เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง-ผาเกิ้ง ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๓๐ คน โดยมีว่าที่ร้อยตรีนครชัย แสงมณี นายอำเภอเอราวัณ เป็นประธานในพิธี และบรรยายเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ      และในเวลา ๑๕.๐๐ น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เดินทางมาบรรยายการนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อจากนั้นได้นำกล่าวคำปฏิญาณ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ...

      เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๐๐ น. นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย นำสมาชิกชมรมฯ จากเทศบาลเมืองเลย วังสะพุง เชียงคาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย รวมจำนวน ๙๗ คน โดยสารโดยรถบัสจำนวน ๒ คัน ไปร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” และนิทรรศการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระลานพระราชวังดุสิต กทม.
      เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานขมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ร่วมกับชมรมคนรักในหลวงอำเภอท่าลี่ ได้บูรณาการกับอำเภอท่าลี่ เทศบาลตำบลท่าลี่ โรงเรียนชุมชนบ้านยาง ตำบลท่าลี่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าลี่  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าลี่ รวมจำนวน ๑๒๗ คน จัดกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ขึ้น บริเวณลานพระใหญ่ ริมแม่นำ้คาน  โดยมีนายบุญเลิศ. ลันทะนา นายอำเภอท่าลี่เป็นประธาน และมีนายกเทศมนตรีตำบลท่าลี่ รองผู้กำกับสถานีตำรวจอำเภอท่าลี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด มีรถน้ำจากเทศบาลตำบลท่าลี่ร่วมด้วย ต่อจากนั้นได้ปลูกต้นจ
     เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ได้รับเชิญ จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย ได้รับเชิญ ในการเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยได้บรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย พระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ ๙ และในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ แห่งจักรีบรมราชวงศ์ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย จังหวัดเลย ชั้น ปวช. และ ปวส. จำนวน ๑๐๐ คน ฟัง ตามโครงการอบรมเยาวชนด่านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานประจำปี ๒๕๖๑
      เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายธนพัฒน์ เฉลิมรัตน์ กรรมการชมรมฯ เดินทางไป บ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เพื่อติดตามเยี่ยมเยียน นายประหยัด เชื้อคำ ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๒
      เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ได้เข้าเยี่ยมเยียน นายเมตตา ทุมมาลา ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๒ จังหวัดเลย ที่ได้มีการปรับปรุงโรงเรือนสำหรับการบริการให้ความรู้แก่ผู้ที่มาแวะชมศูนย์เรียนรู้ฯ ที่เน้นการปรับปรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก การปลูกปอเทือง การทำปุ๋ยหมักน้ำ ฯลฯ มีเกษตรกรมาแวะชมแลกเปลี่ยนความรู้ หลายคณะ และได้รับเชิญไปบรรยายนอกสถานที่หลายแห่ง
Page 1 of 2012345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved