“..การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ ให้เขาใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่าง แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ำ และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วยโดยรับน้ำฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ 4 คือสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ..” พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      จากพระราชดำรัสดังกล่าว หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำไปส่งเสริมให้เกษตรกร เช่นเดียวกับ กรมพัฒนาที่ดิน ที่ได้นำแนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ไปส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ ทำเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรได้เข้ามาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ขอ
        เขื่อนจุฬาภรณ์ ซึ่งมีชื่อเรียกในสมัยก่อสร้างว่า “โครงการน้ำพรม” เป็นโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างปิดกั้นลำน้ำพรมบนเทือกเขาขุนพาย บริเวณที่เรียกว่าภูหยวก ในท้องที่ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ       เมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ทางตอนล่างของเขื่อนจะมีอาชีพการเกษตรด้วยการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์      ทุกปีเมื่อถึงช่วงฤดูแล้งจะมีปัญหาเรื่องไฟป่าเพราะมีการจัดการพื้นที่เพื่อการปลูกข้าวโพดของเกษตรกร เป็นผลให้พื้นที่เสียหายต่อเนื่องทุกปี ต่อมาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปรณรงค์เพื่อแก้ไข
      นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานของดีชายแดนใต้ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดจัดงาน ของดีชายแดนใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด “พระบารมีแผ่ไพศาล หลั่งสายธารสู่ชายแดนใต้” ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สามารถขยายผล และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางเข้าถึงทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ
           สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน “โครงการอบรม-สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารสถานศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ สำหรับพัฒนาการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสกลนครขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗        โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเป
     นางสายหยุด เพ็ชรสุข นักวิทยา ศาสตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. และคณะ จาก กปร. ที่มาร่วมพิธีเปิดงาน ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  เมื่อวันก่อน         นางสายหยุดเปิดเผยว่า โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริรุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2  จัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส นั้น มีเยาวชนซึ่งเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
       นางสาวรัศมี นาบำรุง นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขาธิการกลุ่มรามฯ รักษ์ป่า เปิดเผยในระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างฝายถวายในหลวงภายใต้โครงการ “รามฯ รักษ์ป่า ร่วมใจอาสา สร้างฝายถวายในหลวง” ณ วนอุทยานถ้ำเขาวง หมู่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ว่า ทางกลุ่มฯ ได้นำเงินรางวัลที่ได้รับจากการประกวดโครงการเยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ  ซึ่งได้รับจากการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 3 ปี 2556        โดยได้รับมอบจาก นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เมื่อวันที่ 19
      นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางไปยังสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา ได้ร่วมดำนาข้าวกับข้าราชการ ประชาชน และเยาวชนในโครงการ ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขา       ตามโครงการ “ปลูกข้าวปลูกใจ ยุวชนชาวนาชาติพันธุ์รุ่นใหม่ รักข้าว” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 2557 โดยมีราษฎรในพื้นที่ตลอดจนเยาวชนลูกหลานชนเผ่าต่างๆ เข้าร่วมดำนาจำนวนมาก         พร้อมกันนี้ยังมีการนำวิธีการปลูกข้าวแบบโยนกล้าในรูปแบบนาโยนมาสาธิต เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่นำไปใช้ปลูกข้าว อันเป็นการลดต้นทุนด
        นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 นี้สำนักงาน กปร.จัดกิจกรรมในโครงการ “สื่ออาสา…สืบสานพระราชดำริ” ขึ้น      โดยนำสื่อมวลชนร่วมเรียนรู้และเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎร จนกระทั่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นำไปสู่การพัฒนาตนเอง องค์กร และประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติสืบต่อไปเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์      โดยคณะจะได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน 20 ปี ใต้ร่มพระบารมี ศูนย์พัฒนาการ
เสกสรร สิทธาคม       “…ประเทศชาติจะเจริญหรือเสื่อมลงได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสำคัญ…” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      “น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร  สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี”  คำขวัญจังหวัดจันทบุรี      จังหวัดจันทบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่หลายโครงการด้วยกันเฉกเช่นเดียวกับทุกจังหวัดในประเทศไทยที่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แผ่ไพศาลไปถึงโดยไม่มีกำแพงใดมาขวางกันได้มีโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
     นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานวัน “เกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557” ระหว่างวันที่ 22-31 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง พื้นที่จัดงาน รวม 3,500 ไร่      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย หน่วยราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมทางด้านการเกษตรที่เหมาะสมแก่เกษตรกร นิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป       งานวันเกษตรแห่งชาติครั้งนี้ ประกอบด้วยก
Page 8 of 37« First...«678910»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved