นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยในงานแถลงข่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ        โดยจัดงานทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 9–31 ธ.ค. 56 พร้อมกันนี้กำหนดให้ จ.เชียงราย เป็นตัวแทนเปิดงานระหว่างวันที่ 19–20 ธ.ค. 56        โดย จ.เชียงราย จัดที่มหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ต.ห้วยสัก อ.เมือง ส่วนที่ จ.ชัยภูมิ จัดที่โรงเรียนชุมชนบ้านจอก ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์        ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมา
      สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานงานการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และเผยแพร่แนวพระราชดำริ รวมถึงผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปสู่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศได้ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งตลอดมาได้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายหลายรายการ หนึ่งในนั้นคือการนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความสำเร็จของการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ       และล่าสุดได้นำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปเรียนรู้การทรงงา
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยราชการและเอกชนดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนชาวไทยมาเป็นเวลาเกือบ 65 ปี        ในการนี้ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ขึ้น          เพื่อทำหน้าที่ในการประสานงานสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริ รวมถึงติดตามประเมินผลและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สาธารณชนได้รับทราบและเรียนรู้เพื่อให้เกิดการต่อยอดและขยายผลสำเร็จที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาช
      พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  จัดกิจกรรมเรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร “ตามรอยพ่อ…ตามความดีของแผ่นดิน” ตลอดทั้งปี       เริ่มตั้งแต่ต้นปี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ “เด็กไทยรักในหลวง”       และงานมหกรรมประจำปี  2557 ในหลวงรักเรา “รักชาติ รักทรัพยากร” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม–6 กุมภาพันธ์ 2557       นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพิพิธภัณฑ์การเกษตรยุคใหม่ที่มีชีวิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มุ่งเผยแพร่
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทดลองและพัฒนาการเกษตรตามความเหมาะสมสำหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรนำไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง        และให้เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในด้านเทคนิคและวิชาการที่ครบวงจร เพื่อให้ราษฎรเข้ามาเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ในลักษณะ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่หลากหลาย และขยายผลสำเร็จไปสู่ราษฎรบนพื้นฐานการบริ
         “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต  รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน  เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง   สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม  แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป”          พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนา         ประตูประชาคมอาเซียนในวิถีแห่งเออีซี(AEC)ใกล้เปิดกว้างอย่างไร้ขอบเขตจำกัดไปทุกขณะ  ก็ตกอยู่ราวๆสองปีหรือไม่ถึงดีที่พูดกันหนาหูเข้ามาคือการลื่นไหลตลาดแรงงานทุกอาชีพสาขา  ไม่ว่าจะเป็นหมอ  พยาบาล  วิศวกร  กระทั่งแรงงานฝีมือช่างยนต์  อุตสาหกรรมก่อสร้าง  บัญชี  การเด
      นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เป็นพิพิธภัณฑ์การเกษตรที่มีชีวิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย       ที่มุ่งเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย สามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในอาคารและนอกอาคาร        นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายที่จัดขึ้นให้เรียนรู้ได้ทุกสัปดาห์อย่างไม่รู้เบื่อ เริ่มจากสัปดาห์ที่ 1 ทุกเสาร์-อาทิตย์ต้นเดือน เชิญทุกท่านมาเที
        งานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ประจำปี 2556 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 แล้ว ในปีนี้ จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง”โดยจะส่งเสริมการบริโภคและการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มากที่สุด          นอกจากจะหารายได้เพื่อการกุศลแล้ว ยังถือโอกาสเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิให้ประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัย เรียนรู้วิธีป้องกันและฟื้นฟู ด้วยการนำผลผลิตของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมมาช่วยจำหน่าย          อีกทั้งให้ความรู้ทางการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          รูปแบบงาน
        นายสุรพล  จารุพงศ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรแห่งแรกของประเทศไทย          เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 255 คน คณะครูอาจารย์ 9 คน จากมติของคณะครูที่เน้นจัดการด้านการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรด้วยการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป         
        เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ธุรกิจ จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์         ที่ผ่านมามีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ในหลากหลายกิจกรรม หนึ่งในนั้นก็มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2557         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษ
Page 8 of 26« First...«678910»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved