นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริรุ่นที่ 4 ครั้งที่ 8 โดยมี นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และนายดนุชา สินธวานนท์ รักษาการรองเลขาธิการกปร. กล่าวรายงานณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันก่อน ค่ายเยาวชนในครั้งนี้มีเยาวชนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน 13 สถาบัน 25 ทีม จำนวน 100 คนได้มาศึกษาเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสถานที่จริงจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ แบบเบ็ดเสร็จที่
           ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนของชาติในฐานะทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า ซึ่งควรจะได้รับเสริมแต่งด้วยความรู้และคุณธรรม เพื่อที่จะเติบโตเป็นบุคลากรคุณภาพในอนาคต ดังคำขวัญ “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”          ทุกปีในวันเด็กแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายที่จะคืนความสุขให้แก่เด็กไทย ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยหัวใจเกษตร” ซึ่งในปี 2558 นี้ นับเป็นปีที่ 12 ที่กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดงานให้ความสุข สนุกสนาน รื่นเริงให้แก่เด็ก และเยาวชน ในย่านอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตลอดจนเด็ก ๆ จากทั่วประเทศ         … อ่านเพิ่มเติม →
      ที่บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านหินลาด ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา กรมประมงได้จัดพิธีส่งมอบปะการังเทียมให้แก่ชาวประมงด้วยการสนับสนุนงบประมาณ จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมี ดร.วารินทร์ ธนาสมหวัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง เป็นประธานในการส่งมอบ       กรมประมง เป็นหน่วยงานที่จัดสร้างปะการังเทียม มาตั้งแต่ปี 2521 จวบจนปัจจุบัน ได้จัดสร้างปะการังเทียมแล้วเสร็จ จำนวน 488 แหล่ง แบ่งเป็นปะการังเทียมแหล่งเล็ก รวม 392 แหล่ง ปะการังเทียมแหล่งใหญ่ รวม 97 แหล่ง ตลอดแนวชายฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน      การนี้มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ … อ่านเพิ่มเติม →
        การหาความรู้เพิ่มเป็นเรื่องที่ไม่ควรห่างหาย โดยเฉพาะการเรียนรู้ในศิลปวัฒนธรรมของเราเอง ยิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง        ล่าสุดกับแหล่งเรียนรู้เกษตรเชิงวัฒนธรรมที่มุ่งสืบสานปัญญาและสานต่อองค์ความรู้ในถิ่นอีสาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เปิดแถลงข่าวกิจกรรมยิ่งใหญ่แห่งปี จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ ภายใต้แนวคิด “ม่อน มอน สะออนหลาย”        โดยร่วมกับกรมหม่อนไหม จัดนิทรรศการนำเสนอองค์ความรู้เรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พร้อมตระการตากับความงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมอีสานท้องถิ่นใน 5 จุดท่องเที่ยวยอดนิยม ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 มกราคมนี้ ที่จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสี
   เสกสรร สิทธาคม       โครงการที่ดูเหมือนจะเล็กๆ แต่ถ้าให้ความสำคัญอย่างเอาใจใส่ น่าจะเป็นตัวช่วยจุดประกายกระตุ้นให้ทั้งครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาสังกัดอาชีวะเน้นย้ำวิถีการปลูกฝังอบรมบ่มนิสัยให้กับเยาวชนในสังกัดตลอดจนสามารถส่งผลขยายไปยังชุมชนได้        นั่นคือโครงการ “อาชีวะสร้างชาติด้วยวอถีพอเพียงตามพ่อสอน”       โดยการคัดเลือกวิทยาลัยที่ดำเนินโครงการทางวิชาชีพที่เน้นน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริที่ดำเนินการในสถานศึกษานั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรม  เป็นส่วนสำคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นลงมือปฏิบัติในทางอาชีพเพื่อความเชี่ยวชาญด้านฝีมือปร
        นางวีณา พงศ์พัฒนานนท์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยภายหลังหารือ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( FAO )ว่า ได้สรุปข้อตกลงความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ          ได้แก่ การจัดงานเฉลิมฉลองระดับนานาชาติ ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในปี 2558 โดยกรมหม่อนไหมจะทำการร่างโครงการที่ต้องการทำในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชา ชาติ (FAO) เพื่อพิจารณาแผนการจัดงานร่วมกัน          และจะดำเนินการประสานกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันกับก
     ไหมอีรี่ (Samia ricini : Eri silk) เป็นไหมพันธุ์ใหม่กินใบมันสำปะหลัง ที่มนุษย์นำมาเลี้ยงเพื่อเอาเส้นใยเช่นเดียวกับไหมหม่อน โดยไหมอีรี่เป็นไหมป่าที่มีวงจรชีวิต 45-60 วัน เลี้ยงได้ 4-5 รุ่นต่อปี ไข่ไหมฟักเองได้ไม่ต้องอาศัยการฟักเทียม กินใบละหุ่งและใบมันสำปะหลังเป็นอาหาร       เนื่องจากประเทศไทยมีเกษตรกรจำนวนมากที่ปลูกมันสำปะหลังเป็นอาชีพ โดยปกติใบมันสำปะหลังเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร การเลี้ยงไหมอีรี่จึงเป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจสำหรับชาวไร่มันสำปะหลัง เป็นการสร้างรายได้พิเศษ สร้างงานและพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ซึ่งเส้นใยไหมที่ได้เป็นชนิดใยสั้น มีเนื้อฟู หนานุ่ม และหยิกงอ เหมาะแก่การ
  โดย เสกสรร สิทธาคม         “… ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี   ไม่มีใครทำทุกคนให้เป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่อยู่ที่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ …”         พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2512         กลุ่มงานประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยคุณทวีศักดิ์ สุขธงไชยกุล ผู้อำนวยการชวนขึ้นจังหวัดเชียงใหม่  ไปในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำภาค 1          จุดหมายปลายท
         เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2557 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแหล่งน้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริในลักษณะการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสุทธินันท์ บุญมี รองผวจ.อุดรธานี ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 140 คนเข้าร่วมประชุม        ทั้งนี้สืบเนื่องจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในปัจจุบันมีถึง 4,447 โครงการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งเป็นโครงการ        ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำถ
       ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เปิดงาน “3 ทศวรรษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ กับงานของพ่อ”        พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่”        และเสวนาร่วมกับเลขาธิการ กปร. และผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในหัวข้อ “ทิศทางการต่อยอด ขยายผลในทศวรรษหน้า”        นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชม “ฝายพ่อ” และเปิดอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ และอาคารอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ภายในงานเปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการผลสำเร็จของการพัฒนา ซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรตลอดจนแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์ 
Page 8 of 44« First...«678910»...Last »
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved