เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา  08.00 – 17.00 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพเพื่อการอยู่ได้อย่างพอเพียง “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเยาวชนดีและครอบครัว” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ         อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ เกตวงษา ครูชำนาญการและที่ปรึกษาสภานักเรียน เป็นผู้นำนักเรียนจากโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เข้ารับการอบรม จำนวน  64 คน นางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมฯ เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม กิจกรรมมี 4 กิจกรรม ดังนี้    1. … อ่านเพิ่มเติม →
        เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 – 12.00 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร ได้จัดพิธีรับมอบเสื้อตราสัญลักษญ์ชมรมคนรักในหลวง ณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 1,400 คน นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล นายอำเภอพรรณานิคม เป็นประธานในพิธี นางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้นำองกรค์ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเป็นเกียรติ ดังนี้ 1. นายนิวัติ   สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  2. พันตำรวจเอกระพีพัฒน์ … อ่านเพิ่มเติม →
        เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมประชุม อสม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน 30 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
        เมื่อวันที่ 9 และ 11 กันยายน 2557 ชมรมคนรักในหลวง จ.มหาสารคาม ได้จัดอบรมวิชาชีพฯ ให้แก่สมาชิกชมรมฯ (กลุ่มแม่บ้าน) ตำบลดงใหญ่ อำเภอ วาปีปทุม และ ต.ท่าสองคอน อ.เมือง ณ ห้องประชุม อบต.ดงใหญ่ โดยมีสมาชิกเข้าร่วม อำเภอละ 60 คน
        เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี ได้นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรีและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนารถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดหนองจอก ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีสมาชิกชมรมเข้าร่วมประมาณ 100 คน   
       ตามที่จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดให้บริเวณห้องด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญเป็นสถานที่ให้ประชาชน พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ไปลงนามถวายพระพร เพื่อขอภาวนาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากการประชวรทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ดังนั้นในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.30 น.นายกิติ จันทรเสนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญได้นำสมาชิกจำนวน 31 คน จากหลากหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชมรมราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม นักศึกษา อาจารย์ คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ (กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ) นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 อ
              เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ พร้อมฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านเมืองไผ่ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสมศักดิ์  เหล่าธีระกาญจนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองไผ่ เป็นประธานในพิธี ขึ้นถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดกรวย ซึ่งยังได้กล่าวปราศรัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีผู้เข้ารับมอบเสื้อจำนวน 246 คน 
        เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุม อสม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 100 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
                เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมจัดรายการเศรษฐกิจพอเพียง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ การจัดรายการครั้งนี้ได้นำผู้ปฏิบัติงานจริงจากศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน ประกอบด้วย นายวันนา บุญกลม ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์ เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลสภาเกษตรกร จังหวัดอำนาจเจริญ ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมผู้ผลิตข้าวปลอดสาร จังหวัดอำนาจเจริญ มีผลิตภัณฑ์ข้าวที่ออกจำหน่ายจากตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้แนะนำวิธีการเพิ่มผลผลิต
            เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดนนายยงยุทธ   ขัติยนนท์ ประธานชมรมฯ ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ พร้อมฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนเยาวชนของชาติได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ณ โรงเรียนหัวโทนวิทยา อำเภอเกษสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมตอนปลาย จำนวน 160 คน และคณะครู จำนวน 14 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้        
Page 33 of 153« First...«3132333435»...Last »
')
© Copyright 2015 Welovethaiking.com , all rights reserved