การผลิตผ้าไหมให้มีคุณภาพ ต้องใช้เส้นไหมที่มีคุณภาพดี ผ้าไหมที่ทอออกมาจึงจะมีคุณภาพและสวยงามตามที่ต้องการ ซึ่งการได้มาซึ่งเส้นไหมที่มีคุณภาพนั้น ต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนการสาวไหมเป็นสำคัญ          ดังนั้นการใช้เทคนิคการสาวไหมและเครื่องสาวไหมที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมที่ให้ได้ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพจึงเป็นเรื่องจำเป็น          จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีแนวโน้มลดลงทุกปี กรมหม่อนไหม ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง           นอกจากจะส่งเสริมและอนุรักษ์อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รวมถึงการทอผ้าไหมไทยให้มีความยั่ง
      นายปิยะวัฒน์ พรหมรักษา หัวหน้าโครงการวิจัยหญ้าทะเลและหอยชักตีน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์ฯ ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และศูนย์พัฒนาวิจัยประมงชายฝั่งจังหวัดกระบี่ ทำการวิจัยเรื่องหญ้าทะเลและหอยชักตีน ในพื้นที่เกาะศรีบอยา ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่       โดยการปลูกหญ้าทะเล ใน 2 รูปแบบ  คือการเก็บเมล็ดจากพื้นที่ธรรมชาติมาทำการเพาะเลี้ยง แล้วก็นำไปปลูกในพื้นที่ธรรมชาติ ที่เหมาะสม และวิธีการแยกกอโดยแยกต้นพันธุ์จากธรรมชาติ มาอนุบาลพักฟื้น ในศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล        โดยชุ
           ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ถือเป็นปัญหาสำคัญที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกำลังเผชิญและต้องต่อสู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งราคาปุ๋ยเคมี สารเคมีทางการเกษตร รวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตร ราคาน้ำมัน และค่าจ้างแรงงาน            จากปัญหาดังกล่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สร้าง ’โรงเรียนเกษตรกร” หรือ ’โรงเรียนชาวนา” เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับชาวนาที่ต้องการปรับลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ต่ำลง            ซึ่งจะทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่รอดได้ในภาวะแข่งขันสูง             นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตร
  โดย มนูญ มุ่งชู           นับเป็นอีกก้าวของ “ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ที่มี “สวัสดิ์ สมสะอาด” เป็นผู้อำนวยการ           ประสบความสำเร็จในการเพาะเห็ดระโงกเป็นแห่งแรกของประเทศไทย หลังได้ศึกษาวิจัยมานาน โดยทีมงานส่วนวิชาการป่าไม้ ซึ่งมี กฤษชนะ นิสสะ ในฐานะหัวหน้าทีม           โดยยึดตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ส่วนวิชาการป่าไม้ในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าได้โดยไม่ทำลายป่าเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียว           ในขณะที่วิถีชีวิตชาวอีสานดำรง
วิกฤตมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายมหาศาลประเมินค่าไม่ได้ในหลายๆ พื้นที่ เช่นเดียวกับชุมชนบ้านดักคะนน ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ซึ่งอดีตไม่เคยถูกน้ำท่วม แต่มหานทีครั้งที่ผ่านมาทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นทะเลสาบอันกว้างใหญ่ น้ำสร้างความเสียหายให้ชาวบ้านที่นี่ แต่ขณะเดียวกันได้ชำระล้างและปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิถีชีวิตเดิมๆ ให้ดีขึ้นด้วย คิดในทางสร้างสรรค์เป็นโอกาสดีในการเริ่มต้นวิถีชีวิตใหม่ ด้วยการ คิดถึงแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พึ่งพาตัวเอง ใช้ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้คน ในชุมชนเข้มแ
โดย…ภาวดี ชุปวา      จากปัญหาการระบาดของโรคอีเอ็มเอส (EMS : Early Mortality Syndrome) ในกุ้ง หรือโรคกุ้งตายด่วนมาตั้งแต่ปี 2555 ที่สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมอย่างใหญ่หลวงในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด หรือ ซีพีเอฟ ซึ่งเป็นผู้นำในการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร ประมง ปศุสัตว์      ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยระบบ “ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ” เทคโนโลยีไบโอซีเคียว ซิสเต็ม ( Biosecure system) นำมาใช้ใน “ฟาร์มร้อยเพชร” ที่หมู่ 6 ต.ปราณีต อ.เขาสมิง จ. ตราด ครบวงจร ทำให้สามารถป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย … อ่านเพิ่มเติม →
          ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตำบลทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง มีนายอ๋า พรมไธสง เป็นหมอดินอาสาประจำศูนย์ฯ ซึ่งหมอดินอาสาผู้นี้ได้เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องการพลิกฟื้นพื้นที่ทิ้งร้างให้สามารถนำกลับมาทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการนำความรู้จากการเป็นหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ จนได้รับการยอมรับจากเกษตรกรและคนในชุมชน…          ก่อนจะมาเป็นเกษตรกรเคยทำประมงมาก่อน ต่อมาได้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกับสำนักสงฆ
         “ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานชุมชนหัวไผ่” อ.เมือง จงสิงห์บุรี แห่งนี้หวังให้นักเรียนและชุมชนเห็นคุณค่ากระตุ้นสำนึกที่จะเรียนรู้ และนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งชาวชุมชนทั้งของเยาวชนให้ดีขึ้น ซึ่งแนวทางการดำเนินงานทั้งหมด เกิดจากการรวบรวมและสืบค้นข้อมูลที่มารวมไว้ในโรงเรียน ปราชญ์ชาวบ้าน แล้วนำมาขยายผลต่อยอดจนสามารถจัดเป็นศูนย์รวมเพื่อนำองค์ความรู้กลับไปให้ชุมชนและผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ต่อไป           “รู้สึกดีมาก พื้นที่นี้ชาวบ้านมีอาชีพที่ไม่เข็มแข็งนัก ทำน
โดย ดลมนัส กาเจ        หากดูข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่า การผลิตมันสำปะหลังในประเทศไทยฤดูกาลเพาะปลูกปี 21555/2556 ในพื้นที่  7.911 ล้านไร่ ได้ผลผลิต 28.28 ล้านตัน ในปี 2557 คาดว่าจะได้ผลผลิต 28.75 ล้านตันจากพื้นที่ปลูก 7.98 ล้านไร่ เฉลี่ยได้ผลผลิตไร่ละ 3.5 ตัน        แต่สำหรับมันสำปะหลังที่ปลูกในไร่ “สวนเขาใหญ่ เอฟเวอร์กรีน” ตั้งที่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ของ “นิรันดิ์ชัย เกษบึงกาฬ” หรืออาจารย์น้อย ใช้กรรมวิธีระบบน้ำหยด ใช้ฮอร์โมนอาหารเสริม สามารถได้ผลผลิตถึงไร่ละ 30 ตัน … อ่านเพิ่มเติม →
       โครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พสกนิกรได้น้อมนำไปปรับใช้ในที่นาและชีวิตประจำวันทั่วประเทศ ส่งผลให้การทำงานประสบความสำเร็จ ครอบครัวอบอุ่น อยู่อย่างมีความสุข อย่างเช่น หมู่บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 2 ต.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มี 100 หลังเรือน ประชากร 800 คน ส่วนใหญ่ยังยึดอาชีพทำนาปลูกข้าวปีละ 1 ครั้ง จากนั้นก็ว่างงาน ต้องแยกย้ายกันไปทำงานในต่างพื้นที่เพื่อหาเงินมาเป็นทุนในการทำนาปลูกข้าวในปีต่อไป และเป็นอย่างนี้มาหลายชั่วอายุคน         แต่ทว่าในปัจจุบัน ชาวบ้านหาดทรายมูลไม่ต้องเดินทางไปหางานทำในต่างถิ่นกันอ
Page 20 of 31« First...«1819202122»...Last »
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved