ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๓๐ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๓๑ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๓๒ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๓๓ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๓๔ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๓๕ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๓๖ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๓๗ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๓๘ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๓๙ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๔๐ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๔๑ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๔๒ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๔๓ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๔๔ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๔๕ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๔๖ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๔๗ หมายเหตุ : ในปีพ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่มีส.ค.ส.พระราชทาน เนื่องด้วยเกิดเหตุภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิเข้าชายฝังทะเลอันดามันของไทย ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๔๙ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๕๐ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๕๑ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๕๒ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๕๓ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๕๔ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๕๕ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๕๖ ส.ค.ส. พระราชทาน ๒๕๕๗ เมื่อวันท...

ด้วยความสนพระราชหฤทัยส่วนพระองค์ผนวกรวมกับพระอัจฉริยภาพ ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นเลิศทางด้านศิลปะทุกแขนง เนื่องในวโรกาสวันขึ้นปีใหม่ของทุกๆ ปี พสกนิกรชาวไทยต่างก็ได้รับพระราชทานพรปีใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านทางสื่อโทรทัศน์ช่องต่างๆ และยังมี ส.ค.ส. ที่พระองค์ทรงออกแบบและประดิษฐ์ขึ้นเองด้วยคอมพิวเตอร์พระราชทานให้ประชาชนชาวไทยซึ่งสิ่งนี้เองที่ทำให้เราทุกคนสามารถสัมผัสถึงประปรีชาสามารถด้านศิลปะของพระองค์ แต่น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้รับรู้ถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปกรรมในด้านจิตรกรรมที่พระองค์ทรงเชี่ยวชาญมิยิ่งหย่อนไปกว่าพระอัจฉ
การถ่ายภาพเป็นศิลปะอีกสาขาหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยอย่างจริงจังมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าในสมัยก่อนนั้น อุปกรณ์การถ่ายภาพต่างๆ ยังไม่ทันสมัยอย่างในปัจจุบันนี้ แต่พระองค์ก็ทรงศึกษา และฝึกด้วยพระองค์เอง จนทรงเป็นนักถ่ายรูปผู้มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น กล้องธรรมดาหรือกล้องถ่ายภาพยนตร์ ได้เริ่มทรงกล้องถ่ายภาพคู่พระหัตถ์ และ ทรงใช้ฟิล์มตั้งแต่ขนาด ๑๓๕ จนถึงขนาด ๑๒๐ และขนาดพิเศษ กล้องถ่ายภาพที่ทรงใช้ในระยะเริ่มแรกเป็นกล้องที่ไม่มีเครื่องวัดแสงในตัว จึงต้องใช้พระราชวิจารณญาณอย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วน พร้อมทั้งพ
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved