โดย สุรัตน์ อัตตะ         ไม่เฉพาะ 3 ดำ “โคเนื้อทาจิมะ ไก่ดำ และหมูดำ” ผลสำเร็จจากการศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร ทว่ามีมากกว่า 200 เรื่อง แต่ที่โดดเด่นเป็นผลงานที่สามารถต่อยอดไปสู่ชุมชนเป็นผลสำเร็จมี 19 เรื่อง จนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบให้แก่ประชาชนในภาคอีสาน เพื่อนำไปต่อยอดขยายผลในพื้นที่ของตนเอง         การเรียนรู้ของเยาวชนกว่า 100 ชีวิต จากสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคอีสาน ตามโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งาน…สืบสานพระราชดำริ” (RDPB CAMP) รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1         “เพื่อให้เด็กๆ เขาได้เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาเศ
                นางจารุรัฐ  จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวว่า เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติในการทำเกษตรในมิติใหม่  ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคมนี้ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เตรียมจัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ภายใต้แนวคิด “เกษตรมิติใหม่” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ         โดยเน้นการนำเสนอรูปแบบการทำเกษตรแบบใหม่ อาทิ การอบรมการทำเกษตร 1 ตารางเมตร  การจัดอบรมวิชาของแผ่นดิน 8 หลักสูตร ฟรี อาทิ การทำนาโยนกล้า   การปลูกข้าวต้น นวัตกรรมทุ่นแรง ราคาถูก … อ่านเพิ่มเติม →
        นายพุทธไนย ตันมณี เกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2557 สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี สาขาการผลิตพืชอินทรีย์ อยู่บ้านเลขที่ 36 ถนนทรัพย์เจริญ ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี  การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) พ.ศ.2523 วิชาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2546        เขาเป็นเจ้าของสวนพาราพิทักษ์ ปลูกพืชผสมผสาน เนื้อที่กว่า 210 ไร่ ได้แก่ มังคุด ลองกอง กาแฟสมุนไพร และสวนป่าหลากหลายชนิด ได้ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ … อ่านเพิ่มเติม →
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจและติดตามการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 ที่ผ่านมาและได้พระราชทานพระราชดำริให้ศูนย์ฯ เป็นแหล่งผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ไปยังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขาดแคลน          รวมทั้งให้กับราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ต่างๆ ได้นำไปขยายผลด้วยการเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารและจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว         โดยให้ดำเนินการในรูปแบบศูนย์กลางในการผลิตสัตว์ต่างๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมส่งเสริม ขยายพ
         จังหวัดพัทลุง เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรมากมาย ทั้งผัก ไม้ผล ยางพารา โดยเฉพาะข้าวสังข์หยด ที่นับเป็นพันธุ์ข้าวพันธุ์แรกของไทยที่ได้รับการรับรองให้เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือข้าวจีไอ (GI) ซึ่งความโดดเด่นเหล่านี้ทำให้จังหวัดพัทลุงได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 จังหวัดนำร่องโครงการเมืองเกษตรสีเขียว          นายปรีชา โพธิ์ปาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า จังหวัดพัทลุงได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องเมืองเกษตรสีเขียวในสาขาเกษตรผสมผสาน คือ ข้าว ผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และยางพารา          ดังนั้น การพัฒนาที่ดินมุ่งสู่เมืองเกษตรสีเขียวจึ
        ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธ.ค. 2557 สำนักงานใต้ร่มพระบารมี น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาบูรณาการใช้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน เจาะจงพัฒนาชุมชนให้มีความสามัคคีเข้มแข็ง สร้างงานสร้างอาชีพ ภายใต้ “โครงการใต้ร่มพระบารมี 87 ชุมชนสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน” เดินหน้าพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดารที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ จำนวน 87 แห่งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นายชัยรินทร์ นพเฉลิมโรจน์ เลขาธิการสำนักงานใต้ร่มพระบารมี กล่าวว่า โครงการใต้ร่มพระบารมีฯ จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิดของสังคมแห่งกา
       โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องสีข้าว ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประดิษฐ์เครื่องสีข้าวชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา         ซึ่งเครื่องสีข้าวดังกล่าวเป็นเครื่องสีข้าวจากผลการศึกษาวิจัยของทีมงานในโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยได้รับทุนแรกเริ่มจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เป็นเครื่องสีข้าวที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาเลือกให้เป็นเครื่องจักรกลเกษตรในโครงการเกษตรศาสตร์ เทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา        โดยผลิตเคร
       มะม่วงชนิดนี้เป็นพันธุ์ใหม่ของประเทศไต้หวัน เกิดจากฝีมือนักปรับปรุงพันธุ์ชื่อดังชาวไต้หวัน มีดีกรีชนะเลิศ การประกวดคุณภาพมะม่วงพันธุ์ใหม่ของประเทศไต้หวันมาแล้ว มีลักษณะเด่น คือ ผลมีขนาดใหญ่ รูปทรงของผลยาวดูสวยงามดี เปรียบเหมือนความงามของสตรี และผู้ขายกิ่งตอนบอกว่าจึงถูกตั้งชื่อตามประวัติของสาวงามชนชาติจีนว่า “มะม่วงสาวงามไซซี” ดังกล่าว       มะม่วงสาวงามไซซี มีลักษณะทางพฤษศาสตร์เหมือนกับมะม่วงทั่วไป เป็นไม้ยืนต้น สูง 3-5 เมตร กิ่งอ่อนมักโค้งงอ ใบจะมีความเป็นพิเศษคือมีขนาดใหญ่และยาวมาก เมื่อนำเอาใบไปเทียบกับใบมะม่วงพันธุ์ทั่วไปจะเห็นได้อย่างชัดเจน ดอก ออกเป็นช่
กรมประมง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 26” ที่สุดแห่งการประกวดปลาสวยงามและแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งยิ่งใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมชมสีสัน ความมหัศจรรย์ของสัตว์น้ำหลากสีสัน และหาชมได้ยาก ในคอนเซปต์ “มหัศจรรย์พันธุ์ปลา มหัศจรรย์บอลโลก” ที่ยกทัพมาเป็นตัวแทนสี(เสื้อ) ของแต่ละประเทศ จาก 10 ทีมเต็ง อาทิ บราซิล-ปลาหมอกล้วยหอม, สเปน-ปลาสอดตาแดง, อิตาลี-ปลาหมอดีมาสันอาย, ญี่ปุ่น-ปลาปอมปาดัวร์ บลูไดมอนด์, อาร์เจนตินา-ปลาไวท์เทล, เยอรมนี-ปลาทองโคเมท, โปรตุเกส-ป
        โดย…สุรัตน์ อัตตะ           ฟังแถลงข่าวการเตรียมจัดงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)เกษตรแฟร์ ปี 57″ โดยรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย “รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร” และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) “รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายนที่จะถึงนี้ ณ บริเวณหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ก็ต้องบอกว่าปีนี้เจ้าภาพได้มีการเตรียมการอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ยกระดับชาวนาไทย ก้าวไทยไปกับเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)เกษตรแฟร์”         ที่บอกว่ายิ่งใหญ่และเป็นไฮไลท์ของงานนี้มีการนำสุดยอดนวัตกรรมใหม่ (ล่าสุด) ที่เ
Page 8 of 35« First...«678910»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved