ชุมชนพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ครบ 70 ปี “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีมานานกว่า 4 ทศวรรษ และเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนทั่วโลกแล้วว่า หลักปรัชญานี้กลายเป็นหลักพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน ดั่งที่องค์กรระดับโลกอย่าง“สหประชาชาติ” ได้ประกาศให้เป็นทิศทางการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน จะเน้นการเจริญเติบโตอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไป ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปรัชญานี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และได้มีการต่อยอดน้อมนำไปปฏิบัติแต่ยังไม่บรรลุผลเต็มที่ ในวันเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระราชกรณีก...

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved