พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐยิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ได้เสด็จฯไปเยี่ยมเยียนราษฎรในทุก ๆ ภาคของประเทศอย่างสม่ำเสมอ ทรงรับทราบความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่ จากปัญหาทางด้านศักยภาพของทรัพยากรดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของดิน เช่น พื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน พื้นที่ดินทรายจัด พื้นที่ดินดาน และพื้นที่ดินพรุในภาคใต้ตอนล่าง           ทรงศึกษาถึงที่มาของสาเหตุและปัญหาวิธีการแก้ไขในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร ทั้งปัญหาที่มาจากสาเหตุธรรมชาติและปัญหาที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข
        ชั้นดินดาน หรือ ดินดาน หมายถึง ชั้นดินที่อัดตัวกันแน่นทึบหรือชั้นที่มีสารเชื่อมอนุภาคของดินมาจับตัวกันแน่นทึบและแข็งจนเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช การไหลซึมของน้ำและอากาศ       ลักษณะของดินดานมี 2 ชั้น คือ ชั้นดานเปราะซึ่งพบในดินทั่ว ๆ ไป เป็นชั้นดินดานที่มีความหนาแน่นสูงกว่าชั้นดินบนและล่าง มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ำ และชั้นดานแข็ง เป็นชั้นดินที่มีการเชื่อมตัวกันแน่นทึบและแข็ง เกิดขึ้นโดยการยึดเกาะกันระหว่างอนุภาคของเม็ดดินกับสารเชื่อมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในดิน        ดินดานเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะการปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มัน
      หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กปร. ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร.9 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ที่ได้พระราชทานพระราชดำริอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง       งาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9” ครั้งที่ 27 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน–10 ธันวาคม 2557 ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   … อ่านเพิ่มเติม →
       สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค จัดงาน “พาราไดซ์ พาร์ค สดุดีเทิดไท้องค์ราชัน ตามรอยพ่อ…วิถีพอเพียง” ในระหว่างวันที่ 3–7 ธันวาคม 2557 ณ รอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค        เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งนำสินค้าจากศูนย์ศึกษาทั้ง 6 แห่งมาจัดแสดง … อ่านเพิ่มเติม →
     นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร จะมีหน่วยงานที่ทำงานสนองพระราชดำริมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนนำผลงานมาจัดแสดง       หนึ่งในนั้นก็มีสำนักงาน กปร. ที่ทำหน้าที่สนองพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขประชาชน ได้นำผลงานที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นเรื่องราวในอดีต สู่ความสำเร็จในปัจจุบัน และอนาคตของประชาชนมาจัดแสดง เป็นงานของ “ในหลวง” ที่ได้สร้างความสุขให้แก่ประชาชนผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ        มีการ
      ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2557 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในปีงบ ประมาณ 2558 และปรับปรุงคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดำริ (สำนักงาน กปร.) นางสุวรรณา พาศิริ รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม        นางสุวรรณา พาศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื
       ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 4 ปี 2557 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี จะมีเยาวชนจากสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเข้าร่วมกิจกรรม        ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสถานที่จริงที่ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวตามสภาพภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต โดยได้ร่วมเรียนรู้การพัฒนาที่ถูกต้องในการที่นำไปขยายผลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป         มีการบรรยายพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการทรงงานด้านการพัฒนา
        โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำและโรงเรียนต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช โดยสำนักงานนโยบายและแผนการบริการจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) จัดกิจกรรมสัญจรเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำขึ้น         นางพรทิพย์ พรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลสำนักงานนโยบายและแผนการบริการจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ ประธานการจัดโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำและโรงเรียนต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        เปิดเ
      ที่วัดเกษตร บ้านป่าหวายนั่ง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง       พร้อมบรรยายเรื่อง พระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชน เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง       นอกจากนี้ ยังได้ไปเยี่ยมชมสวนเกษตรผสมผสานของนายทองแดง โท้หนู อายุ 51 ปี เกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในการแบ่งพื้นที่ 28 ไร่ ปลูกพืชชนิดต่างๆ พร้อมขุดบ่อเลี้ยงปลา และต่อท่อน้ำติดสปริงเก
          นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2557 ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดำริ สำนักงาน กปร. กรุงเทพมหานคร โดยมีหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รักษาการเลขาธิการ กปร. นายดนุชา สินธวานนท์ รักษาการรองเลขาธิการ กปร.  และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่งพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 80 คน เข้าร่วมประชุม          ที่ประชุมได้พิจารณาถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557-2560) ในภาคการเกษตรและชนบท ภายใต้ยุทธศาสตร์  7 ยุทธศาสตร์ โดยสำนั
Page 8 of 42« First...«678910»...Last »
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved