นายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดเผยว่า  แต่เดิมสภาพพื้นที่ของศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาดินตื้นหนักที่สุดของประเทศ เพราะมีการขุดหน้าดินไปใช้ ความอุดมสมบูรณ์จึงต่ำมาก       แต่ทางศูนย์ฯ โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้พืชปุ๋ยสด ได้แก่ ปอเทือง ถั่วพร้า ปลูกและไถกลบ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น้ำหมักชีวภาพ ที่สำคัญคือปลูกหญ้าแฝก       ซึ่งหญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากยาวสามารถชอนไชไปในดินได้ลึก ช่วยให้ดินที่เคยแน่น
       นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมในวิถีเกษตรไทย      ดังนั้นในช่วงวันหยุดยาว 3 วัน ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน ตั้งแต่เวลา 09.30-21.00 น. พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จึงได้จัดงานมหกรรม “พลังวัฒนธรรม  วิถีเกษตรไทย” ขึ้น โดยมีกิจกรรมงานบุญมหากุศล เสริมสิริมงคลก่อนปีใหม่ไทย สนุกสนานย้อนยุคแบบไทย ๆ มากมาย      อาทิ การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กับพระสงฆ์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จำนวน 25 รูป ร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย อาทิ การสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ การทำบุญใส่บาตรพระประจำวั
         สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้น้อมนำหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่ชุมชนเกาะกลาง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เรียนรู้ผ่านการเกื้อกูลช่วยเหลือ ทั้งด้านวัสดุสิ่งของที่จำเป็นต่อพื้นฐานการดำรงชีวิตและด้านวิชาความรู้ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต       สามารถอยู่ได้โดยการพึ่งพาตนเอง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยไม่เดือดร้อนคนอื่นและสามารถมีความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง      ชุมชนเกาะกลาง เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่บนที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริเวณใจกลางเมืองในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีพ
       นายวสันต์ บุญเกิด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันพัฒนาการชลประทาน กล่าวในพิธีเปิดการสัมมนาการจัดทำความร่วมมือกับกลุ่มประเทศแอฟริกา เมื่อวันก่อนว่า         ตามที่กรมชลประทานของประเทศไทย และการชลประทานและการระบายน้ำของประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางไปสำรวจสถานการณ์การปลูกข้าว จำนวนผลผลิต การชลประทาน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำ ของประเทศเอธิโอเปียและแทนซาเนีย ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกา       และได้มีการหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรของเอธิโอเปีย และกระทรวงเกษตรความมั่นคงด้านอาหารและสหกรณ์ ของประเทศแทนซาเนีย ถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือระหว่างกั
      ไปกับคณะของอาชีวศึกษา(สอศ.)กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ไปในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาที่กำลังดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน  มีประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) อีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในโครงการนี้      เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกันทั้งสามประเทศที่ชื่อว่า “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี” เป็นการเตรียมความพร้อมผลิตกำลังแรงงานคุณภาพเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการพัฒนาไปพร้อมๆกันอย่างน้อยก็ในสามประเทศนี้      ความพร้อมในการสร้างแรงงานคุณภาพสายอาชีวะมิได้เน้นที่ด้านทักษะฝีมือเพียงจุดเดียว  หากแต่ต้องสร้างความแข็งแกร่งทุกด้านความคู่กัน
โดย สุรัตน์ อัตตะ       ไม่ใช่เรื่องง่ายการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมให้ผลผลิตสูง ต้านโรค ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมต่างๆ และตรงกับความต้องการของตลาด แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพัฒนาข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวสายพันธุ์ใหม่ ภายใต้ชื่อ สุวรรณ 4452 แม้จะใช้เวลายาวนานกว่า 10 ปีก็ตาม       ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 4452 เป็นผลงานการวิจัยและพัฒนาของ ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ       โดยเป็นการพัฒนาต่อยอ
                นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ผู้อำนวยการ (บริหาร) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า ภายหลัง อ.ต.ก. จับมือกับธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)         ในการเปิดจุดจำหน่ายข้าวสารราคาถูกบริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายหวังดึงดูดผู้บริโภคเลือกซื้อข้าวสารที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนด เพื่อส่งเสริมการซื้อข้าวสารอย่างต่อเนื่องเมื่อเร็วๆ นี้นั้น          ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับความต้องการของประชาชน อ.ต.ก. จึงได้ขยายโครงการจำหน่าย โดยนำข้าวสารจำหน่า
โดย สุรัตน์ อัตตะ         ศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงสีข้าวพระราชทานที่ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนาตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         ถือเป็นโครงการต้นแบบที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในถิ่นทุรกันดาร ด้วยการทำการเกษตรแบบผสมผสาน สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์และส่งเสริมให้ชาวบ้านและนักเรียนได้นำวิธีการสหกรณ์ไปใช้พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น         “โรงสีข้าวพระราชทานเป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระองค์ท่านได้พระราชทานแนวทางความช่วยเหลือให้แก่ราษฎรในพื้นที่ สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี 25
      ไต้หวันเป็นแหล่งผลิตชมพู่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาสายพันธุ์ การจัดการสวน และการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2555 ผู้เขียนได้เข้าไปดูในแปลงปลูกชมพู่ของเกษตรกรไต้หวันรายหนึ่ง จะต้องยอมรับว่าเป็นแปลงปลูกชมพู่ที่มีการจัดการสวนที่ดีมาก       หลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าต้นชมพู่ของสวนแห่งนี้มีอายุต้นได้ 28 ปี เส้นผ่าศูนย์กลางของต้นเฉลี่ย 10-12 นิ้ว มีการควบคุมทรงพุ่มให้ความสูงของต้นเฉลี่ย 3-4 เมตรเท่านั้น ทางด้านสายพันธุ์ที่ปลูกเจ้าของสวนบอกว่านำพันธุ์มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ไม่ได้ระบุประเทศ       แต่คาดว่าน่าจะนำพันธุ์มาจากปร
      นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า จากการร่วมประชุมหารือกับตัวแทนจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์คทั่วประเทศ        ตัวแทนจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์คต้องการให้ อ.ส.ค.ดูแลค่าขนส่งสินค้าไปยังร้านค้าให้เท่าเทียมกันทั้งร้านค้าที่อยู่ใกล้และไกล        นอกจากนั้นยังต้องการให้รับเปลี่ยนคืนสินค้าที่สูญเสีย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีความเสี่ยงในการขยายตลาด       ทาง อ.ส.ค.จึงได้ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดรับกับความต้องการของตัวแทนจำหน่าย โดยจะรับเปลี่ยนสินค้าคืนในตลาด ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน 1%        อันจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะ
Page 8 of 31« First...«678910»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved