โดย สุรัตน์ อัตตะ       ไม่ใช่เรื่องง่ายการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมให้ผลผลิตสูง ต้านโรค ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมต่างๆ และตรงกับความต้องการของตลาด แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพัฒนาข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวสายพันธุ์ใหม่ ภายใต้ชื่อ สุวรรณ 4452 แม้จะใช้เวลายาวนานกว่า 10 ปีก็ตาม       ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 4452 เป็นผลงานการวิจัยและพัฒนาของ ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ       โดยเป็นการพัฒนาต่อยอ
                นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ผู้อำนวยการ (บริหาร) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า ภายหลัง อ.ต.ก. จับมือกับธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)         ในการเปิดจุดจำหน่ายข้าวสารราคาถูกบริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายหวังดึงดูดผู้บริโภคเลือกซื้อข้าวสารที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนด เพื่อส่งเสริมการซื้อข้าวสารอย่างต่อเนื่องเมื่อเร็วๆ นี้นั้น          ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับความต้องการของประชาชน อ.ต.ก. จึงได้ขยายโครงการจำหน่าย โดยนำข้าวสารจำหน่า
โดย สุรัตน์ อัตตะ         ศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงสีข้าวพระราชทานที่ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนาตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         ถือเป็นโครงการต้นแบบที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในถิ่นทุรกันดาร ด้วยการทำการเกษตรแบบผสมผสาน สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์และส่งเสริมให้ชาวบ้านและนักเรียนได้นำวิธีการสหกรณ์ไปใช้พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น         “โรงสีข้าวพระราชทานเป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระองค์ท่านได้พระราชทานแนวทางความช่วยเหลือให้แก่ราษฎรในพื้นที่ สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี 25
      ไต้หวันเป็นแหล่งผลิตชมพู่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาสายพันธุ์ การจัดการสวน และการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2555 ผู้เขียนได้เข้าไปดูในแปลงปลูกชมพู่ของเกษตรกรไต้หวันรายหนึ่ง จะต้องยอมรับว่าเป็นแปลงปลูกชมพู่ที่มีการจัดการสวนที่ดีมาก       หลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าต้นชมพู่ของสวนแห่งนี้มีอายุต้นได้ 28 ปี เส้นผ่าศูนย์กลางของต้นเฉลี่ย 10-12 นิ้ว มีการควบคุมทรงพุ่มให้ความสูงของต้นเฉลี่ย 3-4 เมตรเท่านั้น ทางด้านสายพันธุ์ที่ปลูกเจ้าของสวนบอกว่านำพันธุ์มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ไม่ได้ระบุประเทศ       แต่คาดว่าน่าจะนำพันธุ์มาจากปร
      นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า จากการร่วมประชุมหารือกับตัวแทนจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์คทั่วประเทศ        ตัวแทนจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์คต้องการให้ อ.ส.ค.ดูแลค่าขนส่งสินค้าไปยังร้านค้าให้เท่าเทียมกันทั้งร้านค้าที่อยู่ใกล้และไกล        นอกจากนั้นยังต้องการให้รับเปลี่ยนคืนสินค้าที่สูญเสีย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีความเสี่ยงในการขยายตลาด       ทาง อ.ส.ค.จึงได้ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดรับกับความต้องการของตัวแทนจำหน่าย โดยจะรับเปลี่ยนสินค้าคืนในตลาด ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน 1%        อันจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะ
        นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรีและสระบุรี       เตรียมจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนบน 1” ขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม ณ อาคาร 1 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี       ภายในงาน นอกจากจะมีการนำผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มาจำหน่ายเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง       ซึ่งมีทั้งผัก ผลไม้ปลอดสารเคมี ข้าวเกษตรอินทรีย์ ข้าวอ่อนหวานที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ หมู …
      นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า ปี 2557 นี้       นอกจาก อ.ส.ค. จะเร่งพัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์นมและขยายตลาดนมพร้อมดื่มทั้งภายในและต่างประเทศแล้ว ยังมีแผนพัฒนาธุรกิจน้ำดื่ม อ.ส.ค. ซึ่งเป็นบายโปรดักส์จากน้ำบริสุทธิ์ซึ่งใช้ในกระบวนการผลิตนม       พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าน้ำดื่มเพื่อรองรับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเบื้องต้นจะเร่งปรับปรุงเครื่องบรรจุน้ำดื่มโดยใช้เครื่องบรรจุอัตโนมัติ 12 หัวจ่ายเพื่อขยายกำลังผลิตน้ำดื่มจากเดิมที่ผลิตได้ 2-4 ตัน/วัน เพิ่มเป็น
          นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เปิดเผยว่า สถานการณ์มลพิษจากหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศ         ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลัก คือ ไฟป่า การเผาในที่โล่งทั้งการเผาขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน และ การเผาวัสดุการเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะอากาศและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่         กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดการเผาในที่โล่ง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ กระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความตระหนัก         ในการร่วมกัน ลด งด และป้องกันการเผาป่า เผาพื้นที่ทางการเกษตร และ
            ในอดีตช้างเป็นพระราชพาหนะเคียงคู่พระบารมีพระมหากษัตริย์ไทย และมีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน แต่ปัจจุบันช้างกลับถูกนำมาเร่ร่อนหาผลประโยชน์ และล้มตายเป็นจำนวนมากจากหลากหลายสาเหตุ ดังนั้นเพื่อให้ทุกคนทุกภาคส่วนมีความตระหนักถึงความสำคัญและการดำรงชีพอยู่ของช้างไทย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้ทุก วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันช้างไทย”         เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน นับเป็นแหล่งที่ค้นพบลูกหลานช้างลักษณะดี สวยงามแข็งแรง และที่สำคัญการที่ค้นพบช้างเผือกเมื่อปี 2519 จึงยืนยันได้ว่าป่าแห่งนี้เป็นแหล่งรวมพันธุกรรมช้างที่สำคัญของประเทศไทย แ
         เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2557 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแหล่งน้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริในลักษณะการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสุทธินันท์ บุญมี รองผวจ.อุดรธานี ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 140 คนเข้าร่วมประชุม        ทั้งนี้สืบเนื่องจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในปัจจุบันมีถึง 4,447 โครงการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งเป็นโครงการ        ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำถ
Page 8 of 31« First...«678910»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved