เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00-11.00 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์และฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับนักเรียนมัธยม โครงการอบรมตามรอยพยุคลบาทชาติเข้มแข็งเพื่อเป็นการเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 170 คน และประชาชน 30 คน ณ หอประชุมโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ อำเภอมัญจาคีรี โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธี    
     เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสมาชิกตำรวจที่ สภ.กุฉินารายณ์ พร้อมครอบครัวมารับมอบประมาณ 200 คน โดยมี พ.ต.อ.ประสิทธิ์ จำปาทุม ผู้กำกับการ สภ.กุฉินารายณ์ เป็นประธานในการมอบ             8 มกราคม 2557 มอบเสื้อตราสัญลักษณ์
      เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายประมวล ศรีทอง นายอำเภอกุฉินารายณ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีสมาชิกเข้ารับเสื้อจำนวน 200 คน  
       เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. นางพัชรา มีภู่ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ได้จัดกิจกรรม ตามโครงการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนโคราชพิทยาคม ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมฯ จำนวน100 คน แขกผู้มีเกียรติในพื้นที่ใกล้เขตบริการของโรงเรียน มาร่วมในพิธีเปิด งานนี้มี นายวิฑูร  นรารัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล,บริหารงานทั่วไป โรงเรียนโคราชพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและบรรยายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเศรษฐกิจพอเพียง การอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ ให้ใ
      เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา โดยนางพัชรา  มีภู่ ประธานชมรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารชมรมฯ จัดกิจกรรมมอบเสื้อตราสัญลักษณ์และฉายวีดีทัศน์เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5/57 ณ หอประชุมโรงเรียนโคราชพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายมนัส  แดงสระน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม  เป็นประธานในพิธี มีคณะครู ผู้นำชุมชน กรรมการสถานศึกษา โดยมีนักเรียนและคณะครูโรงเรียนโคราชพิทยาคม สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรม รับมอบเสื้อ รับชมการฉายวีดีทัศน์เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
       เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย ได้จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล และฉายวีดีทัศน์เศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย มีสมาชิกเข้าร่วมรับเสื้อสัญลักษณ์ จำนวน 200 คน โดยมี นายสะอาด  แสงรัตน์  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย ประธานในพิธี  ในโอกาสนี้ ได้กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของชมรมฯ รวมทั้งความมุ่งหมายในการสวมใส่เสื้อสัญลักษณ์เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด นำกล่าวคำปฏิญาณตนในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา    
       เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย ได้จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล และฉายวีดีทัศน์เศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ ตำบลพานพร้าว มีสมาชิกเข้าร่วมรับเสื้อสัญลักษณ์ จำนวน 200 คน และห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย มีสมาชิกเข้าร่วมรับเสื้อสัญลักษณ์ จำนวน 100 คน  โดยมี นายสะอาด  แสงรัตน์  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย ประธานในพิธี  ในโอกาสนี้ ได้กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของชมรมฯ รวมทั้งความมุ่งหมายในการสวมใส่เสื้อสัญลักษณ์เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด นำกล่าว
         เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. นายกิติ  จันทรเสนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ไปร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับการสร้างชาติ” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมของโรงเรียน โดยมีนักเรียนและคณะครูเข้ารับฟังการบรรยายจำนวน 100 คนในเนื้อหาการบรรยายนอกจากจะฉายวิดีทัศน์ของมูลนิธิที่มอบให้ดำเนินการแล้ว ยังได้บรรยายให้ความรู้แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงหากจะนำมาปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วจะไม่มีทางที่จะอดตาย และพระปรีชาสามารถหลาย ๆ ด้านของในหลวงที่สำคัญยิ่งสถาบันกษัตริย์นั้นทำให้เราเป็นประเทศเดียวใน
       เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557  เวลา 10.00 น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมมอบเสื้อตราสัญลักษณ์แก่สมาชิกชมรมในอำเภอชานุมานเขตพื้นที่ตำบลชานุมาน ป่าก่อ คำเขื่อนแก้ว และโคกก่ง ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลโคกก่ง โดยมีนายแสนมณี  ติณะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกก่ง เป็นประธานในพิธี โดยมีสมาชิกมาร่วมพิธีกว่า 210 คน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนและประชาชนทั่วไป ประธาน ฯ ได้กล่าวถึงพระราชกรณีกิจที่สำคัญ ๆ ที่นำมาใช้จริงจนเกิดประโยชน์ยิ่งสำหรับผู้นำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง และประเด็นความสำคัญก็เป็นและความจำเป็นที่ต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์ในบ้านเมืองไทยเรา หลังจากการมอบเสื้อตราสัญลัก
      เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 นำโดย นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำเยาวชนที่เป็นสมาชิกชมรมจาก 4 โรงเรียน จำนวน 100 คน ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีและสวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีในพระราชชูปถัมภ์        
Page 33 of 115« First...«3132333435»...Last »
© Copyright 2014 Welovethaiking.com , all rights reserved