เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ พร้อมฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่  23/2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้เข้ารับมอบเสื้อ จำนวน 70 คน 
               เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ให้แก่สมาชิกใหม่และนักเรียนโรงเรียนรัตนชัยศึกษา ณ โรงเรียนรัตนชัยศึกษา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีนางสาวศรัยยา นาคะเมธากูร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และนางสมบัติ เกตุปรางค์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางพระ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีจำนวนสมาชิกเข้าร่วม 200 คน
            เมื่อวันนี้ 23 กรกฎาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร นำโดยนายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมฯ คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมโรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร “ด้วยพระเมตตาบารมี ชุมพรวันนี้สุขร่มเย็น” ซึ่งมีนักเรียนเข้าชม จำนวน 3,000 คน
        เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ (สวท.อำนาจเจริญ) ได้จัดเวลาให้ทางชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ จัดรายการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ โดยมุ่งเน้นหาบุคคลต้นแบบในท้องถิ่นที่ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสามารถดำรงชีพได้อย่างเป็นปกติสุข หรือหาประเด็นปัญหาที่ยังไม่สามารถเข้าถึงจนนำมาปฏิบัติไม่ได้ ในลักษณะช่วยกันคิด ช่วยกันทำ        โดยมีผู้ประสานงานระดับอำเภอทั้ง 7 อำเภอเป็นเครือข่ายในการสืบเสาะหาข้อมูลข่าวสารมาเผยแพร่ รายการนี้ได้รับการบรรจุในผังรายการการออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์
               เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมเปิดงานวันเงาะโรงเรียน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการส่งเสริมความสามัคคีและการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน 70 คน 
             เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร นำโดยนายธรรมนูญ เศวตเวชประธานชมรมฯ คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่สมาชิกชมรมฯ อำเภอละแม อำเภอหลังสวน ตำบลถ้ำสิงห์ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่แก้มลิง (ศาลาโอปนยิโก) ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งมีนายวีรวัฒน์ จันทรักษ์ นายกเทศบาลตำบลบางลึก เป็นประธานในพิธี พร้อมการบรรยายจากนายจันทร พลสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา บรรยายเรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีสมาชิกเข้าร่วมอบ
        เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม2557 เวลา 14.00 – 15.30 น. นายกิติ จันทรเสนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับการสร้างชาติ” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพนาศึกษา อำเภอพนา โดยมีนักเรียนและคณะครูเข้ารับฟังการบรรยายจำนวน 120 คน         การบรรยายมีการฉายวีดีทัศน์กษัตริยาธิราชชนชาติไทย ซึ่งกล่าวถึงตั้งแต่การรวบรวมชนชาวไทยตั้งเป็นอาณาจักรปฐมบรมกษัตริย์ ตั้งแต่ยุคสุโขทัย – ยุคอยุธยา – ยุคธนบุรี -ยุครัตนโกสินทร์  แสดงให้เห็นถึงกษัตริย์ไทยแต่ละพระองค์ทรงพระปรีชาด้านใดบ้างแตกต่างกันไปแต่ละพระองค์ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างชาติไทยม
             เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา นำโดยนางรติรส  กาญจนธาร  ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร เข้าเสนอหนังสือเรียนเชิญ ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านธำรงค์  เจริญกุล ณ สำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา             เพื่อประสานงานขอเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้ชนะการประกวด เรียงความเรื่อง “พระมหากษัตริย์ไทยในดวงใจของข้าพเจ้า” ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับจังหวั
             เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อง “การทำเกษตรพอเพียงในพื้นที่จำกัด” ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน
               เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร นำโดยคุณบังอร เลิศสกุลจินดา และคณะกรรมการฯ ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมีสมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน
Page 33 of 129« First...«3132333435»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved