นายจรัลธาดา กรรณสูต ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ อดีตอธิบดีกรมประมงเปิดเผยถึงการเพาะขยายพันธุ์ปลาพันธุ์ต่างประเทศราคาแพงใน “โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ” ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่            ในโอกาสที่นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการเมื่อวันก่อนว่า            ขณะนี้ที่โครงการฯ มีการเพาะขยายพันธุ์อยู่ 2 ชนิด คือ ปลาเรนโบว์เทราต์ และปลาสเตอร์เจียน            ซึ่งปลาเรนโบว์เทราต์ ถือว่าประสบความสำเร็จแล
น.ส.ทิฆัมพร บุญมาก            จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มต่ำน้ำขังตลอดปีและมีสภาพเป็น ดินพรุ  เมื่อระบายน้ำออกจะแปรสภาพเป็นกรด ทำให้เพาะปลูกไม่ได้ผล ส่งผลให้ราษฎรประสบกับความเดือดร้อน           เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบและเสด็จไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ดังกล่าว  จึงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขด้วยการปรับปรุงดินพรุ ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่             พร้อมกับมีพระราชกระแสรับสั่งให้พิจารณาพื้นที่ดินพรุและพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น จึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ที่ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวั
          คุณวิทยา นาระต๊ะ เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ แห่งตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่           จากที่เคยใช้สารเคมีในการปลูก แต่เมื่อเริ่มเกิดโรคระบาดขึ้น           วิทยา เป็นคนแรกๆที่เริ่มเห็นปัญหา           และหันกลับมาใช้วิถีเกษตรอินทรีย์ปลูกสตรอว์เบอร์รี่           และพื้นที่แห่งนี้ขึ้นชื่อว่าปลูกสตรอเบอร์รี่อร่อยที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย. …………………………………………. ขอขอบคุณรายการหอมแผ่นดิน
ร.ร.คลองบ้านระกาศ แหล่งเรียนรู้ ‘เศรษฐกิจพอเพียง’         ทันทีที่ผู้เข้าชมเดินผ่านพ้นธรณีประตูทางเข้าแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนคลองบ้านระกาศ ถึงแผ่นป้ายไวนิล บ่งบอกเนื้อในของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งทำด้วยกรอบไผ่ตงอย่างเรียบง่ายตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้า จะได้ยินเสียงของดีเจโต นักจัดรายการวิทยุแห่งลุ่มน้ำบางประกงผู้ไม่เคยเห็นแหล่งเรียนรู้แห่งนี้มาก่อน แต่ขอมีส่วนร่วมช่วยบรรยาย (อ่าน) ด้วยท่วงทำนองแห่งน้ำเสียงอบ่างมืออาชีพว่า…         “เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 และตรัสซ้ำเมื่อปี 2541
          นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 เปิดเผยถึงผลการประเมินโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ของผู้ผ่านการอบรมตามโครงการฯ ปี 54 จำนวน 1,000 คน  ว่า ร้อยละ 70 มีความพึงพอใจในระดับมาก และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ช่วยเพิ่ม ขีดความสามารถและโอกาสด้านการผลิตได้ ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรมีการนำเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติแล้วและเห็นว่าสิ่งแวดล้อมในแปลง เกษตรดีขึ้นมากถึงร้อยละ 66 และมีการนำความรู้ไปดำเนินงานต่อประมาณ ร้อยละ 55  ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนที่ต่อเนื่อง หรือถ่ายทอดให้กับผู้อื่น ได้ ที่ผ่านมา โครงการฯ ดำเนินมาตั้งแต่ปี 51 ช่วยให้เกษตรกร
                      ท่ามกลางขุนเขาที่ล้อมรอบบนเนื้อที่ 147 ไร่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ บ้านแม่ตุงติง อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ ที่นี่เสมือนประหนึ่งศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในหมู่บ้าน             นายเกียรติพันธุ์ แสงดำกุล หัวหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง กล่าวถึงที่มาโครงการนี้ว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทรงเยี่ยมราษฎรที่ป่าต้นน้ำบ้านแม่ตุงติง พระองค์ท่านมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่าง เพื่อให้ราษฎรได้ฝึกอาชีพ ทอผ้า ทำการเกษตร ปศุสัตว์ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม งานจักสานและแกะสลัก โดยใ
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชมรมคนรักในหลวงในจังหวัดต่าง ๆ 1. หลักการและเหตุผล             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปรียบเสมือนการสร้างรากฐานแห่งความยั่งยืนในระยะยาว เพื่อปลูกฝังให้คนไทยมีสติรู้ตัวมีปัญญารู้คิด ในการดำเนินชีวิตเพื่อความอยู่รอดในท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมไทย ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงค้นหาวิธีการต่าง ๆภายใต้แนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในการแก้ไข และ บรรเทาปัญหาให้แก่ราษฎร เพื่อต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู
ปั้มน้ำที่ใช้เป็นปั้มน้ำแบบลูกสูบ ครับ.     ปั้มชนิดอื่นยังไม่ทดลองใช้ จะวางที่ต่างระดับหรือระดับเดียวกันก็ได้ ก็อกหรือวาวล์ ที่ใช้เป็นชนิดเดียวกันกับที่ใช้กับปั้มอัตโนมัติ   หาซื้อตามร้านที่ขายอุปกรณ์การเกษตรทั่วไป.  สายยางเพื่อทำท่อก็ขนาด 3 หุน หรือ 4 หุนก็ได้ ต่อเข้าอย่างนี้แหละครับ. เปลี่ยนจากฝาปิดทางน้ำเข้า เป็นวาวว์น้ำ  แล้วต่อสายยางไปดูดจากถังน้ำอีเอ็มหรือปุ๋ย   หรืออะไรก็ได้ที่เป็นน้ำ ยกเว้นใครมีภรรยาชื่อน้ำห้ามดูด หรือดูดได้ เอ๊ะ สงสัย.ฮ่าา เปลี่ยนเสร็จหน้าตาก็เป็นอย่างนี้แหละครับ เมื่อเครื่องทำงานหากเป็นถังปุ๋ยขนาดใหญ่ จะเปิดวาวล์คราเดียว 90 องศา หรือ 45 หรือ 60 อง
            สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่           ครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆ อยู่เป็นเนืองนิจ            ทรงรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน ชีวิตความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดนราธิวาส            นัยหนึ่งเพื่อเป็นแหล่
          กรมพัฒนาที่ดินได้ตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินรูปแบบต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ ซึ่งในวันนี้มีตัวอย่างศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่มี นายธัญเทพ และ นางดารณี หมั่นมา เกษตรกร 2 สามีภรรยาเป็นผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้ฯ ที่แม้เพียงจะเข้ามาอยู่ในศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ได้ไม่กี่เดือนแต่ก็สามารถพบกับชีวิตที่มีความสุขจนไม่คิดจะเปลี่ยน ใจไปจากการทำเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              ธัญเทพ เล
Page 20 of 28« First...«1819202122»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved