จังหวัดน่านมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนประมาณร้อยละ 85 ของพื้นที่ทั้งหมดจัดเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นแหล่งต้นน้ำน่านและต้นน้ำยม ปริมาณน้ำจากลุ่มน้ำน่านที่ไหลเข้าสู่ลุ่มน้ำน้ำเจ้าพระยาคิดเป็นร้อยละ 45 ของปริมาณน้ำทั้งหมด       ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้พื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย ป่าต้นน้ำน่านมีสภาพเสื่อมโทรม ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ดินถล่มอย่างต่อเนื่อง       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักในปัญหาดังกล่าว ซึ่งส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จึงพระราชทานแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยให้ประ
      การจัดตั้งสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้มีโอกาสเข้าถึงวิทยาการด้านการพัฒนาอาชีพ การผลิตและการตลาด เพื่อความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืน        การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรในโครงการหลวงและสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงนั้น ทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจะรับผิดชอบเกี่ยวกับพัฒนาระบบการผลิตพืชผลทางการเกษตร โดยวางแผนการผลิตให้มีความต่อเนื่องและตรงตามความต้องการของตลาดภายใต้ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่        และสหกรณ์จะให้การสนับสนุนเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตหรือเงินทุนในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการจัดสร้างโ
       เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความรู้ที่เด็กนักเรียนนำกลับไปบ้านเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่ตัวเองและคนรอบข้าง ภายหลัง สายการบินไทยแอร์เอเชีย จัดโครงการ “พาน้อง ท่องฟ้า…ตามรอยพ่อ”        นำนักเรียนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนห่างไกลที่เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจาก 14 จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่แอร์เอเชียให้บริการ จำนวน 56 คน นั่งเครื่องเที่ยวบินพิเศษ FD 9090 ไปเยี่ยมชม “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราช ดำริ” จ.เพชรบุรี ตามรอยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรรมที่สัมผัสได้จริงว่า “ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน” สามารถพลิกฟื้นผื
     ปัจจุบันประเทศไทยกับปัญหาราคาน้ำมันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในช่วงเวลาที่ผ่านมาภาวะน้ำมันแพงทำให้ต้นทุนด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขนส่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผลไปยังราคาสินค้าและบริการต่างๆ       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความสำคัญของพลังงานและมีพระราชดำรัสเรื่องพลังงานทนแทนพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2548 ความว่า       “…ถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงหมดแล้ว ก็ใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นได้ มี แต่ต้องขยัน หาวิธีที่ทำให้เชื้อเพลิงเก
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชดำริ เป็นอเนกประการ ในการทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ทรงพระราชทานพระราชดำริการพัฒนาด้านต่าง ๆ ควบคู่กับการอนุรักษ์เสมอด้วยการทรงจัดการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์แก่พสกนิกรมากที่สุด       ประกอบกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยปัญหาป่าไม้ที่ถูกบุกรุกทำลาย และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หามาตรการยับยั้ง การทำลายป่า และเร่งฟื้นฟูสภาพต้นน้ำ ลำธาร โดยให้พิจารณาปัญหาการขาดแคลนน้ำ ที่อาจเป็นปัญหาใหญ่ของชาติในอนาคตส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วนที่สุด       กระทรวงเกษตรและ
เสกสรร สิทธาคม       เยาวชนนักเรียนระดับปวช.-ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา ที่ประสบผลสำเร็จกับการใช้แผงโซล่าเซลมาผลิตกระแสไฟฟ้า ทำให้ลดการใช้ไฟฟ้าที่ใช้ผ่านระบบไฟปกติในแต่ละเดือนเกินครึ่ง มีเงินเหลือนำไปใช้ประโยชน์ส่งเสริมการศึกษาด้านอื่นๆอีกมากมาย และได้นำโครงการและผลร่วมประกวดกับกรมพลังงานจนได้รางวัลระดับจังหวัด      ในกระบวนการดังกล่าวผู้อำนวยการดำเนินการขยายผลไปยังชุมชน โดยนำความรู้และวิธีปฏิบัติที่สามารถจะจุดประกายความคิดสู่การปฏิบัติได้จริงผ่านผู้นำ  และสร้างให้เป็นสมบัติส่วนกลางของหมู่บ้านอีก 5 แห่ง      ผลสำเร็จดังกล่าวผู้อำนวยการนายธน
         ทุกสัปดาห์แรกของเดือนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จะจัดให้มี “ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยระดมปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียงและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านต่างๆ ทั่วประเทศ มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และสุขภาพ          ตลอดจนเปิดสอนอาชีพวิชาของแผ่นดินแก่ผู้เข้าชมงานฟรี          นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่าให้ฟังว่า ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557 ที่ผ่านม
จากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อวิถีดำรงชีพของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลกระทบแสนสาหัส ทั้งด้านการผลิต ผลิตผล และการจำหน่ายผลผลิต นำมาซึ่งปัญหาซ้อนปัญหาอย่างไม่สิ้นสุด แนวทางในการแก้ไขปัญหาจึงไม่สามารถอาศัยเพียงเฉพาะการคุ้ม ครองสวัสดิภาพความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังต้องหมายรวมถึงการฟื้นคืนชีวิตเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้ ประชาชนเหล่านี้ไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการดูแลเกษตรกร ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ดำ
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ ประธานการจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2557 เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์”ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  5-13 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ว่า      ในปีนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “เกษตรเพื่อชีวิต สู่เศรษฐกิจยั่งยืน” ซึ่งจะเน้นการประยุกต์องค์ความรู้ท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป       โ
       ท่านวิไลวัน พมเข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะประกอบด้วย ท่านคำพัน เหมือนสิทธิดา  ปลัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ท่านพูมี  พูมะนีวง หัวหน้ากรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์  ท่าน ดร.บุนถอง บัวหอม  หัวหน้าสถาบันค้นคว้าและวิจัย  ท่านคำ ชะนะแต้ม รองหัวหน้ากรมปลูกฝัง  ท่านบุนทอง ชาภักดี  รองหัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์และประมง ท่าน จันทะเนต สีมะหาโน รองหัวหน้ากรมแผนการ และการร่วมมือ  ท่านอานุลม ตุนาลม หัวหน้าศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร  ห้วยซอน-ห้วยซั้ว  เป็นต้น        ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโค
Page 8 of 38« First...«678910»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved