เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุภาพ สุนทรนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี นำคณะกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๒ คน เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จำนวน ๑,๑๙๙ ดอก ให้กับสำนักพระราชวัง ...

        เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงสระบุรี ร่วมกับจังหวัดสระบุรี ทำพิธีรับมอบเสื้อพระราชทานจากรัชกาลที่ ๑๐ ที่ สำนักงาน อบจ. หลังเก่า เวลา ๑๓.๓๐ น. มีกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ได้รับเสื้อ จำนวน ๒๐ คน
      เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสุภาพ สุนทรนนท์ ประธานชมรมฯ นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ไปศีกษาดูงานที่ ต. เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา และศูนย์เรียนรู้ผสมผสาน จ.ส.อ ไพทูลย์ พ้นธาตุ จ. สระแก้ว จำนวน ๑๑๐ คน และคุณไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมฯ จ.สระแก้ว ให้การต้อนรับกับทางชมรมฯ สระบุรี
        เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ผู้แทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จากบังคลาเทศ จํานวน ๔๐ คน เข้าเยี่ยมชม "สวนมิ่งมงคลฯ" โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปจาก นายชลอศักดิ์ แสงคล้อย ผจก.สวนมิ่งมงคลฯ และรองประธานชมรมคนรักในหลวง จ.สระบุรี พร้อมด้วย อ.นํ้าทิพย์ คํามุงคุล วิทยากรอาสา รองประธานชมรมคนรักในหลวง จ.สระบุรี ในหัวข้อที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาด เช่น กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า โซล่าเซลล์ และพลังงานนํ้า ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นแนวพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทั้งสิ้น โดยเฉพาะเรื่องของกังหันนํ้าชัยพัฒนา เครื่องกลเติมอากาศแบบดูดอากาศและอัดอากาศ ซึ่งที่กล่าวมานั้นได้จดสิทธิ
         เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน ๔ คน เป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้เข้าเยี่ยมชมสวนมิ่งมงคลฯ เพื่อศึกษารายละเอียดของเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด และการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ตลอดจนการเพาะปลูกตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการจัดค่ายอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่โรงเรียนแก่งคอย โรงเรียนสองคอนวิทยาคม และโรงเรียนโคกกะท้อนกิตติวุฒิวิทยา และเพื่อเตรียมนำคณะนักเรียนมาศึกษาดูงานที่สวนมิ่งมงคลฯ อีกครั้ง โดยมี คุณชลอศักดิ์ แสงคล้อย ผู้จัดก
         เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พ.ต.หลิม ม่วงมี่ค่า ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี อ.วิหารแดง ให้การต้อนรับคณะเทศบาลคูคต จ.ปทุมธานี มาดูงานด้านดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนจำนวน ๓๐ คน ณ ต. บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
Page 1 of 1212345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved