นางสาวรัศมี นาบำรุง นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขาธิการกลุ่มรามฯ รักษ์ป่า เปิดเผยในระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างฝายถวายในหลวงภายใต้โครงการ “รามฯ รักษ์ป่า ร่วมใจอาสา สร้างฝายถวายในหลวง” ณ วนอุทยานถ้ำเขาวง หมู่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ว่า ทางกลุ่มฯ ได้นำเงินรางวัลที่ได้รับจากการประกวดโครงการเยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ  ซึ่งได้รับจากการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 3 ปี 2556        โดยได้รับมอบจาก นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เมื่อวันที่ 19
      นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางไปยังสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา ได้ร่วมดำนาข้าวกับข้าราชการ ประชาชน และเยาวชนในโครงการ ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขา       ตามโครงการ “ปลูกข้าวปลูกใจ ยุวชนชาวนาชาติพันธุ์รุ่นใหม่ รักข้าว” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 2557 โดยมีราษฎรในพื้นที่ตลอดจนเยาวชนลูกหลานชนเผ่าต่างๆ เข้าร่วมดำนาจำนวนมาก         พร้อมกันนี้ยังมีการนำวิธีการปลูกข้าวแบบโยนกล้าในรูปแบบนาโยนมาสาธิต เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่นำไปใช้ปลูกข้าว อันเป็นการลดต้นทุนด
       “ขมุ” เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรทั่วโลกประมาณ 600,000 คน ประชากรส่วนใหญ่หรือมากกว่า 500,000 คน อยู่ในภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะในเขตอุดมไซ หลวงน้ำทา บ่อแก้ว หลวงพระบาง เชียงขวาง ซำเหนือ พงศาลี ฯลฯ       สำหรับในประเทศไทยนั้น ชาวขมุเป็นชาวเขากลุ่มเล็กๆ พบในภาคเหนือ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนจังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน ส่วนที่ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกระจัดกระจายอยู่ในจังหวัดในภาคกลาง เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดอุทัยธานี บ้าง       “ขมุ” เป็นชนเผ่าที่นิยมเลือกบริเวณใกล้แหล่งน้ำเป็นที่ตั้งบ้านเรือนและทำมาหากิน ใช้กร
        นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 นี้สำนักงาน กปร.จัดกิจกรรมในโครงการ “สื่ออาสา…สืบสานพระราชดำริ” ขึ้น      โดยนำสื่อมวลชนร่วมเรียนรู้และเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎร จนกระทั่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นำไปสู่การพัฒนาตนเอง องค์กร และประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติสืบต่อไปเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์      โดยคณะจะได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน 20 ปี ใต้ร่มพระบารมี ศูนย์พัฒนาการ
เสกสรร สิทธาคม       “…ประเทศชาติจะเจริญหรือเสื่อมลงได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสำคัญ…” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      “น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร  สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี”  คำขวัญจังหวัดจันทบุรี      จังหวัดจันทบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่หลายโครงการด้วยกันเฉกเช่นเดียวกับทุกจังหวัดในประเทศไทยที่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แผ่ไพศาลไปถึงโดยไม่มีกำแพงใดมาขวางกันได้มีโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
     นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานวัน “เกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557” ระหว่างวันที่ 22-31 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง พื้นที่จัดงาน รวม 3,500 ไร่      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย หน่วยราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมทางด้านการเกษตรที่เหมาะสมแก่เกษตรกร นิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป       งานวันเกษตรแห่งชาติครั้งนี้ ประกอบด้วยก
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงงานมาเป็นระยะเวลากว่า 60 ปีนับแต่ที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์  พระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญาความสามารถ และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีกว่า 4,650 โครงการ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ครอบคลุมทุกภาคส่วนของชีวิต ทั้งในด้านการเกษตร พัฒนาชีวิต อุตสาหกรรม การศึกษา การแพทย์ การคมนาคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ      เพื่อให้เกิดการสืบสาน สานต่อพระราชปณิธานแนวพระราชดำริ และเพื่อเผยแพร่งานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปอย่างกว
          หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง 45″ ขึ้นระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคมนี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์         ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน เตรียมจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2557   … อ่านเพิ่มเติม →
      สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส      โดยนายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ สำนักงาน กปร. ร่วมเป็นประธานเปิดงานเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา       ภายในงานมีชาวไทยจากชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศส นักเรียนไทยในฝรั่งเศส คนไทยในฝรั่งเศส และข้าราชการสถาน
             สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เตรียมจัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรรักแม่” เพื่อให้ชาวไทยตระหนักและเห็นความสำคัญและคุณค่าของแม่ แม่โพสพ แม่คงคา แม่ธรณี ที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจผ่านประสบการณ์จากหญิงเก่งด้านเกษตรทั่วประเทศ ที่พึ่งพาตนเอง โดยใช้การเกษตรเป็นแนวทางดำรงชีวิต        ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงตน และเชื่อมั่นว่าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทางออกทางเศรษฐกิจ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว อย่างยั่งยืนและมั่นคง         ในวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิ
Page 8 of 36« First...«678910»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved