นายประสิทธิ์ หมีดเส็น รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคายางพาราที่มีแนวโน้มตกต่ำอย่างต่อเนื่อง       ทาง สกย. พร้อมเดินหน้าดำเนินโครงการควบคุมปริมาณการผลิตลดต้นทุนการผลิตถ่ายทอดเทคโนโลยี และการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       โดยในแต่ละปีจะโค่นต้นยางเก่าที่ให้ผลผลิตต่ำ แล้วนำยางพันธุ์ดีมาปลูกแทน 400,000 ไร่ และให้ปลูกแทนแบบผสมผสานกับพืชผักสวนครัวหรือการเลี้ยงสัตว์      ซึ่งโครงการนี้จะช่วยลดปริมาณผลผลิตยางในตลาด
  เสกสรร สิทธาคม      น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เกิดโครงการแบบนี้เป็นรูปธรรมในบางภาคส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นโครงการนำผู้บริหารอย่างน้อยก็ระดับผู้อำนวยการกองสายรับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานหลักการดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      อันเกิดจากพระราชหฤทัยห่วงใยน้อมนำสู่ประชาชนชาวไทย เกษตรกร ตลอดจนถ่ายทอดขยายผลสู่เยาวชน ไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือการที่เกี่ยวข้องกับการสนองพระราชดำริยังพื้นที่ต่างๆ เพราะโดยภาพรวมแล้วกระทรวงเกษตรฯมีส่วนสำคัญต
โดย เสกสรร  สิทธาคม      อำเภอปงพื้นที่ไม่น้อยทีเดียวที่เป็นภูเขา เป็นป่า แล้วคงไล่ระดับมาเป็นพื้นราบส่วนใหญ่ก็ใช้ทำการเกษตรกรรมเป็นหลัก เป็นอาชีพของชาวชุมชน  พื้นที่สูงตั้งแต่ยอดเขาก็ใช่ว่าจะทำเกษตรไม่ได้ ใครที่ผ่านเข้าไปในเขตพื้นที่อำเภอนี้  โดยเฉพาะย่านภูเขาจะพบอาชีพเกษตรที่เน้นไปทางไม้ผลเมืองเหนือ ข้าวโพดและอื่นๆ รวมไปถึงปศุสัตว์      กำลังจะอวดว่าไปอำเภอปง จังหวัดพะเยามาอีกแล้ว คราวนี้ไปที่ตำบลนาปรัง ที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง พื้นที่ 113 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา  เป็นพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติแม่ยม กรมป่าไม้ โดยขอใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา เปิดการเรียนการสอนต
      จากการที่ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ได้ทรงงานในเรื่องการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินมาเป็นเวลานาน ทรงทราบดีว่า ดินเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต จึงให้ความสนพระทัย และพระราชทานแนวพระราชดำริในด้านงานพัฒนาที่ดินมากมายหลายประการ        ทรงให้ความสำคัญแก่การบริหารจัดการทรัพยากรดิน และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสนับสนุนการบริหารจัดการดินอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในประเทศและนานาประเทศ ถึงพระวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน        โดยทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรดิน ทรงเป็นผู้นำแ
 โดย สุรัตน์ อัตตะ       เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย และปลูกฝังการมีหัวใจใฝ่เกษตรให้เยาวชนและคนไทยสู่การพึ่งพาตนเอง ตามวิถีแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่ ต.คลองหนึ่ง (ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ก้าวสู่การปรับโฉมใหม่ครั้งใหญ่ในรอบ 17 ปี        ด้วยการเนรมิตพื้นที่กว่า 300 ไร่เป็นดินแดนแห่งการผจญภัยในโลกเกษตรในบ้านของพ่อหลวง สำหรับประชาชนทั่วไป โรงเรียน ผู้ปกครองในการนำเยาวชนเข้ามาเรียนรู้และศึกษาพระอัจฉริยภาพของ “กษัตริย์เกษต
          นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมในพื้นที่ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่ประสบปัญหาแหล่งน้ำและสภาพดินเสื่อมโทรมอย่างหนัก       โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2529  จนถึงปัจจุบัน        กรมฯ ได้ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูก รวมทั้งจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อฟื้นฟูสภาพดิน ตลอดจนฟื้นฟูสภาพป่าตามแนวพระราชดำริคือปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก        นายบุญช่วย ช่วย
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรสมาชิกสหกรณ์โคนมเป็นอย่างยิ่ง พระองค์พระราชทานพระราชดำริในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      โดยเฉพาะเรื่องของการพึ่งตนเอง ให้ผู้ได้รับการพัฒนามีส่วนร่วมในกิจกรรมมีการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงจนสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง และทรงติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อเกษตรกรสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม และสหกรณ์โคนมเป็นอย่างยิ่ง       พระราชกรณียกิจที่ทรงดำเนินการมีมากมายหลายประกา
      นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม และนายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟผ. ร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมมอบนโยบายและแนวทาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการเรื่องเล่าจากป่า       ภายใต้โครงการ 20 ปี โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ กฟผ. แก่เจ้าหน้าที่และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ กฟผ. บางกรวย นนทบุรี เมื่อวันก่อน       พร้อมสรุปผลการดำเนินงานการปลูกป่าของ กฟผ. ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20 ปี ตลอดถึงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนร่วมอนุรักษ์ป่าไม
       “ขมุ” เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรทั่วโลกประมาณ 600,000 คน ประชากรส่วนใหญ่หรือมากกว่า 500,000 คน อยู่ในภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะในเขตอุดมไซ หลวงน้ำทา บ่อแก้ว หลวงพระบาง เชียงขวาง ซำเหนือ พงศาลี ฯลฯ       สำหรับในประเทศไทยนั้น ชาวขมุเป็นชาวเขากลุ่มเล็กๆ พบในภาคเหนือ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนจังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน ส่วนที่ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกระจัดกระจายอยู่ในจังหวัดในภาคกลาง เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดอุทัยธานี บ้าง       “ขมุ” เป็นชนเผ่าที่นิยมเลือกบริเวณใกล้แหล่งน้ำเป็นที่ตั้งบ้านเรือนและทำมาหากิน ใช้กร
       นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มอบข้าวเปลือกพระราชทานแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหัวฝาย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่        โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1 จำนวน 10 ตัน จากโครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทนแบบครบวงจร โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแก่เกษตรกร 56 คน หลังประสบอุทกภัยเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมา        โดยมูลนิธิชัยพัฒนาจะได้ฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย และสนับสนุนปัจจัยการผลิตอื่นที่จำเป็นต่อไป          นอกจากนี้ นายส
Page 8 of 40« First...«678910»...Last »
')
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved