เมื่อ 18 ก.ย.57 ซี-ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ ชวนคนไทยตามรอยพ่อหลวง เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืนในโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 2 ที่เกิดจากความร่วมมือของ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เชฟรอนประเทศไทย กองทัพบก และรายการ “เจาะใจ” ด้วยการเดินตามรอยพ่อ 9 วัน จากเมืองโบราณศรีเทพมุ่งสู่ต้นน้ำป่าสัก จ. เพชรบูรณ์ ระยะทาง 313 กิโลเมตร           งานนี้ พระเอก ซี … อ่านเพิ่มเติม →
       โอกาสมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เม.ย.2558 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงจัดทำหนังสือ “สตรอว์เบอร์รีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในการก่อตั้ง “โครงการส่งเสริมสตรอว์เบอร์รีในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำงอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎร อันเนื่องมาจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านยาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อปีพ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) ภายหลังเหตุการณ์น้ำท่วมทรงมีพระราชดำริให
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างโรงพยาบาล ที่อำเภอแม่แจ่ม 2 อาคาร       พระราชทานชื่ออาคาร ว่า อาคารพระราชทาน 7 และอาคารพระราชทาน 8 และพระราชทานชื่อโรงพยาบาล ว่า “เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา” รวมทั้งเสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาล ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา เป็นการส่วนพระองค์       การนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ … อ่านเพิ่มเติม →
      จังหวัดน่านมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนประมาณร้อยละ 85 ของพื้นที่ทั้งหมดจัดเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นแหล่งต้นน้ำน่านและต้นน้ำยม ปริมาณน้ำจากลุ่มน้ำน่านที่ไหลเข้าสู่ลุ่มน้ำน้ำเจ้าพระยาคิดเป็นร้อยละ 45 ของปริมาณน้ำทั้งหมด       ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้พื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย ป่าต้นน้ำน่านมีสภาพเสื่อมโทรม ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ดินถล่มอย่างต่อเนื่อง       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักในปัญหาดังกล่าว ซึ่งส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จึงพระราชทานแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยให้ประ
      เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานของ “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” อำเภอเม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2552       โดยมีพระราชประสงค์ให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสะสมสำรองไว้ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ประชาชนทั่วไป และประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ เป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า       พันธุ์ผักที่มีการเตรียมไว้ประกอบด้วย คะน้า กวางตุ้ง ฟัก แฟง แคบ้านดอกขาว ถั่วพู มะเขือเปราะเจ้าพร
      จากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อน ให้แก่พสกนิกรชาวไทยในทุกภูมิภาคของประเทศมาตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติกว่า 68 ปี       ส่งผลให้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับราษฎรอย่างยั่งยืน       และเพื่อให้แนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาสามารถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดไปสู่เยาวชน       ทางสำนักงาน กปร. จึงได้จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง และในปี 2557 ท
       ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ นำสตรอว์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน 80 จากโครงการหลวง ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจภายในงาน “Royal Project Strawberry Festival at CentralPlaza Chaengwattana” มากถึง 10 ตัน จากแหล่งผลิต จ.เชียงใหม่        สตรอว์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน 80 ได้ถูกคัดเลือกครั้งแรกในฤดูกาลผลิตปี พ.ศ. 2545 ที่แปลงทดลองของสถานีวิจัยดอยปุย สังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่        โดยเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ลูกผสมจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเพาะและปลูกทดสอบ ตามโปรแกรมการผสมพันธุ์ของโครงการวิจัย การผสมพันธุ์และคัดเลือกสตรอว์เบอร์รี่ … อ่านเพิ่มเติม →
         สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานความช่วยเหลือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบ้านโป่งลึก-บางกลอย โดยพระราชทานแนวทางการส่งเสริมอาชีพในลักษณะศิลปาชีพ           รวมทั้งการจัดสร้างแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร การพัฒนาคุณภาพดิน การเสนอแนะและจัดหาพันธุ์พืชที่เหมาะสม การซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรีในพื้นที่ เพื่อสัญจรระหว่างบ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอยเมื่อก่อนหน้านี้           ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งผ่านมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ให้จัดทำโครงการเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนขอ
                โครงการชีววิถีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เปิดการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินชีวิตตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้แก่ประชาชน ณ บ้านนางพวงทอง เทพเสถียร ราษฎรบ้านทุ่งประสาน ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยมีนายวิวัฒน์ สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย ร่วมกันเป็นประธานเปิดโครงการเมื่อวันก่อน        โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการประกอบอาชีพตามโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด
      “โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ได้จัดทำโครงการแผนที่ การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินขึ้น เพื่อให้ทราบถึงการใช้พื้นที่ทำกินเพื่อการเกษตร การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างข้อมูลเพื่อการวางแผนในการตัดสินใจสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       โดยมุ่งเน้นหมู่บ้านต้นแบบด้วยการให้ราษฎรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม ในการให้ข้อมูลและวางขอบเขตพื้นที่เขตกรรมของตนเอง และร่วมเสนอข้อคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์และสร้างอาชีพด้านเกษตรกรรมที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ เน้น
Page 8 of 46« First...«678910»...Last »
')
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved