เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชลบุรี นำโดย ดร.เพียงพร กันหารี ประธานชมรมฯนำสมาชิกจำนวน 65 คน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการปลูกป่าและปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 1 แสนตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ต้นน้ำเขาชมพู่ เทือกเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
        เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ สมาชิกลงทะเบียนทั้งหมด 260 คน สมาชิกลงทะเบียนแล้วเข้าหอประชุมชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนได้เวลาเปิดพิธีโดย นายพงษ์พันธ์  ลือเรื่อง เป็นประธานขึ้นถวายความเคารพพระบรมฉายาลัษณ์และเปิดกรวยจากนั้นประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นายปรีชา  เข็มบุบผา ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์และที่มาของชมรมฯ สมาชิกขึ้นรับเสื้อตามลำดับและสวมเสื้อประธานชมรมฯนำกล่าวคำปฏิญานตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร้องเพลงสดุดี
             เมื่อวันที่ 11  ตุลาคม 2557 เวลา 08.00-15.00 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย ได้จัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกชมรมฯ และเยาวชน จำนวน 6 คน ณ ที่ทำการชมรมฯ โดยจัดอบรม 4 รายการคือ 1. น้ำยาล้างจาน 2. น้ำยาซักผ้า 3. น้ำยาปรับผ้านุ่ม 4. ยาหม่องสมุนไพร 5. พิมเสนน้ำ ซึ่งสมาชิกให้ความสนใจ โดยเฉพาะเยาวชนได้รับความรู้ และเห็นคุณค่าความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวัน และนำผลิตภัณฑ์ไปทดลองใช้เพื่อเป็นประโยชน์ และลดค่าครองชีพ … อ่านเพิ่มเติม →
           เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย นำโดยนายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติและส่งเสริมการเรียนรู้ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาสระใคร กลุ่มที่ 10 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 17 โรงเรียน โดยมีการประกวด เขียนเรียงความ วาดภาพระบายสี การร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การพูดสุนทรพจน์ และตอบปัญหาสดเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับประถมศึกษา มัธยมตอนต้น ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 300 คน 
       เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ พร้อมฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบรรยายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลลาดยาวโดยมี นายสมเจตน์ เปลื้องนุช นายอำเภอลาดยาวเป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม 500 คน
        เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัยจัดโครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ให้สมาชิกอำเภอเมืองคณะอาจารย์ นักศึกษา ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโชทัย โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.มังกร ทองสุขดี ที่ปรึกษาชมรมฯเป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 300 คน
       เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.00 น.-16.00 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย จัดอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้สมาชิกชมรมคนรักในหลวง ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย โดยมี รศ. ดร.มังกร ทองสุขดี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  และ ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิจศิลป ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติการวิชาชีพ 4 ฐานคือ การทำน้ายาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่มและการทำยาหม่อง มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 214 คน
            เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2557  ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ พร้อมฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมอบเงินรางวัล, เกียรติบัตรกิจ ในกรรมการประกวดเรียงความเทิดพระเกียรติ หัวข้อ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อกับชีวิตของวัยรุ่นยุคไอที” โดยมีนายเสถียร  แสนอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานในพิธี นางสุจินดา  บันลือหาญ ประธานชมรมฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ที่มา/วัตถุประสงค์ ของมูลนิธิบุคคลพอเพียงและชมรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน
      เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.09 น.ชมรมคนรักในหลวง นำโดยอาจารย์ ดร. สรศักดิ์ ณ น่าน จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยมี นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านเป็นประธานในพิธี มีสมาชิกชมรมเข้าร่วมจำนวน 1100 คน
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน นำโดยดร.สรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งทรงเข้ารักษาพระอาการประชวร โรงพยาบาลศิริราช โดยขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน 
Page 33 of 164« First...«3132333435»...Last »
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved