เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว กรรมการและที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๒ คน ...

     เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดน้อยนางหงษ์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๒ คน
     เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ โดยมีปลัดจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธี นายอำเภอบ้านแพ้ว พลตรียงยุทธ ชมภูนุช ผู้จัดการภาค ๑ เข้าร่วมพิธี ณ วัดยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มีสมาชิกรับเสื้อจำนวน ๔๕๐ คน
      เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กิจกรรมปั่นไปเติมบุญสบทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีสมาชิกร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน
     เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกิจกรรม "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ"มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๘๐ คน
     เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร (อ.บ้านแพ้ว) จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณ วัดยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มีสมาชิกร่วมกิจกรรมจำนวน ๙๙ คน
Page 1 of 41234»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved