นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (สำนักงาน กปร.) เป็นประธานร่วมกับโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ แถลงข่าวการจัดทำโครงการ “ยุวชนไทยในยุโรป…ตามรอยพระบาทพระพ่อเจ้า ณ ถิ่นเนามาตุภูมิ” ณ ห้องประชุมวิจิตรา รัตนเพียร โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน ว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำนักเรียนเชื้อสายไทยจากยุโรปเดินทางมาทัศนศึกษาประเทศมาตุภูมิ         เพื่อให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของไทย ตลอดจนให้เยาวชนเหล่านี้ ได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจ และ พระอัจฉริ
        นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ในโอกาสที่เป็นมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี 2558       กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เข้าร่วม “โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น” ตามนโยบายของนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ       โดยเบื้องต้นตนได้สั่งการไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีและภาคีเครือข่ายด้านบัญชี อาทิ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ครูบัญชีอาสาทั่วประเทศ และกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ   
         เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพในการเข้าร่วมงาน “World  EXPO  Milano 2015” ภายใต้หัวข้อ “Feeding The Planet, Energy For Life” หรือ “อาหารหล่อเลี้ยงโลก พลังงานหล่อเลี้ยงชีวิต”         ระหว่าง 1 พฤษภาคม-31 ตุลาคม 2558 รวมระยะเวลา 6 เดือน ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี         นายชลิต ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงาน “Expo Milano … อ่านเพิ่มเติม →
             สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรีสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้สนองงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อศึกษาวิจัยดำเนินการแก้ไขปัญหาดินที่พบในพื้นที่ รวมทั้งการฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์      ซึ่งสืบเนื่องจากสภาพพื้นที่เดิมราษฎรมีการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อทำการเกษตรอย่างไม่เหมาะสม จนป่าไม้ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงกลายเป็นพื้นที่อับฝนเกิดความแห้งแล้ง ประกอบกับโครงสร้างดินเป็นดินทราย ทรายปนกรวด ลึกลงไปประมาณ 50 เซนติเมตรก็จะเจอชั้นดาน สภาพดินนั้นเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก ทำให้การทำเกษตรของราษฎรในพื้นที่โดยรอบไม่
         นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่า        จากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรชาวไทยในทุกภูมิภาคของประเทศมาตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติกว่า 68 ปี ส่งผลให้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับราษฎรอย่างยั่งยืน        เพื่อให้แนวพระราชดำริพระราชกรณียกิจพระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถ
        เดือนพฤษภาคม ถือเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกใหม่ หอการค้าไทย โดยสถาบันเกษตรสรรพสิ่งและพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ   จึงได้ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นในโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน        หลักสูตร 2 คืน 3 วันขึ้น ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2557 นี้ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขบวนการทำนา ทำไร่ให้มีผลผลิตสูงและมีประสิทธิภาพ เป็นการยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้มีรายได้และชีวิตที่ดีและมั่นคงขึ้น         นายอดิศร พวงชมภู ประธานโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน … อ่านเพิ่มเติม →
โดย สนทะนาพร อินจันทร์         นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน “ชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556″ (10th World IFYE Conference 2013) ระหว่างวันที่ 11-18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มสยท.) และสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย (IFYE Thailand) ร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก         สุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวถึงวัตถุประสงค์
โดย สุรัตน์ อัตตะ      โรงสีข้าวพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.ท่าวังผา จ.น่าน นับเป็นอีกหนึ่งองค์กรชุมชนตัวอย่างที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ       ด้วยการนำหลักและวิธีการสหกรณ์เข้ามาบริหารจัดการธุรกิจโรงสีข้าว จนค่อยๆ พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างประโยชน์ให้ชาวบ้านในชุมชนได้เป็นอย่างดี      จากจุดกำเนิดของโรงสีข้าวแห่งนี้เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการเกิดพายุฝนครั้งรุนแรงในปี 2549 ทำให้อำเภอท่าวังผา มีปริมาณน้ำไหลท่วมพื้นที่ บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรเสียหาย ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต ขาดแคลนข้าวในการบริโภค      จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
          ยาสูบ นับเป็นพืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ที่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายกว่า 120 ประเทศทั่วโลก เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถเติบโตได้ดีภายใต้สภาพอากาศและสภาพดินที่หลากหลาย        สำหรับประเทศไทยนับเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ทำเงินหล่อเลี้ยงชีวิตชาวไร่ยาสูบกว่า 1 แสนครอบครัวทั่วประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือ เช่น แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ น่าน พะเยา และลำปาง        ที่นิยมปลูกยาสูบเวอร์จิเนีย ยาสูบเบอร์เลย์ ซึ่งนิยมปลูกมากในภาคกลางตอนบน เช่น สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และยาสูบพันธุ์เตอร์กิซหรือโอเรียนทอล นิยมปลูกกันมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ชัยภูมิ ขอนแก่น กา
  โดย เสกสรร สิทธาคม         “… ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี   ไม่มีใครทำทุกคนให้เป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่อยู่ที่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ …”         พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2512         กลุ่มงานประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยคุณทวีศักดิ์ สุขธงไชยกุล ผู้อำนวยการชวนขึ้นจังหวัดเชียงใหม่  ไปในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำภาค 1          จุดหมายปลายท
Page 8 of 33« First...«678910»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved