โดย สนทะนาพร อินจันทร์          ประเทศไทยเคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน “ชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556″ (10th World IFYE Conference 2013)  โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มสยท.) และสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย (IFYE Thailand) ร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก         สุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของภาคการเกษตรระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน ร
      จังหวัดจันทบุรีเป็น 1 ใน 6 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)  นายปรีชา โหนแหยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า โครงการเมืองเกษตรสีเขียวเป็นโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลำดับต้นๆ ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ       โดยจังหวัดจันทบุรี เป็น 1 ใน 6 จังหวัดเป้าหมายของโครงการที่เน้นไปในเรื่องของ ผลไม้เมืองร้อนและการเลี้ยงกุ้ง เพื่อเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้
      นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้งเป็นธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ขึ้น โดยการน้อมนำเอาสูตรปุ๋ยอินทรีย์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้กรมพัฒนาที่ดินนำมาเผยแพร่และส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี       โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา ในครัวเรือน และจากโรงงานอุตสาหกรรม มาฝากไว้ที่ธนาคาร ธนาคารจะทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรมาเบิกถอนเอาไปใช้ประโยชน์       เมื่อวัสดุนั้นย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้วหรือให้เกษตรกรกู้ยืมปุ๋ยจากธนาคา
     สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโครงการ “ขับเคลื่อนขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เกษตรกร” ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช      โดยมีนายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ และนายประสาท พาศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาและขยายผลการ
ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ         เพื่อความเป็นสิริมงคล ผมขอเริ่มต้นโดยอัญเชิญพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗ เกี่ยวกับความสำคัญของการเกษตร ความตอนหนึ่งว่า        “…เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของประเทศที่ได้มาใช้สร้างความเจริญด้านต่าง ๆ เป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่าความเจริญของประเทศต้องอาศัยความเจริญของการเกษตรเป็นสำคัญ และงานทุก ๆ ฝ่ายจะดำเนินก้าวหน้าไปได้ ก็เพราะการเกษตรของเราเจริญ… ท่านจะทำงานอะไรก็ตาม ขอให้ระลึกไว้ว่า
วานนี้ (18 ก.ย.57)ซี-ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ ชวนคนไทยตามรอยพ่อหลวง เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืนในโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 2 ที่เกิดจากความร่วมมือของ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เชฟรอนประเทศไทย กองทัพบก และรายการ “เจาะใจ” ด้วยการเดินตามรอยพ่อ 9 วัน จากเมืองโบราณศรีเทพมุ่งสู่ต้นน้ำป่าสัก จ. เพชรบูรณ์ ระยะทาง 313 กิโลเมตร           งานนี้ พระเอก ซี ศิวัฒน์ ฟิตจัดถอยจักรยานเสือภูเขาคันใหม่เอี่ยมเพื่อมาร่วมปั่นในขบวนตามรอยพ่อ หนุ่มซียังทุ่มสุดตัวชักชวนชาวบ้านตำบลบ้านโคกมาช่วยกัน “ย่ำขี้” เพื่อเป็นการฟื้นฟูดินก่
       เยอรมนีเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ตลาดหนึ่งของโลก เนื่องจากประชาชน สนใจสุขภาพมากขึ้นและมีประวัติการเพาะปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์มานานกว่า 100 ปี        แต่เนื่องจากจำนวนผู้ผลิตสินค้าเกษตรทั่วไปลดลงตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ขณะที่จำนวนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์กลับขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว มีจำนวนฟาร์มที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ มากกว่า 12,740 แห่ง คิดเป็นสัดส่วน 3.2% ของพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรและ 2.9% ของจำนวนฟาร์ม พื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่จะอยู่ภาคกลาง ในแคว้นบาวาเรียทางภาคใต้ และในเยอรมนีตะวันออกเดิม        ส่วนพืชผักและผลไม้จากประเทศไทยที่ส่งไปจำหน่ายในเ
       ขึ้นไปจังหวัดน่านเมืองที่มีคำขวัญประจำจังหวัดว่า “แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง”      คราวนี้ไปในสัมผัสชุมชนที่เป็นต้นแบบการดำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน  ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันสร้างชุมชนของตนให้สะอาดปราศจากขยะสิ่งสกปรก  เป็นวิถีแห่งความสามัคคีกันอย่างแท้จริง โดยยึดมั่นการทำความดีตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      หน่วยงานที่ชวนไปเยือน คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในนามผู้ส่งเสริมสนับสนุน
        เนื่องจากปัญหาความยากจนและความทุกข์ยากของราษฎรในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนมักจะขาดแคลนอาหารจากการผลิตที่ไม่พอเพียงและการบริโภคไม่ถูกต้อง ทำให้เยาวชนในพื้นที่ดังกล่าวเติบโตอย่างไม่มีคุณภาพร่างกายอ่อนแอ      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีหลักโภชนาการที่ดีเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงเล็งเห็นว่าการพัฒนาจะนำไปสู่การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ทั้งร่างกายสติปัญญาและอารมณ์ ได้อย่างเต็มศักยภาพทำให้เด็กเ
      นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครง การอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนขยายผลองค์ความรู้ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของนักส่งเสริมการเกษตรพื้นที่ภาคตะวันออก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา ที่สำนักงาน กปร. ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันจัดขึ้น ว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริมาร่วม 33 ปี ทำให้มีการสะสมองค์
Page 8 of 39« First...«678910»...Last »
')
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved