ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ราษฎรในพื้นที่ พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานให้แก่เกษตรกร         และบรรยายเรื่อง “พระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีภูมิคุ้มกันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้        ซึ่งโครงการฯ นี้ เป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว แ
      นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558        โดยส่งเสริมให้ปลูกไม้ผลยืนต้นสำหรับบริโภคภายในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 6 ล้านต้น        ซึ่งจะทำให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 240,000 ไร่        พร้อมกันนี้ได้จัดทำเว็บไซต์ชื่อ  www.growforprincess.in.th  และ แอพพลิเคช
         ภูมิปัญญาของคนในสมัยก่อนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูล รู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบตัวที่มีอยู่ ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายและชัดเจนคงหนีไม่พ้น พืชผักสมุนไพร ที่เรานำมาใช้ประกอบอาหาร รวมถึงใช้เป็นยารักษาโรค ก็ล้วนแต่ให้สรรพคุณที่ดีต่อร่างกาย          ทว่าทุกวันนี้เมื่อยาแผนปัจจุบันเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนเรามากขึ้น พืชสมุนไพรที่เคยใช้กันมาแต่เก่าก่อนก็เริ่มถูกลืมไปทีละน้อยๆ จนคนรุ่นใหม่อาจไม่เคยได้เห็นหน้าค่าตาของยาวิเศษในสมัยปู่กับย่ากันเสีย แล้ว ทว่าก็ไม่ได้หมดหวังไปซะทีเดียว (ต้นจันทน์เทศ ทรงปลูกเมื่อปี 2528 ขณะนี้เจริญเติบโต เป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้
       การทำให้ข้างบ้าน มีผลไม้ไว้รับประทาน และ ใช้ประดับเพิ่มร่มเงาให้กับพื้นที่ แม้พื้นที่จะน้อย        ปัจจุบันสามารถทำได้หลายวิธี หนึ่ง ในนั้นก็คือ การปลูกต้นไม้ในภาชนะไว้บริเวณข้างบ้าน        ประโยชน์ของการปลูกไม้ผลในภาชนะอีกประการหนึ่ง ก็คือ เจริญเติบโตได้เร็วกว่าปลูกลงดิน เพราะดินปลูกมีความร่วนซุย และโปร่งใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตเร็ว ดูแลรักษาด้านโรค แมลง วัชพืช และการห่อผลง่าย        บังคับออกดอกติดผลได้ตามที่ต้องการ ตลอดถึงควบคุมคุณภาพ และรสชาติได้ดีกว่าปลูกลงดิน ตลอดจนสามารถเคลื่อนย้าย หรือยกขายทั้งภาชนะได้อีกด้วย        การเตรียมดินเพื่อปลูกในภาชนะหากเป็นต้นไม้ใหญ่
        นายพุทธไนย ตันมณี เกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2557 สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี สาขาการผลิตพืชอินทรีย์ อยู่บ้านเลขที่ 36 ถนนทรัพย์เจริญ ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี  การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) พ.ศ.2523 วิชาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2546        เขาเป็นเจ้าของสวนพาราพิทักษ์ ปลูกพืชผสมผสาน เนื้อที่กว่า 210 ไร่ ได้แก่ มังคุด ลองกอง กาแฟสมุนไพร และสวนป่าหลากหลายชนิด ได้ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ … อ่านเพิ่มเติม →
        สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับมูลนิธิมั่นพัฒนา ได้จัดสัมมนาหลักการ “เศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งในชุมชนไทยและกลุ่มนักวิชาการอเมริกัน เพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจของ “ในหลวง” ให้เป็นที่เข้าใจแพร่หลาย เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2014        มีผู้สนใจมาพบปะกับ “นายเจฟฟรีย์ เจนกิ้นส์ ลองเฟลโลว์” ซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานในองค์กรมูลนิธิมั่นพัฒนาสังกัดมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อรับฟังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างจริงจัง        “ท่านเป็นคนอเมริกันนะครับ แต่อยู่เมืองไทยมานาน และทำงานกับทางในวังมานานกว่า 20 ปี ท่านเป็นอาจารย์พิ
       นายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า สำหรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2558 จะมีการส่งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั้งหมดออกประจำปฏิบัติการตามภาคต่าง ๆ        ประกอบด้วย ภาคเหนือ หน่วยปฏิบัติการตั้งอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ พิษณุโลก และตาก ภาคกลาง จ.นครสวรรค์ ลพบุรี และกาญจนบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น นครราชสีมา และอุบลราชธานี ภาคตะวันออก จ.ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว ภาคใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) สุราษฎร์ธานี        โดยขณะนี้หน่วยปฏิบัติการทั้งหมด … อ่านเพิ่มเติม →
      นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ “เครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ ” รุ่นที่ 1 ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 90 คน เข้าร่วม โครงการฯ เมื่อวันก่อน       โดยผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรอยู่ดีกินดี จึงได้จัดตั้งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ขึ้นในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในปี 2504       ปัจจุบัน เป็นต้นแบบในการพัฒนาอาชีพอย่างครบวงจร
       “ขมุ” เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรทั่วโลกประมาณ 600,000 คน ประชากรส่วนใหญ่หรือมากกว่า 500,000 คน อยู่ในภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะในเขตอุดมไซ หลวงน้ำทา บ่อแก้ว หลวงพระบาง เชียงขวาง ซำเหนือ พงศาลี ฯลฯ       สำหรับในประเทศไทยนั้น ชาวขมุเป็นชาวเขากลุ่มเล็กๆ พบในภาคเหนือ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนจังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน ส่วนที่ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกระจัดกระจายอยู่ในจังหวัดในภาคกลาง เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดอุทัยธานี บ้าง       “ขมุ” เป็นชนเผ่าที่นิยมเลือกบริเวณใกล้แหล่งน้ำเป็นที่ตั้งบ้านเรือนและทำมาหากิน ใช้กร
       “ปิดทองไปข้างหลังพระเรื่อย ๆ แล้วทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง” จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงแฝงไปด้วยปรัชญาอันลึกซึ้ง เพื่อการมุ่งมั่นกระทำความดีอย่างไม่ย่อท้อ และไม่จำเป็นที่จะต้องประกาศการกระทำนั้นให้เป็นที่เปิดเผย        โดยพระองค์ทรง “ปิดทองหลังพระ” มาเนิ่นนาน ที่ก่อให้เกิดปรัชญาในการดำรงชีวิต ทฤษฎีในการปฏิบัติตน และโครงการพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ        ด้วยพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแบบอย่างจากพระราชกรณียกิจนี้เอง คือจุดกำเนิดของโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เมื่อปี 2551        โดยมีเป้าหมายให้ประชาชน
Page 8 of 47« First...«678910»...Last »
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved