ที่อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ปราชญ์เกษตร 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันก่อนสำหรับรางวัลนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดขึ้นมาเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะครบรอบการสถาปนา 72 ปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทรงภูมิปัญญาทางการเกษตรในทุกจังหวัดทั่วประเทศที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่วงการเกษตรกรไทย ในฐานะปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้รอบรู้ของท้องถิ่น       โดยการคัดเลือกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับความร่วมมือจาก กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเก
        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานในศูนย์ศึกษาฯ ได้ร่วมกันจัดงาน 32 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 23–29 มกราคม 2558 นี้         โดยเป้าหมายในการจัดงานเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เม
        ปัจจุบันมีศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน กระจายอยู่ทั่วประเทศ ครอบคลุม 66 จังหวัด สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวได้เป็นอย่างดี       ระบบการดูแลนาข้าวทำได้ง่ายขึ้น หลังมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย มาช่วยในกระบวนการผลิต       ปัจจุบันได้มีการอบรมเกษตรกรผ่านโรงเรียนชาวนา เพิ่มความรู้ในการผลิตให้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งปราชญ์ชาวนา ให้ทำหน้าที่เป็นแม่ทัพในการรับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ และนำไปถ่ายทอดสู่ชาวนารายอื่นๆ ในพื้นที่ต่อไป       นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ปัจจุบันได้กำหนดให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มชาวนา 20 ราย ให้ทำแปล
       กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจและหน้าที่ที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือ การดำเนินตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ในการจัดสรรที่ดินให้กับราษฎรในรูปแบบของนิคมสหกรณ์       ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัย โดยรัฐบาลจะเป็นผู้จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นในการอยู่อาศัย เช่น ถนน แหล่งน้ำ และสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงการประกอบอาชีพทางการเกษตร       โดยสนับสนุนให้มีโครงการพัฒนาอาชีพให้แก่สมาชิกตาม “หลักเศรษฐกิจพอเพียง”       ซึ่งจะทำให้สมาชิกมีรายได้เสริมส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์นิคมมีความเป็นอยู่ที่ดีและให้มีการรวมตัวกันจัดตั
     สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้หลักเกษตรทฤษฏีใหม่ตามรอยพ่อของแผ่นดิน จึงจัดกิจกรรมศุกร์อาสา “กว่าจะมาเป็นข้าวให้เรากิน” เพื่อเชื่อมคนเมืองสู่การทำเกษตรอินทรีย์ โดยระดมจิตอาสาร่วม 150 คน เดินทางจากเมืองหลวงไปให้กำลังใจลุงพร กองกูล และเป็นส่วนหนึ่งในการลงแรงสร้างศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ที่บ้านดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตชาวนาไทยและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น      กิจกรรมเริ่มจากพิธีทำขวัญข้าว เป็นประเพณีสร้างขวัญกำลังใจแ
         หนึ่งเมนูคู่สำรับกับข้าวคนไทยมาตั้งแต่ สมัยโบราณคือ “นํ้าพริก” ที่กินกับเครื่องเคียงผักพื้นหลากหลายชนิด นอกจากอร่อยถูกปากคนไทยแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ปัจจุบันนํ้าพริกมี การดัดแปลงเพิ่มเติมเมนูมากขึ้นเพื่อสร้างความแปลกใหม่ สำหรับคนที่ชอบกินอาหารเผ็ดร้อนกับเมนูนํ้าพริก ฟู้ดฮอลล์ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับครัวโครงการหลวง จ.เชียงใหม่         จัดงาน “ร้อยนํ้าพริก …พันเครื่องเคียง” นำความอร่อยแซ่บ เผ็ดร้อน ของนํ้าพริกครัวโครงการหลวง พร้อมเครื่องเคียงเพื่อสุขภาพมาให้ได้ลิ้มลอง ตลอดจนนำนํ้าพริกอร่อยขึ้นชื่อจากร้านดัง และคัดสรรสารพันเครื่องเคียง-เครื่องจิ้ม สด ใหม่ นา
เสกสรร สิทธาคม       เยาวชนนักเรียนระดับปวช.-ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา ที่ประสบผลสำเร็จกับการใช้แผงโซล่าเซลมาผลิตกระแสไฟฟ้า ทำให้ลดการใช้ไฟฟ้าที่ใช้ผ่านระบบไฟปกติในแต่ละเดือนเกินครึ่ง มีเงินเหลือนำไปใช้ประโยชน์ส่งเสริมการศึกษาด้านอื่นๆอีกมากมาย และได้นำโครงการและผลร่วมประกวดกับกรมพลังงานจนได้รางวัลระดับจังหวัด      ในกระบวนการดังกล่าวผู้อำนวยการดำเนินการขยายผลไปยังชุมชน โดยนำความรู้และวิธีปฏิบัติที่สามารถจะจุดประกายความคิดสู่การปฏิบัติได้จริงผ่านผู้นำ  และสร้างให้เป็นสมบัติส่วนกลางของหมู่บ้านอีก 5 แห่ง      ผลสำเร็จดังกล่าวผู้อำนวยการนายธน
โดย สุรัตน์ อัตตะ         นับเป็นอีกก้าวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว หลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติสปป.ลาว นำโดยรองประธาน “ดร.สะนั่น จุนลามานี” และคณะ เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู)         ในการจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรและอาชีพ เมืองสังข์ทองหรือสังข์ทองโมเดล” ระหว่างสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ และสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติ สปป.ลาว เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว         ภารกิจในวันนั้น ไม่เพียงแค่การลงนามที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์” และร
          ยาสูบ นับเป็นพืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ที่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายกว่า 120 ประเทศทั่วโลก เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถเติบโตได้ดีภายใต้สภาพอากาศและสภาพดินที่หลากหลาย        สำหรับประเทศไทยนับเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ทำเงินหล่อเลี้ยงชีวิตชาวไร่ยาสูบกว่า 1 แสนครอบครัวทั่วประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือ เช่น แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ น่าน พะเยา และลำปาง        ที่นิยมปลูกยาสูบเวอร์จิเนีย ยาสูบเบอร์เลย์ ซึ่งนิยมปลูกมากในภาคกลางตอนบน เช่น สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และยาสูบพันธุ์เตอร์กิซหรือโอเรียนทอล นิยมปลูกกันมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ชัยภูมิ ขอนแก่น กา
          นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เปิดเผยว่า สถานการณ์มลพิษจากหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศ         ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลัก คือ ไฟป่า การเผาในที่โล่งทั้งการเผาขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน และ การเผาวัสดุการเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะอากาศและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่         กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดการเผาในที่โล่ง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ กระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความตระหนัก         ในการร่วมกัน ลด งด และป้องกันการเผาป่า เผาพื้นที่ทางการเกษตร และ
Page 8 of 45« First...«678910»...Last »
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved