เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมภพ โสมาภา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ จัดการอบรมวิชาชีพ "การปลูกฟักทอง" อย่างมืออาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับเกษตรแปลงใหญ่เพื่อความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรและเรื่องการปรับปรุงดินการใช้ปุ๋ยสำหรับการปลูกฟักทองในจังหวัดลพบุรี สุดท้ายสหกรณ์จังหวัดลพบุรีมาบรรยายเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเพื่อการสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพเกษตรกรในประเทศไทย ณ โสมาภา ป่าสักรีสอร์ท อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ...

        เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ นายสมส่วน บูรณพงษ์ ประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี ออกเยี่ยมชื่นชมให้กำลังใจบุคคลพอเพียง "ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน" คุณน้อย เจ้าของ "ไร่แสนรัก" เยี่ยมชมแปลงเกษตรปลอดสารพิษแบบเกษตรอินทรีย์และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน นักเรียน-นักศึกษา วันนี้พบแปลงกะหล่ำปลีที่สวยงาม-พืชผักหลายๆชนิดและแปลงดอกไม้สุดสวยงามที่กำลังบานต้อนรับนักท่องเที่ยว
       เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี นายสมส่วน บูรณพงษ์ ผอ.รพสต.ห้วยขุนราม ประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์และเติมเต็มความรู้ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างจิตสำนึกพลเรือน" เน้นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล/การเมืองการปกครอง, สร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดีและสนับสนุน การจัดกิจกรรมเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนขุนรามวิทยา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
       เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี อ.ดร.สมภพ โสมาภา ประธานชมรมฯพร้อมด้วย ว่าที่ รต.นายทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม ที่ปรึกษาชมรมฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ชมรมคนรักในหลวงชุดใหม่ ทำหน้าที่ในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ พร้อมวางวางแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๑ อย่างมีขั้นตอนให้สอดคล้อง กับแผนดำเนินการส่วนกลางและมีการมอบหมวกตราสัญลักษณ์ มอบให้คณะกรรมการและที่ปรึกษาทุกๆคน ณ ห้องประชุม บริหารจัดการน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
       เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี ดร.กชภูมิ ศรีวารี รองประธานชมรมฯพร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ จัดประชุมรับฟังการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์และปฏิญาณตนของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนขุนรามวิทยา ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี วันนี้มีผู้เข้าร่วมพิธี ๑๒๐ คน
        เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี นำโดย ดร.สมภพ โสมาภา พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ แก่สมาชิก อ.โคกสำโรง ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนโคกสำโรง จำนวน  ๑๖๐ คน ส่วนการมอบเสื้อครั้ง ๕/๒๕๖๐ เป็นรอบสุดท้ายของปี ๒๕๖๐ มอบวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๐ ณ สหกรณ์โคนมสวนมะเดื่อ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เวลา ๐๙.๐๐ น. จำนวน ๑๒๐คน
Page 1 of 512345»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved