สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่           ครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆ อยู่เป็นเนืองนิจ            ทรงรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน ชีวิตความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดนราธิวาส            นัยหนึ่งเพื่อเป็นแหล่
          กรมพัฒนาที่ดินได้ตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินรูปแบบต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ ซึ่งในวันนี้มีตัวอย่างศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่มี นายธัญเทพ และ นางดารณี หมั่นมา เกษตรกร 2 สามีภรรยาเป็นผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้ฯ ที่แม้เพียงจะเข้ามาอยู่ในศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ได้ไม่กี่เดือนแต่ก็สามารถพบกับชีวิตที่มีความสุขจนไม่คิดจะเปลี่ยน ใจไปจากการทำเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              ธัญเทพ เล
ภูมิหลัง ทองมา เปรียบยิ่ง เป็นบุตรชายคนโต จากพี่น้อง ๗ คน ของพ่อดิน และแม่ลุน เปรียบยิ่ง ปัจจุบันอายุ ๕๐ ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่ บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโดนเลงใต้ ต.ทมอ อ.ปราสาท จ. สุรินทร์ หลังจบการศึกษาภาคบังคับในสมัยนั้น ทองมาก็ได้ออกมาช่วยครอบครัวทำนาและใช้วิถีชีวิตชนบทมาตั้งแต่บัดนั้น จวบจนย่างเข้าวัยหนุ่ม อายุได้ ๒๒ ปี ทองมาเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็น “นายฮ้อย” ค้าควายอยู่ที่จังหวัดชลบุรี แต่ทำได้เพียง ๑ ปี ก็ย้อนกลับมาสู่วิถีชีวิตแบบเดิม พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้ สมรสกับนางประสพ … อ่านเพิ่มเติม →
            “ให้ดำเนินการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และการทำมาหากินของราษฎรควบคู่ไปกับการพัฒนา และฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกทั้ง โดยเน้น การบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่”               ความเป็นมา : โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บนเนื้อที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม จำนวน ๒๐,๖๒๕ ไร่ ตำบลสมเด็จเจริญ กิ่งอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และการทำมาหากินของราษฎรควบคู่ไปกับ การพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โดยทรงเน้
… คนที่ไปดูก็เห็นได้ว่า เริ่มต้นด้วยไม่มีอะไรเลย แต่ว่าต่อมาภายในวันเดียว ทุกคนที่อยู่ในท้องที่นั้น ก็เข้าใจว่าต้องช่วยกัน และยิ่งในสมัยนี้ ในระยะนี้เราต้องร่วมมือกันทำ เพราะว่าถ้าไม่มีการร่วมมือกัน ก็ไม่ก้าวหน้า ไม่มีความก้าวหน้า ฉะนั้น การที่ท่านได้ทำแล้วมีความก้าวหน้านี้เป็นสิ่งที่ดีมาก หลักการ ก็อยู่ที่ทุกคนต้องช่วยกันเสียสละ เพื่อให้กิจการในท้องที่ก้าวหน้าไปด้วยดี ก้าวหน้าได้อย่างไรก็ด้วยการ ช่วยเหลือกัน แต่ก่อนนั้นเคยเห็นว่ากิจการที่ทำมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งทำ แล้วก็ทำให้ก้าวหน้า แต่อันนี้มัน ไม่ใช่กลุ่มหนึ่ง มันทั้งหมดร่วมกันทำ และก็มีความก้าวหน้าแน่นอน อ
“ก้าวนี้แม้ก้าวช้า แต่ก้าวหน้าอย่างมั่นคง ก้าวนี้แม้ไม่ตรง วันหน้าคงจะงดงาม” พ่อสุนัน มิทะลา ข้อมูลส่วนตัว พ่อสุนัน  มิทะลา  เกิด วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2508  บ้านเลขที่ 119 /4 บ้านโนนตูม ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  46120  บิดาชื่อนายชา มิทะลา  มารดาชื่อ นางร้อย มิทะลา  อาชีพ   ทำนา  สมรสกับ  นางสมร  แก้วกล้า มีบุตรหญิง  1  คน   เบอร์โทร 087-8529895 การศึกษา    -  … อ่านเพิ่มเติม →
การทำการเกษตรในยุคปัจจุบันเกษตรกรต้องซื้อปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมี สังเคราะห์เพื่อใช้ในการเพาะปลูก ทั้ง ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ฮอร์โมนเร่งผลผลิต ฯลฯ ซึ่งต้องมีการลงทุนต่อไร่สูงและต้องใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนเรื้อรัง มีหนี้สินล้นพ้นตัว และสุขภาพทรุดโทรมจากการใช้สารเคมี ดังนั้น เกษตรอินทรีย์จึงเป็นหนทางของการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ดังเช่น พุฒิพงษ์ นันโท เกษตรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำนัน พุฒิพงษ์ เล่าว่า หลังจากเรียนจบได้ไปทำงานที่กร
  นางทิวาพร ศรีวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม           ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี อีกหนึ่งความสำเร็จของหญิงแกร่งที่พยายามพลิกฟื้นผืนดินและสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองได้ ตามแบบฉบับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฟ้นภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของชาวบ้านและบุคคลทั่วไป          การเลี้ยงหมูหลุม โดยการขุดหลุมแล้วใส่แกลบ รำหรือขี้เลื่อย ใบไม้ แทนพื้นซีเมนต์ เมื่อถ่ายมูลและปัสสาวะ ก็จะใช้น้ำหมักชีวภาพ ผสมน้ำราด ทุก 2-3 วันต่อครั้ง เพื่อช่วยดับกลิ่น และย่อยสลายมูลจนไม
             นางจำปี กลางบน สมาชิกทอผ้ายกเมืองนครศรีธรรมราช ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เล่าว่า            เมื่อก่อนชาวบ้านมีความลำบากมาก ไม่มีถนนหนทางใช้สัญจรไปมา ผู้ชายต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ส่วนผู้หญิงต้องอยู่เฝ้าบ้าน            เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านเนินธัมมัง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2536 พระองค์ทรงมองเห็นถึงความลำบากของประชาชน ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้น                         พระองค์รับสั่งให้หาคนมาทอผ้า ก็หาได้ 11 คน ตนได้เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ พระองค์ท่านในวันนั้นด้วย เมื่อมีโคร
                                  ลุงนิล หรือ สมบูรณ์ ศรีสุบัติ  อดีตชายเจ้าของสวนทุเรียนเชิงเดี่ยว ผู้ค้นพบว่า เงิน ความร่ำรวย ความโลภ ไม่สามารถตอบโจทย์แห่งความสุขที่แท้จริงได้ แต่ความสุขที่แท้ ชีวิตที่มีความหมาย ความมั่งคั่งที่แท้จริง ล้วนมาจากการให้และแบ่งปัน โปรดติดตามตอนต่อไป…………
Page 20 of 28« First...«1819202122»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved