ความจริงแล้วการมีอายุ ๖๐ ปี ถือว่ายังคงทำประโยชน์ได้ต่อไปอีกนาน เพียงแต่มีบางรายเท่านั้นที่รู้สึกว่าตัวเองหมดความสำคัญเพราะต้องหยุดทำงานประจำ            ขณะเดียวกัน ถ้ามีการคิดวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อน ด้วยการหากิจกรรมที่ถนัด รัก ชอบ มีขนาดเล็ก ไม่ยุ่งยาก หรือพิจารณาดูว่าเหมาะกับวัยแล้วทำไปพร้อมๆ กัน การก้าวผ่านวัยเพียงแค่ ๖๐ ปี ดูจะไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองแก่หมดคุณค่า             อย่าง คุณเสนอ นราพล (พ่อ) ได้ชักชวน คุณรัฐพงษ์ นราพล (ลูก) มาทำสวนเกษตรผสมผสานกันที่บ้านเลขที่ ๑๕๕ บ้านบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ             คุณเสนอ มีอาชีพทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง แล้วมีแผนว่าจะวางมือในเวลาอีกไม่นาน ดังนั้น จึงตั้งใจว่าจะส่งมอบอาชีพนี้ต่อให...

พื้นที่ทุรกันดารตามขุนเขาภาคเหนือในช่วงที่ผ่านมา ราษฎรต้องบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อหาที่ทำกินใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และทุกฤดูการเพาะปลูก เพราะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ซึ่งต้องเป็นไปแบบเลื่อนลอยสลับกันไปมาตามแต่ความสมบูรณ์ของพื้นที่ และจากการบุกรุกทำลายป่าไม้ดังกล่าว ที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่สำคัญของพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อนานเข้าก็ยังผลให้เกิดความแห้งแล้งในพื้นที่ สภาพแวดล้อมถูกทำลาย ราษฎรที่ประสบปัญหาอยู่แล้วก็ยิ่งได้รับปัญหาพอกพูนมากขึ้น การแก้ไขปัญหา จึงต้องอาศัยศาสตร์ที่ค่อนข้างซับซ้อน และอย่างมองเห็นปัญหาที่แท้จริง จากการเสด็จพระราชดำเนินในพื้น
ตามมาดูการ "ปลูกคะน้าอินทรีย์" ที่ "ฟาร์มผักและศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ" ที่สวนลุงเครา (สมศักดิ์ จุ้ยนาม) อยู่ในเขต อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี อยู่ในพื้นที่ปลูก 7 ไร่ โดยยกร่องเป็นขนัดยาว 100 เมตร เมื่อปรับดินบำรุงดินด้วยปุ๋ยขี้ไส้เดือน เอาฟางคลุม รดน้ำให้ชุ่มทิ้งไว้ 1 คืน รุ่งขึ้นเช้าก็นำเมล็ดหว่าน การหว่านเมล็ดคะน้าต้องใช้ความชำนาญโดยจะต้องค่อย ๆ โรยอย่างสม่ำเสมอ ในพื้นที่ 100 ตารางวา หรือ 400 ตารางเมตร ใช้เมล็ดคะน้าหว่านเพียง 1 กิโลกรัม หลังจากนั้น 15 วัน คะน้าจะงอกแตกใบคู่มีต้นพร้อมที่จะเติบโต เกษตรกรต้องถอนหญ้าในแปลงออกพร้อมปรับแต่งความห่างของต้นค
          เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ ๙ เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาตนและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์           หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ              คุณเชิดชัย จิณะแสน เกษตรกรชาวศรีสะเกษที่อดีตเคย
นางศิริวรรณ เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงมะม่วงน้ำดอกไม้ของ นายเฉลิมชัย เชาวลิต ณ บ้านพลี หมู่ที่ 6 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันก่อน โดยแปลงเกษตรดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการไร่นาสวนผสมจากกรมพัฒนาที่ดินในปี 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในแปลงมีการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ จากการสนับสนุนของกรมพัฒนาที่ดินในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการเพาะปลูก อาทิ สารเร่งซุปเปอร์ พด. เมล็ดพันธ์ุปอเทืองเพื่อปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด การนำปอเทืองมาปลูกเพื่อฟื้นฟูสภาพดินให้กลับมาสมบูรณ์นั้นจะช่วยให้เกษตรกรสามารถทำการเกษต
        จากแนวโน้มการเติบโตของตลาดสินค้าอินทรีย์ที่มีแต่จะเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ คำว่า อินทรีย์ หรือ ออร์แกนิก (Organic) ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดกันอย่างแพร่หลาย สำหรับบ้านเรามีสินค้าที่เรียกตัวเองว่าเป็นอินทรีย์มากมายจนผู้บริโภคสับสน           จึงมีคำถามตามมาว่า…อินทรีย์ หรือ ออร์แกนิก (Organic) ที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร? แล้วใช้อะไรเป็นตัวตัดสิน? เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจหรือเชื่อมั่นได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม โดยธรรมชาติการผลิตสินค้าเกษตรของแต่ละแห่งทั่วโลกมีความต่างกันโดยสิ้นเชิง ทั้งสภาพพื้นที่ ปัจจัยการผลิตหรือแม้วิธีและกระบวนการ ฉะนั้น คงไม่ง่ายหากสินค้
Page 1 of 4612345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved