เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ นายสมส่วน บูรณพงษ์ ประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี ออกเยี่ยมชื่นชมให้กำลังใจบุคคลพอเพียง "ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน" คุณน้อย เจ้าของ "ไร่แสนรัก" เยี่ยมชมแปลงเกษตรปลอดสารพิษแบบเกษตรอินทรีย์และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน นักเรียน-นักศึกษา วันนี้พบแปลงกะหล่ำปลีที่สวยงาม-พืชผักหลายๆชนิดและแปลงดอกไม้สุดสวยงามที่กำลังบานต้อนรับนักท่องเที่ยว ...

         เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี นำโดย อ.ดร.สมภพ โสมาภา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ ออกเดินทางไปเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเมรุมาศจำลอง ณ บริเวณท้องสนามหลวง​
         เมื่อวันที่ ๘-๙ ธันวาคม  ๒๕๖๐ นำโดย ดร.สมภพ โสมาภา ประธานชมรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการชมรมพร้อมสมาชิกชมรมฯ บางส่วน ร่วมจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนพอเพียงแห่งจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ ๒ ณ โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท ลพบุรี โดยนำนักเรียนระดับชั้น ม.๓ จาก ๕ โรงเรียนในจังหวัดลพบุรี (โรงเรียนละ ๑๐  คน รวมเยาวชน ๕๐ คน)  เข้าเรียนรู้หลักการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ (กิจกรรม ๒ วัน ๑ คืน)
       เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี ทำอาหารแจกกลุ่มสมาชิกฯและกลุ่มอาสาฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดเขาพระตำบลหนองบัว  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
         เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี อ.ดร.สมภพ โสมาภา ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ จัดประชุมสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ได้รับเกียรติจากว่าที่ ร้อยตรี นายทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม ที่ปรึกษาชมรมฯ ได้เข้าร่วม ตลอดการประชุมพร้อมแกนนำชุมชน โดยมีวาระการประชุมตาม "โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สร้างสรรค์งานแผ่นดิน" เพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน นำไปขยายผลสู่การสร้างชุมชนพอเพียงอย่างเป็นรูปประธรรมพร้อมกับสนับสนุนให้มีการสร้างเครือ
         เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี นำโดย ดร.สมภพ โสมาภา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี และสมาชิกชมรมฯ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ (ใหม่) จำนวน ๓๕๐ คน ณ โรงเรียน บ้านหมี่วิทยา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีประธานผู้พิพากษาศาลสมทบและนายกสมาคมโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาเป็นประธาน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากล่าวต้อนรับ และนายสมส่วน บูรณพงษ์ วิทยากรบรรยาย
Page 1 of 41234»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved