เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี นำโดย ดร.สมภพ โสมาภา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ จัดกิจกรรมร่วมกับอำเภอพัฒนานิคม "ปั่น ปล่อย ปลูก" จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ (ปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกาย-ปล่อยปลาในเขื่อนของพ่อ-ปลูกต้นไม้บริเวณลานหมายเลข ๙)  เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ ๑๐  โดยสมาชิกชมรมฯ พร้อมใจใส่เสื้อสีเหลืองสัญลักษณ์จำนวน ๒๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ...

     เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สมภพ โสมาภา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี  ให้กับสมาชิกใหม่ในเขตพื้นที่ อ.ลำสนธิ และอำเภอใกล้เขต รวม ๒๐๐ คน โดยมีท่านสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอลำสนธิ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี ทั้งนี้โครงการฯได้รับความร่วมมือในการคัดเลือกสมาชิกฯ ใหม่จากท่านวีระศักดิ์ ป่าสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
       เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี นำโดย อ.ดร.สมภพ โสมาภาประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ที่ปรึกษาและประธานชมรมฯ ผู้ประสานงานระดับอำเภอ ร่วมกันประชุมชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโสมาภาป่าสักรีสอร์ท
      เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้กับสมาชิกใหม่จำนวน ๑๒๐ คน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
       เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี นำโดย อ.ดร.สมภพ โสมาภา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการบริหารชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ให้กับสมาชิกใหม่ของชมรมฯ จำนวน ๓๐๐ คน โดยมีนายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
              เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ พลโทพิทยา วิมะลิน รองประธานกรรมการมูลนิธิบุคคลพอเรียง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ "บุคคลพอเพียงแห่งจังหวัดลพบุรี" ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้ารับรางวัลจาก ๑๑ อำเภอ รวมทั้งหมด ๒๒ ท่าน ณ โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
Page 1 of 612345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved