เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ให้แก่สมาชิกใหม่ พร้อมอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองหัวช้าง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน    
               เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ พร้อมฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในครั้งในได้มีกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท โดยนายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรม ได้พูดบรรยายหัวเกี่ยวกับสถานบันพระมหากษัตริย์ ให้กับนักเรียนจำนวน 120 คน เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็ก และเยาวชนได้รู้เรื่องของในหลวง ประเทศไทยเป็นเอกราชมาได้ 700 กว่าปีก็เพราะมีสถาบันพระมหากษัตริย์ปกปักรักษามาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ณ ก้านเหลืองวิทยาคม อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โด
             เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ พร้อมฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในครั้งในได้มีกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท โดยนายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรม ได้พูดบรรยายหัวเกี่ยวกับสถานบันพระมหากษัตริย์ ให้กับนักเรียนจำนวน 120 คน เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็ก และเยาวชนได้รู้เรื่องของในหลวง ประเทศไทยเป็นเอกราชมาได้ 700 กว่าปีก็เพราะมีสถาบันพระมหากษัตริย์ปกปักรักษามาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ณ โรงเรียนชนบทศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยมีน
        เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์และการจัดการฉายวีดีทัศน์เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่เยาวชนโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยาและสมาชิกฯอำเภอศรีสงคราม ณ หอประชุมโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม จำนวน 320 คน โดยปมี นายบำรุง  ศรีลาชัย ปลัดอาวุโสอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี นายกอบต.บ้านเอื้อง นายกอบต.โพนสว่าง คณะอาจารย์โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา และ Mr. Louis Awanga ชาว Cameroon
       ชมรมคนรักในหลงจังหวัดมหาสารคาม เปิดอมรมปลูกจิตสำนักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แก่เยาวชนนักเรียนระดับมัธยมปลาย ปี 2557 ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ อ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้ความดูแลสนับสนุนของ”มูลนิธิบุคคลพอเพียง”ได้เปิดการอบรม”ปลูกจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์”ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมปลาย 4 โรงเรียน มี ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์,ร.ร.เขวาไร่ศึกษา,ร.ร.วังยาวศึกษาวิทย์,ร.ร.มัธยมวัดกลางโกสุม ประธานพิธี นายอดุล จันทนปุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานพิธี และ พล.ท.ดร.ประสารโชค ธุวะนุติ ประธานมูลนิธิบุคคลพอเพียง พร้อมคณะได้เป็นเกียรติร่วมพิธี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ร.
      เมื่อวันที่ 16-17 กรกกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ ได้นำสมาชิกจำนวน 100 คน ไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โดยท่านนายกฤษดา พานิชเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ ท่านนางสาวธีรพร ชัยชนะไพศาล เลขานุการการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ ในการไปศึกษาดูงานฯ ที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดานั้น ได้ความรู้ที่หลากหลาย ได้ประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยม ในขณะศึกษาดูงานมีคณะวิทยากรให้ความรู้ที่แน่นไปด้วยความเข้าใจ และความสามารถ
              วันนี้ 17 กรกฎาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร นำโดยนายธรรมนูญ เศวตเวชประธานชมรมฯ คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมโรงเรียนพะโต๊ะวิทยาตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ โดยมีนายเจริญ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา เป็นประธานในพิธี มีพ.ท.สามารถ นวลละออง รองประธานชมรมฯ ฝ่ายบริหาร กล่าววัตถุประสงค์ชมรมฯ ซึ่งหลังจากชมวีดีทัศน์ได้มีบรรยายพิเศษ เรื่องเยาวชนในยุคสังคม ปัจจุบัน จากนางภารดี กลัดบ้านห้วย นิติกรชำนาญการ (ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร) นายพิทยา วงศ์สัมฤทธิ์ รองประธานฝ่ายกิจกรรม บรรยายเรื่อ
                เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา  นำโดยนางรติรส  กาญจนธาร ประธานชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประกวดเรียงความ เรื่อง “พระมหากษัตริย์ไทยในดวงใจของข้าพเจ้า”  โดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศ 1 เอ็งเสียงสามัคคี  อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน โดยมีอาจารย์วิจิตร  สารานพกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศ 1 เอ็งเสียงสามัคคี เป็นประธานในพิธี
              เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ พร้อมฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 21/2557 ณ วัดเขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีผู้เข้ารับมอบเสื้อ จำนวน 200 คน
             เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี ได้นำสมาชิกเข้าดูงานโครงการพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร จ.นครปฐม มีจำนวนสมาชิกเข้าร่วม จำนวน 56 คน  
Page 33 of 127« First...«3132333435»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved