำให้ “ลุงวัฒน์ สมบัติ” เกษตรกร อ.สูงเม่น จ.แพร่ มีกำลังใจที่จะต่อสู้โดยหันทำเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่เลี้ยงครอบครัว             ลุงวัฒน์ ในวัย 56 ปี เล่าว่า เป็นคนสูงเม่นโดยกำเนิด พักอาศัยอยู่ที่ 198 หมู่ 7 ต.ดอนมูล ยึดอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 10 ไร่ ใช้ปลูกข้าว แต่ผลผลิตในแต่ละปีได้ไม่มากนัก เพราะต้องเจอปัญหาแมลงและโรครุมเร้า จึงทำให้รายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัว ขณะที่ราย
          นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 เปิดเผยถึงผลการประเมินโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ของผู้ผ่านการอบรมตามโครงการฯ ปี 54 จำนวน 1,000 คน  ว่า ร้อยละ 70 มีความพึงพอใจในระดับมาก และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ช่วยเพิ่ม ขีดความสามารถและโอกาสด้านการผลิตได้ ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรมีการนำเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติแล้วและเห็นว่าสิ่งแวดล้อมในแปลง เกษตรดีขึ้นมากถึงร้อยละ 66 และมีการนำความรู้ไปดำเนินงานต่อประมาณ ร้อยละ 55  ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนที่ต่อเนื่อง หรือถ่ายทอดให้กับผู้อื่น ได้ ที่ผ่านมา โครงการฯ ดำเนินมาตั้งแต่ปี 51 ช่วยให้เกษตรกร
                      ท่ามกลางขุนเขาที่ล้อมรอบบนเนื้อที่ 147 ไร่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ บ้านแม่ตุงติง อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ ที่นี่เสมือนประหนึ่งศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในหมู่บ้าน             นายเกียรติพันธุ์ แสงดำกุล หัวหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง กล่าวถึงที่มาโครงการนี้ว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทรงเยี่ยมราษฎรที่ป่าต้นน้ำบ้านแม่ตุงติง พระองค์ท่านมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่าง เพื่อให้ราษฎรได้ฝึกอาชีพ ทอผ้า ทำการเกษตร ปศุสัตว์ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม งานจักสานและแกะสลัก โดยใ
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชมรมคนรักในหลวงในจังหวัดต่าง ๆ 1. หลักการและเหตุผล             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปรียบเสมือนการสร้างรากฐานแห่งความยั่งยืนในระยะยาว เพื่อปลูกฝังให้คนไทยมีสติรู้ตัวมีปัญญารู้คิด ในการดำเนินชีวิตเพื่อความอยู่รอดในท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมไทย ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงค้นหาวิธีการต่าง ๆภายใต้แนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในการแก้ไข และ บรรเทาปัญหาให้แก่ราษฎร เพื่อต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู
Page 20 of 29« First...«1819202122»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved