เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น. นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ได้รับเชิญให้ไปบรรยายหัวข้อ ประวัติศาสตร์รักขาติไทยตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส.ปริญญาตรี จำนวน๓๗๐ คน ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ได้นำความเป็นมาของสถาบันพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์จักรี พระราชประวัติพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โบราณราชประเพณี และพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวจังหวัดเลย ...

     เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ได้รับเชิญ จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลยให้ไปบรรยาย หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย ตามโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้นักเรียน โรงเรียนภูกระดึงวิทยาอำเภอภูกระดึง ระดับชั้น ม.๕ จำนวน ๑๒๑ คน ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โดยได้บรรยาย ความเป็นมาของชนชาติไทย การก่อตั้งจังหวัดเลย พระมหากรุณาธิคุณต่อพากนิกรราษฎรขาวจังหวัดเลย พระราชพิธีที่สำคัญ
     เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ ตึก ว.ภ.ธรรมานุสรณ์ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เป็นประธานพิธีทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมงานด้วยประมาณ ๑๐๐ คน  ต่อจากนั้น จังหวัดเลย โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้จัดงานปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้ของชาติ จำนวน ๒,๐๐๐ ต้น ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มอบกล้าไม้ให้กับส่วนราชการรวมทั้งชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลยนำไปปลูก ในบริเวณรอบๆ วัด
     เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางประนอม ประสงค์ ผู้ใหญ่บ้านศรีฐาน และผู้ประสานงานชมรมคนรักในหลวงอำเภอภูกระดึง ร่วมกับ ชาวบ้าน อาสาสมัคร จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ สมาชิกชมรมคนรักในหลวง พร้อมด้วย พระ ภิกษุ สามเณร ช่วยกันทำความสะอาด และทำถังขยะเปียก (ขยะย่อยสลาย) ในวัดศรีทัศน์ บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง ก่อนที่จะถึงวันที่ ๒๓-๒๔ พ.ค. นี้ ซึ่งเป็นกำหนดการทำบุญเดือน ๗ บุญซำฮะ
      เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หน้าพระเจดีย์ วัดศรีอภัย ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานขมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายธนพัฒน์ เฉลิมรัตน์ นายวัฒนา ศรีสวัสดิ์ นายสถาภรณ์. อันทะระ กรรมการชมรมฯ ได้นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๕ คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นการทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดถนน ปัด เช็ดถู อาสนะ ภายในบริเวณวัดศรีอภัยวัน บริเวณถนนที่ตั้งโรงทานงานสวดพระอภิธรรม ศพหลวงปู่ท่าน ญาณธโร พร้อมทั้งได้ร่วมกันถวายเก้าอี้โซฟา ไม้ เพื่อให้สาธุชนที่สูงอายุ ได้นั่งแทนเก้าอี้พลาสติก ที่ขาหักง่าย
      เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย นำโดย นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานขมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ที่หอประชุมอำเภอนาแห้ว จ.เลย โดยมี นายรังสรรค์ วัฒนพานิช นายอำเภอนาแห้ว เป็นประธาน ในพิธีกล่าวให้โอวาท และได้บรรยายที่มาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสมาชิกเข้าร่วม ๑๖๐ คน
Page 1 of 2112345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved