เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันติวิทยาสรรค์ ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยมี พ.อ.สมศักดิ์ แจ่มพันธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย. (ท.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งต่อจากนั้น เวลา ๑๔.๐๐ น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย เป็นหน่วยงานดำเนินการและบูรณาการร่วมกับอำเภอผาขาว ส่วนราชการทุกภาคส่วน สถานศึกษา จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน และมีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอผาขาว จำนวน ๕๐ คน ได้ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ที่ขอคืนพื้นที่ ภายใต้...

     เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ร่วมกับอำเภอด่านซ้ายได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยมีสมาชิกจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ที่เป็นสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอด่านซ้าย จำนวน ๘๔ คน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บกวาด ขยะ ในช่วงการจัดงาน บริเวณการจัดงาน ถนน และสถานที่เปิดงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน ณ ลานวัฒนธรรมหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย         ก่อนการเปิดงาน นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจั
    เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ที่อุ่นรัก ริมโขงรีสอร์ต บ้านน้อย แก่งคุดคู้ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ได้รับเชิญจากเทศบาลตำบลเชียงคาน ให้ไปเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การน้อมนำเอาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) มาปรับใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำมาใช้ในวิถีชีวิตปนะจำวัน” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พรักงานลูกจ้าง เทศบาลเชียงคาน จำนวน ๕๐ คน เข้ารับการอบรม         ต่อจากนั้นในข่วงบ่ายได้แวะเยี่ยม นายเ
       เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ได้รับเชิญจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ให้ไปเป็นวิทยากรบรรยาย ประวิติศาสตร์ชาติไทย และศาสตร์พระราชา ให้นักศึกศาลากลางชั้น ปวช.จำนวน ๓๐๐ คน ได้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย บุญคุณของพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทย ในการสร้างบ้านแปงเมืองมาจนถึงปัจจุบัน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
     เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดโนนสว่าง ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดเลย ได้รับเชิญจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ไปบรรยายหัวข้อประวัติจังหวัดเลย ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายได้เพิ่มเติมการเสด็จฯเยี่ยมราษฏรจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘ และการสร้างอ่างเก็บน้ำ น้ำเลย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับชุมชนวัฒนธรรมอำเภอเอราวัณ ปากชม  วังสะพุง จำนวน ๑๑๐ คน  
     เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ได้รับเชิญ จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลยให้ไปบรรยาย หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย ตามโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้นักเรียน โรงเรียนภูกระดึงวิทยาอำเภอภูกระดึง ระดับชั้น ม.๕ จำนวน ๑๒๑ คน ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โดยได้บรรยาย ความเป็นมาของชนชาติไทย การก่อตั้งจังหวัดเลย พระมหากรุณาธิคุณต่อพากนิกรราษฎรขาวจังหวัดเลย พระราชพิธีที่สำคัญ
Page 1 of 2112345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved