เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.สุรพล เคยบรรจง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีสาระสำคัญ ๒ วาระ คือ การนำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานเกษตรแฟร์เพชรบุรี จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้กิจกรรม “เสริมสร้างสังคมคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ และการนำคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดและอำเภอ เข้ารับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ช่วงต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ...

        เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี มอบคุณวิทยา ฉาวดี  ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอแก่งกระจาน จัดอบรมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ แก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวง และประชาชนที่สนใจ จำนวน ๒๐๐ คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกหัดอาชีพเสริมรายได้ และนำผลผลิตดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ๑,๐๐๐ ดอก นำส่งจังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
       เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ และผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมหารือการจัดงานเกษตรแฟร์เพชรบุรี ภายใต้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ (เพชรสมุทรคีรี) ในส่วนของการจัดนิทรรศการวิชาการ และการเสวนาวิชาการ ซึ่งเป็นการประสานงานประชารัฐระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายใต้หัวข้อ "เสริมสร้างสังคมคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างย
       เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการสานพลังประชารัฐ           ภาครัฐ : สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒           ภาคเอกชน : บริษัท มิตซูเพชรบุรี จำกัด           ภาคประชาสังคม : ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ไร่ทองหทัย และชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี        ในการจัดกิจกรรม : เสริมสร้างสังคมคุณธรรม น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระหว่างวันที่  ๒๔-๒๘ กันยายน  ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื
         เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในภาคเช้า ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคุณศุภวิชญ์ เคยบรรจง เข้าพบนายเสกสรร ประสิทธิ์กุลไพศาล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อการหารือแนวทางการดำเนินงานภายใต้กิจกรรม : เสริมสร้างสังคมคุณธรรม น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซึ่งกำหนดดำเนินการ ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี            จากนั้น ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี นายเรวัติ ระหว่างบ้าน ประธานชมรมคนรักในห
       เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.สุรพล เคยบรรจง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ คุณเรวัติ ระหว่างบ้าน ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอชะอำ อบรมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์แก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอชะอำ และประชาชนที่สนใจ จำนวน ๕๐ คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกหัดอาชีพเสริมรายได้ และนำผลผลิตดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จำนวน ๑,๐๐๐ ดอก นำส่งจังหวัดเพชรบุรี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
Page 1 of 712345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved